Τροποποίηση της 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 385 Β/29.3.2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου.Αθήνα, 30 Ιουνίου 2006

Αρ.Πρωτ.: 1061705/484/Β0013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 13 η ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 385 Β΄/29.3.2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Eχοντας υπόψη :

1) Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του α.ν.1521/1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» (ΦΕΚ 245 τ.Α΄), που κυρώθηκε με το ν.1587/1950 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’αριθ.1521/1950 Α.Ν. όπως ισχύει».

2) Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

3) Την 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 385 Β/29.3.2006) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου.

4) Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας εντός της οποίας επιτρέπεται η χρήση των εντύπων δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων που καθορίσθηκαν με την υπ’ αριθμόν 1111232/724/Α0013/ΠΟΛ. 1274/30.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1642 Β΄/10.12.2001) παράλληλα με το έντυπο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου.

5) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Aρθρο 1

Η προθεσμία, η οποία ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της απόφασης 1031379/178/35/0014/ΠΟΛ. 1053/27.3.2006, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και 31.10.2006.

Aρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.