ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου του Κ.Β.Σ., των οποίων η υποχρέωση υποβολής λήγει την τριακοστή (30) Σεπτεμβρίου του έτους 2003.

(Α.Υ.Ο. 1062608/668/0015/ΠΟΛ. 1090/3.7.2003)ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη

1 Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε της περίπτωσης γ και της περίπτωσης στ άρθρου 38 του π.δ. 186/ 1992 όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν,

3. Την 1100383/1330/Α0006/31.10. 2001 (ΦΕΚ 1485 τ. Β ) κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί “καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών”.

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέχρι την τριακοστή (30η) Σεπτεμβρίου 2003, για λόγους αποσυμφόρησης υπηρεσιών και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού.

5. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2002, υποβάλλονται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων των υποχρέων και του τρόπου τήρησής τους, με χρήση:

• χειρόγραφων εντύπων

• μαγνητικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων (δισκέτες)

• διαδικτύου (Internet).

Ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων που λήγει την τριακοστή (30) Σεπτεμβρίου 20 ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής τους, προσαρμόζεται ως εξής:

• Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

• Μέχρι την 7η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

• Μέχρι την 14η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

• Μέχρι την 21η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλύονται, ανάλογα.

2. Οι ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες ισχύουν αναλόγως και για το ισοζύγιο του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., που υποβάλλεται μέχρι την τριακοστή Σεπτεμβρίου 2003 για την χρήση 1/1 – 31/12/2002.

3. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων, για την επιβολή κυρώσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α ).

4. Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ανακοινώσει, τις οδηγίες χρήσης και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων μέσω Διαδικτύου (INTERNET).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.