Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές των ετών 2005, 2006 και 2007- Οδηγίες εφαρμογής των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1048730/373/0015

 

1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ          

ΤΜΗΜΑ Β΄

    

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)        

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)    

 

Ως γνωστόν με τις Υπουργικές αποφάσεις 1019513/125/0015 ΠΟΛ. 1030/24.2.2005 (ΦΕΚ 289/Β΄) και 1034280/271/0015 ΠΟΛ. 1056/5.4.2006 (ΦΕΚ 464/Β΄) ορίστηκε το περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), δηλαδή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων που υποβάλλονται για τις συναλλαγές των ημερολογιακών ετών 2005, 2006 και 2007.

Επίσης, με την Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/ΠΟΛ. 1114/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191/Β΄) καθιερώθηκε η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων που υποβάλλονται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1-1-2005 και εφεξής, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτήν.

Ενόψει των ανωτέρω, για τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των εν λόγω καταστάσεων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

 Για τις καταστάσεις που υποβάλλονται για συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2005 τυγχάνουν εφαρμογής τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων (τεχνικές προδιαγραφές) που κοινοποιήθηκαν ως συνημμένο παράρτημα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1271/12-12-2002 «περί οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3052/2002 που αναφέρονται σε θέματα Κ.Β.Σ.».

 Για τις καταστάσεις που θα υποβληθούν για τις συναλλαγές των ημερολογιακών ετών 2006 και 2007 τυγχάνουν εφαρμογής τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων (τεχνικές προδιαγραφές) που κοινοποιήθηκαν ως συνημμένο παράρτημα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1157/28-12-2005 «περί υποβολής των καταστάσεων πελατών  προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας», με τις εξής τροποποιήσεις:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΕΔΙΟ

ΑΞΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΠΕΔΙΟ 3

0 (ΨΗΦΙΟ ΜΗΔΕΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΠΕΔΙΟ 5

0 (ΨΗΦΙΟ ΜΗΔΕΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 – ΠΕΔΙΟ 3

0 (ΨΗΦΙΟ ΜΗΔΕΝ)

 

και ειδικότερα:

Στη γραμμή που αφορά τα σύνολα πωλήσεων (Πίνακας 4) θα υπάρχουν για τα έτη 2006 και 2007 οι στήλες (πεδία) :

«Σύνολο αξίας λιανικών πωλήσεων» και

«Σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές»,

αλλά η τιμή και των δύο στηλών θα είναι το ψηφίο ΜΗΔΕΝ (0) και όχι τα αντίστοιχα ποσά.

Επίσης στην γραμμή που αφορά τα σύνολα αγορών (Πίνακας 6), θα υπάρχει για τα έτη 2006 και 2007 η στήλη (πεδίο):

«Σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές», αλλά η τιμή και θα είναι το ψηφίο ΜΗΔΕΝ (0) και όχι το αντίστοιχο ποσό.

Οι προαναφερόμενες στήλες είναι απαραίτητο να υπάρχουν στις προδιαγραφές του 2006 και 2007, έστω και με τη τιμή 0 (μηδέν), γιατί από το 2006 οι συναλλαγές με το Δημόσιο αναφέρονται σε αναλυτικές γραμμές και όχι στο σύνολό τους όπως παλαιότερα.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων που υποβάλλονται για τις συναλλαγές των ημερολογιακών ετών 2005, 2006 και 2007 δεν συμπεριλαμβάνονται  δεν καταχωρούνται:

 Τα φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί για συναλλαγές ποσού, καθαρής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) μέχρι 300 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή μόνο τα στοιχεία αξίας άνω των 300 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

 Τα φορολογικά στοιχεία (ανεξαρτήτως ποσού) που έχουν εκδοθεί για συναλλαγές για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και των όσων έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1163/1994 (εξαιρούμενες συναλλαγές όπως ενδεικτικά τόκοι καταθέσεων, συναλλαγές από και προς την αλλοδαπή, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π. δεν καταχωρείται ούτε το συνολικό ύψος των εσόδων ή των δαπανών των εν λόγω συναλλαγών).

 Το συνολικό έσοδο των λιανικών πωλήσεων.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από το ημερολογιακό έτος 2006 και εφεξής από και προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, καταχωρούνται αναλυτικά ανά συναλλασσόμενο πρόσωπο με τον Α.Φ.Μ. αυτού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τις λοιπές συναλλαγές και όχι συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων.

2. Στις περιπτώσεις που έχει γίνει διακοπή επιτηδεύματος, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση κωδικού χρήστη από το σύστημα TAXISNET για την εν συνεχεία υποβολή των καταστάσεων μέσω αυτού, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων (δισκέτα) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου σε υποβολή τους, ανεξαρτήτως πλήθους εγγραφών που έχουν καταχωρηθεί σ΄ αυτές.

Για την αντιμετώπιση επίσης των προβλημάτων που ανακύπτουν λόγω αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (TAXISNET), από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. περισσότερων της μιας (1) αρχικών καταστάσεων (ανά μονάδα ή υπηρεσία), παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικά η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων για τις συναλλαγές και μόνο του ημερολογιακού έτους 2005 να γίνεται από τα ανωτέρω πρόσωπα και μέσω των Δ.Ο.Υ., προσκομιζόμενες (οι καταστάσεις) σ΄ αυτές αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρομαγνητική μορφή (δισκέτα). Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν διαθέτουν το απαραίτητο λογισμικό για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου υποβολής παρέχονται εναλλακτικά οι εξής δυνατότητες:

 Χρήση της εφαρμογής Ε – Κ.Β.Σ., που έχει αναπτυχθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. και η οποία διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο της www.gsis.gr., για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου (il01/il01.pis) ή

 Προσκόμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 4 της ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1114/8-10-2005 της χειρόγραφης κατάστασης στα ΚΕΠ με σκοπό τη δημιουργία από αυτά του κατάλληλου αρχείου (il01/il01.pis) το οποίο θα παραδοθεί στον υπόχρεο σε δισκέτα.

Η καταχώρηση από τις Δ.Ο.Υ. θα γίνει σύμφωνα με οδηγίες που θα αποστείλει άμεσα η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) στις Δ.Ο.Υ.

Τέλος για διευκόλυνση των υπόχρεων κοινοποιούνται συνημμένα με την παρούσα, παραρτήματα με τα ως άνω χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων (τεχνικά χαρακτηριστικά) που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που υποβάλλονται για τις συναλλαγές των ημερολογιακών ετών α) 2005 και β) 2006 και 2007 αντίστοιχα.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2005

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Για τις εταιρείες που υποβάλλουν μαγνητικά μέσα διευκρινίζεται ότι:

Το αρχείο IL01 ή IL01.PIS πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και πελάτες και προμηθευτές μαζί (όταν αυτοί υπάρχουν). Δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε διακριτά μαγνητικά μέσα, ξεχωριστά οι πελάτες και ξεχωριστά οι προμηθευτές. Στην περίπτωση υποβολής με δισκέτα, θα υποβάλλεται μία δισκέτα με ένα αρχείο που θα περιέχει μαζί πελάτες και προμηθευτές.

 

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Για τους πελάτες και προμηθευτές με πιστωτικό (αρνητικό) υπόλοιπο, υποβάλλονται ξεχωριστές καταστάσεις, στις οποίες αναγράφεται εμφανώς “Συγκεντρωτική κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων” πελατών ή προμηθευτών, σύμφωνα με τις εγκυκλίους μας Σ.673/14 ΠΟΛ. 15/29.1.1981 και 1013049/157 ΠΟΛ. 1030/6.2.1991.

Για τις επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τα στοιχεία σε μαγνητικά μέσα, οι πελάτες και προμηθευτές με πιστωτικό (αρνητικό) υπόλοιπο, υποβάλλονται σε ξεχωριστό αρχείο της ίδιας ακριβώς γραμμογράφησης με το αρχείο IL01 (που περιέχει τους πελάτες και τους προμηθευτές με χρεωστικό (θετικό) υπόλοιπο), αλλά με όνομα αρχείου IL01.PIS.

Σε κανένα από τα δύο αρχεία (IL01 και IL01.PIS) δεν πρέπει να υπάρχει πρόσημο.

 

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Σε κανένα από τα δύο αρχεία δεν πρέπει να υπάρχουν εγγραφές Δημοσίου στα αναλυτικά records των πινάκων 3 και 5 (κωδικοί record 2 και 4 αντίστοιχα).

 

4. ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΗΣ – ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Τα αρχεία μπορεί να είναι SEQUENTIAL ή LINE SEQUENTIAL.

Για τα αρχεία που έχουν παραχθεί σε περιβάλλον DOS θα πρέπει:

Για τα LINE SEQUENTIAL

– Στο τέλος κάθε εγγραφής θα υπάρχει LF (Hex 0D), CR (Hex 0A)

– Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει Z (Hex 1A)

Για τα SEQUENTIAL

– Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει Z (Hex 1A)

 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στα αρχεία ΚΕΝΑ RECORDS στην αρχή, ενδιάμεσα ή στο τέλος του αρχείου, όπως και τιμολόγια από και προς το εξωτερικό.

 

Για τις εταιρείες που υποβάλλουν δισκέτες διευκρινίζεται ότι:

Τα αρχεία της δισκέτας (εάν δώσουμε DIR από command prompt) θα πρέπει να είναι :

IL01 (εάν υπάρχουν μόνο πελάτες και προμηθευτές με χρεωστικό υπόλοιπο)

ή

IL01 και IL01.PIS (εάν υπάρχουν πελάτες και προμηθευτές με χρεωστικό (IL01) και πιστωτικό (IL01.PIS) υπόλοιπο.

 

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όταν η συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλεται για το σύνολο της επιχείρησης δηλαδή αφορά συνολικά τις συναλλαγές όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, έδρας και υποκαταστημάτων αν αυτά υπάρχουν, τότε στο πεδίο 15 του RECORD τύπου 1 (Στοιχεία δηλούντος) που έχει μήκος 4 χαρακτήρες τίθεται ο χαρακτήρας Ε ακολουθούμενος από τρεις χαρακτήρες space (χαρακτήρας Hex 20).

Όταν η συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλεται μόνο για την έδρα της επιχείρησης, τότε στο πεδίο 15 του RECORD τύπου 1 (Στοιχεία δηλούντος) που έχει μήκος 4 χαρακτήρες τίθεται ο χαρακτήρας 0 (μηδέν) ακολουθούμενος από τρεις χαρακτήρες space (χαρακτήρας Hex 20). Για την συγκεντρωτική κατάσταση του κάθε υποκαταστήματος της επιχείρησης, θα τίθεται στο πεδίο αυτό ο κωδικός του υποκαταστήματος που έχει δοθεί από το σύστημα TAXIS.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 20 Κ.Β.Σ. ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΠΟ ΗΜΕΡ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2004)

Εύκαμπτοι δίσκοι (δισκέτες) – Floppy disks (εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις)

1. Μέγεθος 3,5″. Διπλής όψης, διπλής ή υψηλής πυκνότητας
2. Κώδικας εγγραφής
ASCII Character set 437 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) φτιαγμένες ΜΟΝΟ από λειτουργικό σύστημα MSDOS
3. Κώδικας εγγραφής
ASCII Character ΕΛΟΤ 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) φτιαγμένες ΜΟΝΟ από λειτουργικό σύστημα UNIX

4. Σε περίπτωση μεγάλου αρχείου που δεν χωράει σε μία δισκέτα, το αρχείο θα υποβάλλεται μέσω Internet.

Για υποβολή μέσω internet

Κώδικας εγγραφής ASCII Character ΕΛΟΤ 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά)

 

 

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ RECORDS

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (RECORD τύπου 0)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

 

 

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

0(μηδέν)

2

Όνομα αρχείου

2

9

8

Character

 

IL01 για το αρχείο με τα χρεωστικά υπόλοιπα ή IL01.PIS για το αρχείο με τα πιστωτικά υπόλοιπα

3

Ημερομηνία δημιουργίας

10

17

8

Character

YYYYMMDD

 

4

FILLER

18

150

133

Character

 

Spaces

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Γραμμή επικεφαλίδας συγκεντρωτικής κατάστασης (Στοιχεία δηλούντος) (RECORD τύπου 1)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

1

2

Ετος που αφορούν τα στοιχεία

2

5

4

Numeric

YYYY

 

3

Κωδικός ΔΟΥ

6

9

4

Numeric

 

 

4

Αρ. φακέλλου (για τις Α.Ε.)

10

15

6

Numeric

 

 

5

Επωνυμία επιχείρησης  (δηλούντος)

16

33

18

Character

 

 

6

ΑΦΜ δηλούντος

34

42

9

Character

 

 

7

Αντικείμενο εργασιών

43

58

16

Character

 

 

8

Δ/νση / Πόλη

59

68

10

Character

 

 

9

Δ/νση / Οδός

69

84

16

Character

 

 

10

Δ/νση / Αριθμός

85

87

3

Character

 

 

11

Ταχ. Κώδικας

88

92

5

Numeric

 

 

12

Τηλέφωνο δηλούντος

93

102

10

Character

 

 

13

FAX δηλούντος

103

112

10

Character

 

 

14

Email δηλούντος

113

146

34

Character

 

 

15

Είδος εγκατάστασης (προέλευση αρχείου)

147

150

4

Character

 

Ε συνολικά για την έδρα και τα υποκαταστήματα
0 (μηδέν)-μόνο της έδρας
Αριθμός εγκατάστασης μητρώου
TAXIS
για υποκατάστημα

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αναλυτική γραμμή πωλήσεων (στοιχεία πελατών) (RECORD τύπου 2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

2

2

Α/Α

2

6

5

Numeric

 

 

3

ΑΦΜ πελάτη

7

15

9

Character

 

 

4

Επωνυμία πελάτη

16

42

27

Character

 

 

5

Επαγγελμα πελάτη

43

57

15

Character

 

 

6

Μη υπόχρεοι υποβολής (αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι κλπ)

58

58

1

Character

0 (μηδέν) υπόχρεος
1 μη υπόχρεος

 

7

Δ/νση / Πόλη πελάτη

59

68

10

Character

 

 

8

Δ/νση / Οδός πελάτη

69

84

16

Character

 

 

9

Δ/νση / Αριθμός πελάτη

85

87

3

Character

 

 

10

Ταχ. Κώδικας πελάτη

88

92

5

Numeric

 

 

11

Αριθμός τιμολογίων (πλήθος)

93

99

7

Numeric

 

 

12

Καθαρή αξία τιμολογίων

100

115

16

Numeric

14(9)V99

 

13

FILLER

116

150

35

Character

 

Spaces

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Σύνολα πωλήσεων (RECORD τύπου 3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

3

2

Χαρακτηρισμός πωλήσεων σε Δημόσιο κ.λ.π. (κωδικός)

2

10

9

Numeric

 

999999011

3

Συνολο αξίας πωλήσεων σε Δημόσιο κ.λ.π.

11

26

16

Numeric

14(9)V99

 

4

Χαρακτηρισμός γενικού συνόλου πωλήσεων (κωδικός)

27

35

9

Numeric

 

999999999

5

Σύνολο πλήθους τιμολογίων πωλήσεων

36

51

16

Numeric

 

 

6

Γενικό σύνολο αξίας πωλήσεων (σύνολο αξίας αναλυτικών + σύνολο αξίας Δημοσίου)

52

67

16

Numeric

14(9)V99

 

7

FILLER

68

150

83

Character

 

Spaces

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Αναλυτική γραμμή αγορών/δαπανών (στοιχεία προμηθευτών) (RECORD τύπου 4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

4

2

Α/Α

2

6

5

Numeric

 

 

3

ΑΦΜ προμηθευτή

7

15

9

Character

 

 

4

Επωνυμία προμηθευτή

16

42

27

Character

 

 

5

Επαγγελμα προμηθευτή

43

57

15

Character

 

 

6

Μη υπόχρεοι υποβολής (αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι κλπ)

 

58

58

1

Character

0 (μηδέν) υπόχρεος
1 μη υπόχρεος

 

7

Δ/νση / Πόλη προμηθευτή

59

68

10

Character

 

 

8

Δ/νση / Οδός προμηθευτή

69

84

16

Character

 

 

9

Δ/νση / Αριθμ προμηθευτή

85

87

3

Character

 

 

10

Ταχ. Κώδικας προμηθευτή

88

92

5

Numeric

 

 

11

Αριθμός τιμολογίων (πλήθος)

93

99

7

Numeric

 

 

12

Καθαρή αξία τιμολογίων

100

115

16

Numeric

14(9)V99

 

13

FILLER

116

150

35

Character

 

Spaces

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Σύνολα αγορών (RECORD τύπου 5)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

5

2

Χαρακτηρισμός αγορών από Δημόσιο κ.λ.π. (κωδικός)

2

10

9

Numeric

 

999999011

3

Συνολο αξίας αγορών από Δημόσιο κ.λ.π.

11

26

16

Numeric

14(9)V99

 

4

Χαρακτηρισμός γενικού συνόλου αγορών (κωδικός)

27

35

9

Numeric

 

999999999

5

Σύνολο πλήθους τιμολογίων αγορών

36

51

16

Numeric

 

 

6

Γενικό σύνολο αξίας αγορών (σύνολο αξίας αναλυτικών + σύνολο αξίας Δημοσίου)

52

67

16

Numeric

14(9)V99

 

9

FILLER

68

150

83

Character

 

Spaces

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2006 ΚΑΙ 2007

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το αρχείο IL01 (που περιέχει τους πελάτες και τους προμηθευτές με χρεωστικό (θετικό) υπόλοιπο) πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και πελάτες και προμηθευτές μαζί (όταν αυτοί υπάρχουν). Δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε διακριτά αρχεία, ξεχωριστά οι πελάτες και ξεχωριστά οι προμηθευτές.

 

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

Για τους πελάτες και προμηθευτές με πιστωτικό (αρνητικό) υπόλοιπο, υποβάλλονται καταστάσεις σε ξεχωριστό αρχείο με όνομα αρχείου IL01.PIS της ίδιας ακριβώς γραμμογράφησης με το αρχείο IL01. Σε κανένα από τα δύο αρχεία (IL01 και IL01.PIS) δεν πρέπει να υπάρχει πρόσημο.

 

3. ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΗΣ – ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Τα αρχεία μπορεί να είναι Sequential ή Line Sequential.

Για τα Line Sequential:

Στο τέλος κάθε εγγραφής θα υπάρχει LF (Hex 0D), CR (Hex 0A)

Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει ^Z (Hex 1A)

Για τα Sequential:

Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει ^Z (Hex 1A)

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στα αρχεία ΚΕΝΑ RECORDS στην αρχή, ενδιάμεσα ή στο τέλος του αρχείου.

 

4. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στην περίπτωση των εκπρόθεσμων δηλώσεων, θα πρέπει να υπάρχουν στην δισκέτα τα αρχεία:

IL01 εάν υπάρχουν μόνο πελάτες και προμηθευτές με χρεωστικό υπόλοιπο ή

IL01 και IL01.PIS εάν υπάρχουν πελάτες και προμηθευτές με χρεωστικό (IL01) και πιστωτικό (IL01.PIS) υπόλοιπο.

Το κάθε αρχείο θα περιέχει μαζί τους αντίστοιχους πελάτες και προμηθευτές.

 

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όταν η συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλεται για το σύνολο της επιχείρησης δηλαδή αφορά συνολικά τις συναλλαγές όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, έδρας και υποκαταστημάτων αν αυτά υπάρχουν, τότε στο πεδίο 15 του Record τύπου 1 (Πίνακας 2 – Στοιχεία δηλούντος) που έχει μήκος 4 χαρακτήρες τίθεται ο χαρακτήρας Ε ακολουθούμενος από τρεις χαρακτήρες space (χαρακτήρας Hex 20).

Όταν η συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλεται μόνο για την έδρα της επιχείρησης, τότε στο πεδίο 15 του Record τύπου 1 (Πίνακας 2 – Στοιχεία δηλούντος) που έχει μήκος 4 χαρακτήρες τίθεται ο χαρακτήρας 0 (μηδέν) ακολουθούμενος από τρεις χαρακτήρες space (χαρακτήρας Hex 20). Για την συγκεντρωτική κατάσταση του κάθε υποκαταστήματος της επιχείρησης, θα τίθεται στο πεδίο αυτό ο κωδικός του υποκαταστήματος που έχει δοθεί από το σύστημα TAXIS.

 

5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Οι συναλλαγές με το δημόσιο θα αναγράφονται αναλυτικά όπως ισχύει και για τις συναλλαγές με τους λοιπούς φορολογούμενους. Δηλαδή, θα συμπεριλαμβάνονται στις αναλυτικές εγγραφές των Πινάκων 3 και 5 (Records τύπου 2 και 4 αντίστοιχα) χρησιμοποιώντας το Α.Φ.Μ. και τα λοιπά στοιχεία του δημόσιου φορέα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 20 Κ.Β.Σ. ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΠΟ ΗΜΕΡ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2005)

Υποβολή μέσω internet

Κώδικας εγγραφής ASCII Character ΕΛΟΤ 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά)

Εύκαμπτοι δίσκοι (δισκέτες) – Floppy disks

(Εκπρόθεσμες δηλώσεις)

1. Μέγεθος 3,5″. Διπλής όψης, διπλής ή υψηλής πυκνότητας
2. Κώδικας εγγραφής
ASCII Character set 437 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) φτιαγμένες ΜΟΝΟ από λειτουργικό σύστημα MSDOS
3. Κώδικας εγγραφής
ASCII Character ΕΛΟΤ 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) φτιαγμένες ΜΟΝΟ από λειτουργικό σύστημα UNIX

4. Σε περίπτωση μεγάλου αρχείου που δεν χωράει σε μία δισκέτα, το αρχείο θα υποβάλλεται μέσω Internet.

 

 

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ RECORDS

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (RECORD τύπου 0)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

0(μηδέν)

2

Όνομα αρχείου

2

9

8

Character

 

IL01 για το αρχείο με τα χρεωστικά υπόλοιπα ή IL01.PIS για το αρχείο με τα πιστωτικά υπόλοιπα

3

Ημερομηνία δημιουργίας

10

17

8

Character

YYYYMMDD

 

4

FILLER

18

150

133

Character

 

Spaces

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Γραμμή επικεφαλίδας συγκεντρωτικής κατάστασης (Στοιχεία δηλούντος) (RECORD τύπου 1)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

1

2

Έτος που αφορούν τα στοιχεία

2

5

4

Numeric

YYYY

2005

3

Κωδικός ΔΟΥ

6

9

4

Numeric

 

 

4

Αρ. φακέλου (για τις Α.Ε.)

10

15

6

Numeric

 

 

5

Επωνυμία επιχείρησης  (δηλούντος)

16

33

18

Character

 

 

6

ΑΦΜ δηλούντος

34

42

9

Character

 

 

7

Αντικείμενο εργασιών

43

58

16

Character

 

 

8

Δ/νση / Πόλη

59

68

10

Character

 

 

9

Δ/νση / Οδός

69

84

16

Character

 

 

10

Δ/νση / Αριθμός

85

87

3

Character

 

 

11

Ταχ. Κώδικας

88

92

5

Numeric

 

 

12

Τηλέφωνο δηλούντος

93

102

10

Character

 

 

13

FAX δηλούντος

103

112

10

Character

 

 

14

Email δηλούντος

113

146

34

Character

 

 

15

Είδος εγκατάστασης (προέλευση αρχείου)

147

150

4

Character

 

Ε συνολικά για την έδρα και τα υποκαταστήματα
0 (μηδέν)-μόνο της έδρας
Αριθμός εγκατάστασης μητρώου
TAXIS
για υποκατάστημα

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αναλυτική γραμμή πωλήσεων (στοιχεία πελατών) (RECORD τύπου 2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

 

 

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

2

2

Α/Α

2

6

5

Numeric

 

 

3

ΑΦΜ πελάτη

7

15

9

Character

 

 

4

Επωνυμία πελάτη

16

42

27

Character

 

 

5

Επάγγελμα πελάτη

43

57

15

Character

 

 

6

Μη υπόχρεοι υποβολής (αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι κλπ)

58

58

1

Character

0 (μηδέν) υπόχρεος
1 μη υπόχρεος

 

7

Δ/νση / Πόλη πελάτη

59

68

10

Character

 

 

8

Δ/νση / Οδός πελάτη

69

84

16

Character

 

 

9

Δ/νση / Αριθμός πελάτη

85

87

3

Character

 

 

10

Ταχ. Κώδικας πελάτη

88

92

5

Numeric

 

 

11

Αριθμός φορολογικών στοιχείων (πλήθος)

93

99

7

Numeric

 

 

12

Καθαρή αξία συναλλαγών

100

115

16

Numeric

14(9)V99

 

13

FILLER

116

150

35

Character

 

Spaces

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Σύνολα πωλήσεων (RECORD τύπου 3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

3

2

FILLER

2

2

1

Character

 

Space

3

Σύνολο αξίας λιανικών πωλήσεων

3

18

16

Numeric

14(9)V99

0

4

FILLER

19

19

1

Character

 

Space

5

Σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές

20

35

16

Numeric

14(9)V99

0

6

Σύνολο πλήθους φορολογικών στοιχείων πελατών

36

51

16

Numeric

 

 

7

Γενικό σύνολο αξίας πωλήσεων (σύνολο αξίας αναλυτικών γραμμών + σύνολο αξίας λιανικών πωλήσεων (Πεδίο με Α.Α. 3) + σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές (Πεδίο με Α.Α. 5))

52

67

16

Numeric

14(9)V99

 

8

FILLER

68

150

83

Character

 

Spaces

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Αναλυτική γραμμή αγορών/δαπανών (στοιχεία προμηθευτών) (RECORD τύπου 4)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

4

2

Α/Α

2

6

5

Numeric

 

 

3

ΑΦΜ προμηθευτή

7

15

9

Character

 

 

4

Επωνυμία προμηθευτή

16

42

27

Character

 

 

5

Επάγγελμα προμηθευτή

43

57

15

Character

 

 

6

Μη υπόχρεοι υποβολής (αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι κλπ)

58

58

1

Character

0 (μηδέν) υπόχρεος
1 μη υπόχρεος

 

7

Δ/νση / Πόλη προμηθευτή

59

68

10

Character

 

 

8

Δ/νση / Οδός προμηθευτή

69

84

16

Character

 

 

9

Δ/νση / Αριθμός προμηθευτή

85

87

3

Character

 

 

10

Ταχ. Κώδικας προμηθευτή

88

92

5

Numeric

 

 

11

Αριθμός φορολογικών στοιχείων (πλήθος)

93

99

7

Numeric

 

 

12

Καθαρή αξία συναλλαγών

100

115

16

Numeric

14(9)V99

 

13

FILLER

116

150

35

Character

 

Spaces

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Σύνολα αγορών (RECORD τύπου 5)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric

 

5

2

FILLER

2

19

18

Character

 

Spaces

3

Σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές

20

35

16

Numeric

14(9)V99

0

4

Σύνολο πλήθους φορολογικών στοιχείων προμηθευτών

36

51

16

Numeric

 

 

5

Γενικό σύνολο αξίας αγορών (σύνολο αξίας αναλυτικών + σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές (Πεδίο με Α.Α. 3))

52

67

16

Numeric

14(9)V99

 

6

FILLER

68

150

83

Character

 

Spaces