Ανακαθορισμός της τιμής ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης − Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας ΑττικήςΑριθμ. ΠΟΛ 1093

(ΦΕΚ Β’ 1068/29-04-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος της Ελλάδας.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄), όπως το άρθρο 41α προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α΄), και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α΄).

5. Την απόφασή μας 1067780/82/Γ0013/ΠΟΛ.1149/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β΄/15−07−1994), όπως ισχύει.

6. Την απόφασή μας 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ.1158/30.12.2005 (ΦΕΚ 1982/Β΄/30−12−2005).

7. Την απόφασή μας 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 (ΦΕΚ 269/Β΄/28−2−2007).

8. Την απόφασή μας 1088318/2449/00ΤΥ/Δ΄/16.9.2009 (ΦΕΚ 2003/Β΄/16−09−2009).

9. Την απόφασή μας ΠΟΛ.1040/26.2.2011 (ΦΕΚ 434/ Β΄/17−03−2011).

10. Την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 2107/2009 και 3626/2010, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 (ΦΕΚ 269/Β΄/2007) και 1088318/2449/00ΤΥ/Δ΄/16.9.2009 (ΦΕΚ 2003/Β΄/16−09−2009) αποφάσεις ως προς την τιμή ζώνης της Β΄ Ζώνης του Δήμου Ψυχικού.

11. Τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 465/2012 και 24/2013, οι οποίες έγιναν δεκτές από τον Υφυπουργό Οικονομικών.

12. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

13. Την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τις συνεδριάσεις της και ειδικότερα την αιτιολογημένη κρίση της, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται και επισυνάπτονται στα οικεία πρακτικά καθώς και στο από 12/4/2013 τελικό Πρακτικό αυτής.

14. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης − Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επανακαθορίζουμε την τιμή ζώνης σε πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα (5.150) ευρώ για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 απόφασης (1/3/2007) μέχρι την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1040/26.2.2011 απόφασης (17/3/2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ