Τροποποιήσεις της ΠΟΛ 1041/2013 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής των συγκεντρωτικών δηλώσεων των ημεδαπών ή αλλοδαπών διαχειριστριών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975 και των δηλώσεων φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία έτους 2013Αθήνα, 30 Aπριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 10184
Πληροφορίες: Δόσης Ελ.
Τηλέφωνο: 210- 3375171
FAX: 210- 3375001

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1097

Θέμα: «Τροποποιήσεις της ΠΟΛ 1041/2013 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής των συγκεντρωτικών δηλώσεων των ημεδαπών ή αλλοδαπών διαχειριστριών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975 και των δηλώσεων φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία έτους 2013».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) περί παροχής στον Υπουργό Οικονομικών εξουσιοδοτήσεως να παρατείνει με απόφασή του τις προθεσμίες για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.27/1975 (Α’ 77) έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4110/2013 (Α’ 17) .

γ) Την αριθ.07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2574/Β΄/24.09/2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

δ) Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 94/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 149).

ε) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141).

στ) Την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ 1041/26-2-2013 σχετικά με «τον τύπο και περιεχόμενο της κατά το άρθρο 26 του Ν.27/1975 (Α΄77) ‘Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων’, δήλωσης φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία, συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4110/2013 (Α΄17)».

ζ).Την ΚΥΑ ΠΟΛ 1050/14.3.13 ( ΦΕΚ Β’600/14.3.2013)

η). Ότι η ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά θα παραμείνει κλειστή από 23.4.2013 έως 29.4.2013 ενόψει μετεγκατάστασής της σε νέο οίκημα και ένταξής της στο νέο TAXIS

θ) Ότι από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εξαιρετικά και μόνον για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.27/1975 και του άρθρου 26 του ν.27/1975 (Α’77), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4110/2013 (Α’17), η υποβολή της δήλωσης του φόρου πλοίων με ξένη σημαία και η καταβολή του ενός τετάρτου (1/4) του φόρου αυτού μπορεί να γίνει μέχρι και τις 31 Μαΐου του 2013.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ