ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3α , και 3β του άρθρου 21, του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α΄) “Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ”

(Α.Υ.Ο. 1022626/480/ΔΜ/ΠΟΛ. 1089/7.3.2002)Σε συνέχεια της αριθ. 1117124/ΠΟΛ 1379/24-12-2001 εγκυκλίου με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 9 έως 21 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α΄), παρέχουμε, με την παρούσα, ειδικότερες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3α και 3β του άρθρου 21 του νόμου αυτού.

Με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 21, τα ποσά προστίμου που προβλέπονται σε δραχμές από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997, τα οποία έχουν εφαρμογή στην εκπρόθεσμη και στη μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, μεταβολών και διακοπών δραστηριότητας, καθορίζονται από 1-1-2002 και μετά σε εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1170) ευρώ.

Με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 21, αντικαθίστανται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/Ι997.

Με τη νέα διάταξη τα πρόστιμα των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών που προβλέπονταν από το τρίτο και τέταρτο εδάφιο αντίστοιχα της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 ενοποιούνται σε ένα ενιαίο πρόστιμο το οποίο ορίζεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές και το οποίο από 1-1-2002, στρογγυλοποιούμενο, διαμορφώνεται σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) ευρώ.

Το εν λόγω πρόστιμο, επιβάλλεται σε όποιον κατέχει και χρησιμοποιεί αριθμούς φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) περισσότερους από έναν ή αναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία καθώς και στις φορολογικές του δηλώσεις αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή που δεν έχει χορηγηθεί σε αυτόν.

Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από 19. 10.2001. Επομένως για παραβάσεις, για τις οποίες οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο έχουν διαπραχθεί οι παραβάσεις αυτές, δηλαδή ανεξάρτητα αν έχουν διαπραχθεί σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της διάταξης (19-10-2001), θα επιβάλλεται το κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα πρόστιμο, δηλαδή ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500. 000) δραχμές, το οποίο από 1-1-2002 διαμορφώνεται σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (4.400) ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά τα λοιπά ισχύει η 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ. 1317 /2-12-1997 εγκύκλιος, με την οποία, μεταξύ των άλλων, έχουν δοθεί ειδικότερες οδηγίες για τις περιπτώσεις επιβολής των ανωτέρω προστίμων.