Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. 8913/1089/19-2-13 (ΦΕΚ 501/Β΄/5.3.2013) σχετικά με τον καθορισμό νέων τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων ανά κατηγορία οχήματος από τα Δημόσια ΚΤΕΟΑθήνα, 23.4.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : A. Μίτσουλη
Τηλέφωνο : 210- 3645848
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1088

Θέμα: «Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. 8913/1089/19-2-13 (ΦΕΚ 501/Β΄/5.3.2013) σχετικά με τον καθορισμό νέων τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων ανά κατηγορία οχήματος από τα Δημόσια ΚΤΕΟ”.

1. Σας κοινοποιούμε την αριθ. 8913/1089/19.2.2013 (ΦΕΚ 501/Β/5.3.2013) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την καθιέρωση νέων τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα δημόσια ΚΤΕΟ, η οποία ισχύει από 8.4.2013. Η απόφαση έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ:ΒΕΔ/1-09Υ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθ. Φ23/51193/5992/2007 (Β΄786) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών που ρυθμίζει το ίδιο θέμα.

2. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι νέες τιμές των τελών που καταβάλλονται στα Δημόσια ΚΤΕΟ για κάθε είδος τεχνικού ελέγχων που διενεργείται ανά κατηγορία οχήματος. Επισημαίνεται ότι με την υπόψη ΚΥΑ επεκτείνεται η υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23% ή 16%) των τελών που εισπράττουν τα Δημόσια ΚΤΕΟ, για την διενέργεια όλων των ειδών τεχνικού ελέγχου (περιοδικού ελέγχου – αρχικού και επανελέγχου, ειδικού ελέγχου και επανελέγχου) και για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Η υπαγωγή στο φόρο του συνόλου των τεχνικών ελέγχων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ που προβλέπονται στα άρθρα 1 & 2 της ανωτέρω αναφερόμενης ΚΥΑ υπαγορεύεται από τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), καθώς με την αριθ. Φ50/37492/4559/14/7/2009 Απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών επεκτάθηκε η δυνατότητα των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ να διενεργούν όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ 1523/τ.Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Εξαιρείται από την υπαγωγή στον ΦΠΑ το πρόσθετο ειδικό τέλος εκπρόθεσμου αρχικού ελέγχου και επανελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε τελευταία με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α΄). Επιπλέον, δεν υπάγονται στον ΦΠΑ τα τέλη έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης.

4. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι τιμές των τελών που ισχύουν ανά είδος ελέγχου και κατά κατηγορία οχήματος, οι οποίες προσαυξάνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ και το τελικό ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση στρογγυλοποίησης το ποσό του ΦΠΑ και το τέλος υπολογίζονται με εσωτερική υφαίρεση, με ακρίβεια δυο (2) δεκαδικών της ακέραιης μονάδας του Ευρώ. Για την διευκόλυνση της ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων στην απόφαση, η Γενική Δ/νση Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει αναρτήσει στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου αναλυτικούς πίνακες στους οποίους εμφανίζεται ανά κατηγορία ελέγχου και ανά είδος οχήματος η τελική τιμή που καταβάλλεται από τον πολίτη για τη διενέργεια του ελέγχου και η ανάλυση της σε τέλος και ΦΠΑ. Μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί δεκατέσσερις πίνακες που αντιστοιχούν στα τέλη περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού και επανελέγχου) των υπόχρεων κατηγοριών οχημάτων του άρθρου 1, ενώ εκκρεμεί η ολοκλήρωση και ανάρτηση των πινάκων που αντιστοιχούν στα τέλη διενέργειας των ειδικών τεχνικών ελέγχων του άρθρου 2.

5. Αναλυτικά, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αναπτ.,Ανταγ,Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων (http://www.yme.gov.gr) και στη διαδρομή Αρχική Σελίδα→Μεταφορές→ Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων →Τέλη Διενεργειας Τεχνικού Ελέγχου (Δ-ΚΤΕΟ) αναρτώνται οι ακόλουθοι δεκατέσσερις (14) πίνακες

· Δύο πίνακες με τα τέλη του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού και επανελέγχου) ανά κατηγορία οχήματος, ο ένας με ΦΠΑ 23% και ο άλλος με ΦΠΑ 16%.

· Οκτώ πίνακες με τα εκπτωτικά τέλη του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού και επανελέγχου) ανά κατηγορία οχήματος, για τις τέσσερις περιπτώσεις μειωμένων τελών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της απόφασης. Για κάθε περίπτωση εκπτωτικών τελών υπάρχουν δυο πίνακες, ο ένας με ΦΠΑ 23% και ο άλλος με ΦΠΑ 16%.

· Δύο πίνακες με τα πρόσθετα ειδικά τέλη, ανά κατηγορία οχήματος, ο ένας για τον εκπρόθεσμο αρχικό έλεγχο και ο άλλος για τον επανέλεγχο (χωρίς ΦΠΑ).

· Δύο πίνακες με το ειδικό τέλος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων ανά κατηγορία οχήματος, ο ένας με ΦΠΑ 23% και ο άλλος με ΦΠΑ 16%.

Σε σχέση με τους ανωτέρω πίνακες διευκρινίζεται ότι:

– Τα Δημόσια ΚΤΕΟ εφαρμόζουν το σύνολο των αναρτημένων πινάκων, ενώ τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ εφαρμόζουν μόνο τους δυο πίνακες για τον εκπρόθεσμο έλεγχο.

– Οι οκτώ πίνακες των εκπτωτικών τελών αφορούν τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης και αφορούν τις περιπτώσεις μείωσης τελών: κατά 10% ή 20% σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι έως 50 οχημάτων και άνω των 50 οχημάτων αντίστοιχα, κατά 25% για κατόχους ισχύοντος δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ, και κατά 15% για οχήματα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ. Ειδικότερα για την εφαρμογή των μειωμένων τελών στους δικαιούχους βάση της υπόψη απόφασης, δόθηκαν διευκρινίσεις με την αριθ. πρωτ. 16722/2100/8-4-2013 εγκύκλιο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της Γενικής Δ/νσης Οδικής Ασφάλειας του Υπ.Αν.Αντ.Υποδ.Μεταφ.&Δικτ. που έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑ:ΒΕΑΙ1-Θ6Η.

6. Η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των τελών που προβλέπονται στα άρθρα 1,2 και 3 της απόφασης ορίζεται με το άρθρο 4 αυτής.

7. Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν με την προηγούμενη εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1126/12.9.2008 ισχύουν κατά το μέρος που δεν αναιρούνται με την παρούσα.

Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Γεώργιος Κριτσέλης