Αντικατάσταση της ΠΟΛ.1134/12.11.2007 και διευκρινίσεις εφαρμογής του διακανονισμού Φ.Π.Α. των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).Αθήνα 16 Μαΐου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1054542/3125/669/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α.
Τμήμα Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κώδικας : 106 72, Αθήνα
Τηλ. : 210 36 47 202 – 5
Fax : 210 36 45 413
Email : fpa-a1@ky.ypoik.gr

ΠΟΛ. 1083

Θ Ε Μ Α: Αντικατάσταση της ΠΟΛ.1134/12.11.2007 και διευκρινίσεις εφαρμογής του διακανονισμού Φ.Π.Α. των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Αναφορικά με το διακανονισμό εκπτώσεων Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) λόγω παράδοσής τους κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με παλαιότερη γραπτή θέση της Διοίκησης (30/04/1993) είχε γίνει δεκτό ότι «ο διακανονισμός ενεργείται, εφόσον κατά το χρόνο της οριστικής μεταβίβασης των αγαθών στο μισθωτή εντός της πενταετίας διακανονισμού, δεν αποδίδεται στο δημόσιο ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της πενταετούς περιόδου του διακανονισμού αφού συνυπολογισθεί σΆ αυτόν και ο φόρος που ήδη έχει αποδοθεί, με βάση τα μισθώματα, που εισπράχτηκαν για το συγκεκριμένο αγαθό κατά το χρόνο μίσθωσης και μέχρι την οριστική μεταβίβασή του στο μισθωτή.».

2. Οι οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1134/12.11.2007 έρχονται σε αντίθεση αφενός με την πιο πάνω αναφερόμενη θέση της Διοίκησης και αφετέρου με την πέραν της δεκαετίας διαμορφωμένη κοινή αντίληψη και παγιωμένη πρακτική εφαρμογή στις συναλλαγές των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

3. Επιπλέον τα προβλεπόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και δεν συνάδουν με την έννοια της χρηστής διοίκησης δεδομένου ότι οι σχετικές συμβάσεις που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων, βασίστηκαν στην παλαιότερη θέση της Διοίκησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1134/12.11.2007 δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις μεταβίβασης μισθωμένων αγαθών στα πλαίσια συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) εντός της πενταετίας του διακανονισμού. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη θέση της Διοίκησης σύμφωνα με την οποία οφείλεται φόρος μόνο στην περίπτωση που το άθροισμα του Φ.Π.Α. των μισθωμάτων και της πώλησης του αγαθού υπολείπεται του Φ.Π.Α. που αναλογεί στα εναπομένοντα πέμπτα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης α/α
Δημήτρης Γκλεζάκος