Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αντίγραφα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων.Αθήνα, 9 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1078988/7278/1002/B0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
Αριθ. Πρωτ.: 1078988/7278/1002/B0014
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιώ & Ειδικά Καθεστώτα»
Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Τατ. Σφελινιώτη
ηλέφωνο : 210-3645.832
e-mail: fpa-b1@ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αντίγραφα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000):
α) του άρθρου 41
β) του άρθρου 42
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2.Τις παραγράφους 3, 5 και 6 της απόφασης Π.953/432/64/Πολ.41/3.2.88 (ΦΕΚ Β΄ 107/25.2.1988).

3.Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1432/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204/13.2.2006), όμοια απόφαση.

4.Τη δυνατότητα διασταύρωσης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων της υποβολής αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. αγροτών του ειδικού καθεστώτος σε διαφορετικές Δ.Ο.Υ..

5.Ότι από ενάρξεως εφαρμογής του Φ.Π.Α. υπήρξαν πολλά αιτήματα αγροτών για επιστροφή του φόρου με αντίγραφα στοιχείων λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής των πρωτοτύπων.

6.Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1
Δυνατότητα επιστροφής Φ.Π.Α. με αντίγραφα

Παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής, στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), του φόρου προστιθέμενης αξίας με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών που πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους, με τη χρησιμοποίηση αντιγράφων των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο των πρωτοτύπων, με τους όρους και τη διαδικασία της παρούσας.

Αντίγραφα των νόμιμων στοιχείων γίνονται δεκτά ως δικαιολογητικά επιστροφής με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, εφόσον είναι θεωρημένα από τους υποκειμένους στο φόρο που τα έχουν εκδώσει και τηρούν το στέλεχος. Η θεώρηση θα αναφέρει ότι το αντίγραφο είναι το μοναδικό και ότι είναι ακριβές αντίγραφο εκείνου που παραμένει στο στέλεχος, επί του οποίου θα συμπληρώνεται η ένδειξη ότι χορηγήθηκε στον παραγωγό θεωρημένο μοναδικό αντίγραφο για την επιστροφή του Φ.Π.Α.

αρθρο 2
Αρμόδια για την επιστροφή του φόρου αρχή

Για την ανωτέρω επιστροφή υποβάλλονται από τους δικαιούχους αγρότες χωριστές αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. με συνημμένα αποκλειστικά αντίγραφα φορολογικών στοιχείων. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ. που είναι χωρικά αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους, ενώ δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τους μέσω αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. Στις εν λόγω αιτήσεις επιστροφής θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς, στην πρώτη σελίδα, η ένδειξη «Επιστροφή κατόπιν ελέγχου με βάση αντίγραφα φορολογικών στοιχείων».

Η υποβολή των αιτήσεων αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από το αν η αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. με τα πρωτότυπα παραστατικά υποβάλλεται μέσω αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης.

Δεν παρέχεται δικαίωμα στις συνεταιριστικές οργανώσεις να συμπεριλαμβάνουν ως δικαιολογητικά επιστροφής αντίγραφα φορολογικών στοιχείων σε αιτήσεις αγροτών που ενδεχομένως υποβάλλονται σε αυτές. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται στη συνεταιριστική οργάνωση το πρόστιμο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 2523/1997 για κάθε αίτηση που παρελήφθη.

Αρθρο 3
Χρόνος υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. με αντίγραφα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο αγρότη εντός της νόμιμης προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4 της ΑΥΟ Π.953/432/64/Πολ.41/3.2.1988, όπως ισχύει.

Αρθρο 4
Διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α.

Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Κατά την παραλαβή των αιτήσεων της παρούσας, που υποβάλλονται απευθείας από τους αγρότες, να διενεργούν συνοπτικό έλεγχο για την ορθή συμπλήρωση και μεταφορά των ποσών.

β) Να επιστρέφουν τα ποσά του φόρου που προκύπτουν για επιστροφή από τις αιτήσεις με αντίγραφα δικαιολογητικών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής και εφόσον μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα ίδια δικαιολογητικά δεν χρησιμοποιήθηκαν για επιστροφή σε προηγούμενες αιτήσεις επιστροφής. Προς το σκοπό αυτό οφείλουν να διαπιστώνουν ότι τα ίδια δικαιολογητικά:

–Δεν χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτότυπα σε προηγούμενες αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην ίδια Δ.Ο.Υ., είτε απευθείας, είτε μέσω συνεταιριστικής οργάνωσης. Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί αιτήσεις επιστροφής μέσω συνεταιρισμών, οι Δ.Ο.Υ. οφείλουν να ζητούν άμεσα τη διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων, για τα οποία ζητήθηκε επιστροφή.

–Δεν χρησιμοποιήθηκαν ως πρωτότυπα ή ως αντίγραφα σε προηγούμενες αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε διαφορετικές Δ.Ο.Υ.. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει κατΆ αρχήν να διαπιστώνεται μέσω του κεντρικού συστήματος TAXIS, εάν έχουν υποβληθεί αιτήσεις επιστροφής για τον ίδιο αγρότη σε άλλες Δ.Ο.Υ. και στην περίπτωση αυτή θα ζητούνται τα στοιχεία των τιμολογίων (εκδότης, ημερομηνία, αριθμός φορολογικού στοιχείου, ποσό) από τις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ..
¶ρθρο 5
Λοιπές διατάξεις

Οι ρυθμίσεις της παρούσας ισχύουν για φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν από 1.1.2006 και μεταγενέστερα.

Κάθε ρύθμιση αντίθετου περιεχομένου με την παρούσα παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ