Τέλος χαρτοσήμου των αποδείξεων είσπραξης των εσόδων υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.)Θέμα :Τέλος χαρτοσήμου των αποδείξεων είσπραξης των εσόδων υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.)

Με αφορμή συχνά ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α’) συστάθηκε ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Λογαριασμός Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως», στον οποίο «περιέρχονται άπαντα τα υπέρ του παρόντος νόμου οριζόμενα υπέρ τούτου ποσά».

Όλα τα έσοδα υπέρ του Ε.Λ.Ι.Γ.Ε., όπως αυτά καθορίζονται από κοινές υπουργικές αποφάσεις, κατατίθενται στις Δ.Ο.Υ. και εμφανίζονται από αυτές στον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό «τρεχούμενοι λογαριασμοί νομικών προσώπων και ειδικών υπηρεσιών» (Κ.Α.Ε. 82397 και Κωδικός Απόδοσης 64806) και αποδίδονται κάθε μήνα μέσω ΚΕΠΥΟ, σε πίστωση του «ειδικού λογαριασμού ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης», που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος (αρ. λογ. 026282/04).

Όπως έχει γίνει δεκτό και με τα έγγραφά μας Λ. 9467/468/25.11.1985 και 1000987/19/Τ. & Ε.Φ./14.1.2003, τα διπλότυπα ή οι αποδείξεις που εκδίδονται για την είσπραξη των εσόδων του Ε.Λ.Ι.Γ.Ε. υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, καθότι ο λογαριασμός αυτός έχει την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

Επομένως, κατά την απόδοση από τους υπόχρεους, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των εσόδων του Ε.Λ.Ι.Γ.Ε., θα αποδίδεται επιπλέον και το κατά τα ανωτέρω οφειλόμενο τέλος χαρτοσήμου.