ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(Α.Υ.Ο. 1021552/469ΔΜ/ΠΟΛ. 1083/6.3.2002)Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υποκείμενων στο Φ.Π.Α προσώπων.

Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κυρίως θέματα υποβολής δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών καθώς και θέματα χορήγησης Α.Φ.Μ.

2. Ειδικότερα με τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 3 του ιδίου άρθρου και νόμου προβλέπεται ότι τις υποχρεώσεις αυτές έχουν ανεξάρτητα αν είναι υποκείμενα στο Φ.Π.Α και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα οποία εγκαθιστούν γραφείο στο εσωτερικό της χώρας.

3. Στην έννοια του όρου “γραφείο”. κατά τα ανωτέρω, περιλαμβάνονται τα γραφεία που εγκαθιστούν τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν η δραστηριότητα των γραφείων αυτών, με βάση την κείμενη νομοθεσία, συνιστά ή μη ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Ύστερα από τα ανωτέρω προκειμένου να χορηγηθεί Α.Φ.Μ. στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ δήλωση έναρξης εργασιών συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

• Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο

• Μισθωτήριο για την εγκατάσταση του γραφείου

• Πληρεξούσιο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου των αλλοδαπών νομικών προσώπων στην Ελλάδα

• Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής για την ύπαρξη εταιρείας στην αλλοδαπή.

4. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών των αλλοδαπών νομικών προσώπων είναι η Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εγκαθίσταται το “γραφείο”. Στην περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπές Ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες εγκαθιστούν γραφείο στην περιοχή Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αρμόδια Δ.Ο.Υ είναι η Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.