ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(Α.Υ.Ο. 1022772/482/ΔΜ/ΠΟΛ. 1090/7.3.2002)Σε συνέχεια της εφαρμογής των διατάξεων του N.2910/01 “Είσοδος και παραμονή αλλοδαπού στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ 91/Α´/2-5-01) κρίθηκε αναγκαία η συμπλήρωση της αριθμ. 1062201/ 1474/ ΔΜ/ΠΟΛ 1165/28-06-01 εγκυκλίου ως εξής:

Προκειμένου να χορηγηθεί ΑΦΜ στα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 2910/01, δηλαδή στους αλλοδαπούς που δεν έχουν Ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη ιθαγένεια και στους πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωρισθεί αυτή η ιδιότητα από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει εκτός των εγγράφων με τα οποία αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους ( πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή διαβατήριο) να προσκομίζεται απαραίτητα και το στοιχείο νομιμοποίησής τους στην Ελλάδα, δηλαδή η άδεια παραμονής τους, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εν ισχύ. Φωτοτυπία της άδειας αυτής θα κρατείται στο φάκελο του φορολογουμένου.

Συμπληρωματικά σας υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα τήρησης των κυρώσεων του N.1599/86 για όσους χρησιμοποιούν και καταθέτουν πλαστά στοιχεία και δικαιολογητικά και την παραπομπή τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Θεωρούμε δεδομένη την από μέρους σας γνωστοποίηση, στους ενδιαφερομένους, όλες οι δηλώσεις Μητρώου (Μ1-Μ13) επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86.