Κοινοποίηση της 515/2006 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με το εάν, βάσει μόνο Πρακτικού Ασφαλιστικών Μέτρων Πρωτοδικείου, μπορεί να υποβληθεί δήλωση διακοπής εργασιών από υιό ή σύζυγο φορολογουμένου για λογαριασμό του πατέρα ή συζύγου και ταυτόχρονα να υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών με το ίδιο αντικείμενο και στον ίδιο χώρο στο όνομα του υιού.Γνωμοδότηση 515 – 2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
Αθήνα 29 Ιουνίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.: 1105505/2993/ΔΜ Β’
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β’ ΠΟΛ: 1088
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84
Πληροφορίες: Β. Σίδερη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Tηλέφωνο : 210.337.5186-187
Fax : 210.337.5041
e-mail : mitrwo-b1@ky.ypoik. gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της 515/2006 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με το εάν, βάσει μόνο Πρακτικού Ασφαλιστικών Μέτρων Πρωτοδικείου, μπορεί να υποβληθεί δήλωση διακοπής εργασιών από υιό ή σύζυγο φορολογουμένου για λογαριασμό του πατέρα ή συζύγου και ταυτόχρονα να υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών με το ίδιο αντικείμενο και στον ίδιο χώρο στο όνομα του υιού»

Κοινοποιούμε τη σχετική με το ανωτέρω θέμα 515/2006 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Α. Μπέζα.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι ενόψει της στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων το εν λόγω πρακτικό συμβιβασμού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας μεταξύ των διαδίκων συζύγων, με το οποίο (πρακτικό) μεταξύ άλλων ο καθ’ ού σύζυγος χωρίς να συνομολογεί το περιεχόμενο της ένδικης αίτησης συναινεί να μεταβιβασθεί η άδεια λειτουργίας καταστήματος τροφίμων στο όνομα του υιού του Αντωνίου Ταχτσίδη, χορηγώντας και τη σχετική εξουσιοδότηση προς τη σύζυγο και προς τον υιό του (ο οποίος σημειωτέον δεν ήτο διάδικος), δεν δύναται να θεωρηθεί ότι καλύπτει πλήρως την ειδική εξουσιοδότηση που ορίζει ο νόμος για υποβολή δήλωσης τόσο διακοπής όσο και μεταβολής εργασιών.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Α. Μασίκα