Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) Νομικών Προσώπων έτους 2008 σύμφωνα με το ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α/29-1-2008.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2008
Αριθ. Πρωτ. 1046152/467/0013
1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

2. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ 30)

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) Νομικών Προσώπων έτους 2008 σύμφωνα με το ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α/29-1-2008)»

ΓΕΝΙΚΑ
Με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄) ορίζονται το αντικείμενο του ενιαίου τέλους ακινήτων, οι υποκείμενοι σε δήλωση, οι διαδικασίες καθώς και ο τρόπος επιβολής και καταβολής του ενιαίου τέλους ακίνητών (Ε.Τ.ΑΚ.), από 1η Ιανουαρίου 2008.

Αναλυτικότερα στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, υπόχρεοι σε δήλωση είναι κάθε νομικό πρόσωπο που έχει ακίνητο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 15η Μαΐου του οικείου έτους. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες. Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, τότε η προθεσμία αυτή μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα και οι τυχόν επόμενες αυτής μεταφέρονται διαδοχικά στις κατά σειρά αντίστοιχες επόμενες εργάσιμες ημέρες.
Η δήλωση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί προς τούτο απΆ αυτόν.

Συγκεκριμένα για το 2008:

Η δήλωση του ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται δωρεάν απΆ το Δημόσιο και με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται μαζί με την δήλωση. Για το έτος 2008 εκδόθηκε η Α.Υ.Ο. 1028909/98/0013/ΠΟΛ.1052/7.3.2008.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου ορίζεται ο υπολογισμός τέλους ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα ως κάτωθι:

– Η αξία των γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων), και των κτισμάτων (μισθωμένων και κενών) των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή έξη τοις χιλίοις (6‰).
– Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών φορολογείται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰).
– Η αξία των γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων), και των κτισμάτων (μισθωμένων και κενών) των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς φορολογείται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰).
– Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰).
– Η αξία των λοιπών ακινήτων των νομικών προσώπων, τα οποία απαλλάσσονται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους (π.χ. Ελληνικό δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κ.λπ.) φορολογείται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰).

ΕΙΔΙΚΑ

Τρόπος συμπλήρωσης της Δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) Νομικών Προσώπων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Τ.ΑΚ.

– Προς τη Δ.Ο.Υ.: Αναγράφεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση Ε.Τ.ΑΚ..

– Είδος Δήλωσης έτους 2008: Σημειώνετε (Χ) στην ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ανάλογα με το είδος της Δήλωσης. Σημειώνετε (Χ) μόνο σε μία από τις ενδείξεις ΑΡΧΙΚΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ, εκτός αν η δήλωση υποβάλλεται και ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ.

– Α. Στοιχεία Υποχρέου: Συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ τα στοιχεία του φορολογούμενου νομικού προσώπου, και με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα Α.

– Β. Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου: Συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή αντικλήτου προσωρινού διαχειριστή κ.λπ. και με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα Β.

– Γ. Υπολογισμός Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.): Ο Πίνακας Γ προσδιορίζει το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3634/2008 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ιδίου νόμου και συγκεκριμένα:

o Γ1. Ενιαίο Τέλος Γηπέδων
Στον πίνακα Γ1 και στους κωδικούς 101, 102 και 103 προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος γηπέδων, αναγράφεται ανάλογα η συνολική φορολογητέα αξία των γηπέδων ή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, την 1η Ιανουαρίου. Τα αριθμητικά αποτελέσματα από τους κωδικούς του εσωτερικού του εντύπου μεταφέρονται στους ίδιους κωδικούς 101, 102 και 103 της πρώτης σελίδας του εντύπου, και πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰ και 1‰).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση τροποποιητικής – συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται η συνολική αξία όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με βάση όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές κ.λπ.).
Στους κωδικούς 111, 112 και 113 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.
Στον κωδικό 114 αναγράφεται το συνολικό αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών 111, 112 και 113.

o Γ2. Ενιαίο Τέλος Ημιτελών Κτισμάτων:
Στον πίνακα Γ2 στους κωδικούς 201, 202 και 203 προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ημιτελών κτισμάτων, αναγράφεται ανάλογα η συνολική φορολογητέα αξία των ημιτελών κτισμάτων ή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, την 1η Ιανουαρίου. Τα αριθμητικά αποτελέσματα από τους κωδικούς 201, 202 και 203 του εσωτερικού του εντύπου μεταφέρονται στους ίδιους κωδικούς 201, 202 και 203 της πρώτης σελίδας του εντύπου και πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰ και 1‰).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση τροποποιητικής – συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται η συνολική αξία όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με βάση όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές κ.λπ.).
Στους κωδικούς 211, 212, και 213 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.
Στον κωδικό 214 αναγράφεται το συνολικό αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών 211, 212 & 213.

o Γ3. Ενιαίο Τέλος Κτισμάτων πλην Ημιτελών:
Στον πίνακα Γ3 και στους κωδικούς 301, 302, και 303 προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος των κτισμάτων πλην των ημιτελών, αναγράφεται ανάλογα η φορολογητέα αξία των κτισμάτων πλην ημιτελών ή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, την 1η Ιανουαρίου. Τα αριθμητικά αποτελέσματα από τους κωδικούς 301, 302 και 303 του εσωτερικού του εντύπου μεταφέρονται στους ίδιους κωδικούς 301, 302 και 303 της πρώτης σελίδας του εντύπου και πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰ και 1‰).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση τροποποιητικής – συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται η συνολική αξία όπως αυτή διαμορφώνεται τελικά με βάση όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές κ.λπ.).
Στους κωδικούς 311, 312 και 313 αναγράφεται το αποτέλεσμα του γινομένου αυτών.
Στον κωδικό 314 αναγράφεται το αριθμητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών 311, 312 & 313.

o Γ4. Ενιαίο Τέλος Κτισμάτων βάσει του ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο:
Με το τελευταίο εδάφιο των διατάξεων της παραγράφου δ του άρθρου 11 του ν. 3634/08 ορίζεται ότι το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα.
Προς τούτο στον κωδικό 404 μεταφέρεται ο αριθμός του κωδικού 404 του εσωτερικού του εντύπου στον οποίο αναγράφεται το άθροισμα της επιφανείας των τετραγωνικών μέτρων της στήλης 12.
Στον κωδικό 414 αναγράφεται το γινόμενο της συνολικής επιφανείας των κτισμάτων (κωδικός 404) επί ένα (1) Ευρώ.

o Γ5. Στον πίνακα Γ5 και στον κωδικό 514 προκειμένου να υπολογιστεί το μεγαλύτερο ποσό τέλους που προκύπτει από τους πίνακες Γ3 & Γ4 αναγράφεται το μεγαλύτερο αριθμητικό ποσό μεταξύ των κωδικών 314 (πίνακας Γ3) και 414 (πίνακας Γ4).

o Γ6. Στον πίνακα Γ6 πραγματοποιείται η διαδικασία της εκκαθάρισης του Ε.Τ.ΑΚ. και προσδιορίζεται το συνολικό ποσό για βεβαίωση ή έκπτωση, ανάλογα με το είδος της δήλωσης.

α) Σε περίπτωση αρχικής δήλωσης προκειμένου να υπολογιστεί το συνολικό ποσό για βεβαίωση αθροίζονται οι κωδικοί 114, 214 και 514. Το άθροισμα αυτών αναγράφεται στον κωδικό 614.
Στον κωδικό 624 αναγράφεται ο πρόσθετος φόρος λόγω εκπροθέσμου υποβολής της δήλωσης και στον κωδικό 634 αναγράφεται το άθροισμα 614 και 624.

β) Στις περιπτώσεις υποβολής συμπληρωματικών – τροποποιητικών ή ανακλητικών δηλώσεων συμπληρώνονται οι κωδικοί 614, 624 και 634 που αφορούν την τελευταία υποβληθείσα δήλωση.
Στη στήλη με την ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ» αναγράφεται το τέλος που προκύπτει με τη νέα υποβαλλόμενη δήλωση.
Τέλος στη στήλη με την ένδειξη «ΔΙΑΦΟΡΑ (ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή ΕΚΠΤΩΣΗ)» αναγράφεται το ποσό που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της συμπληρωματικής – τροποποιητικής ή ανακλητικής δήλωσης και της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης για βεβαίωση ή έκπτωση, ο πρόσθετος φόρος και το συνολικό ποσό.
Σε περίπτωση που καταχωρείται αρνητικός αριθμός και αφορά ανακλητική δήλωση (και ως εκ τούτου καταχωρούνται αρνητικοί αριθμοί) τότε σημειώνετε το πρόσημο «μείον» (-) στον αρνητικό αριθμό.

Η δήλωση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου κ.λπ. του νομικού προσώπου, ο οποίος αναγράφει τα πλήρη στοιχεία όπως αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του εντύπου της δήλωσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Η δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων υποβάλλεται σε ένα (1) αντίτυπο. Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση είναι υποχρεωμένος να χορηγεί σε αυτόν που την υποβάλλει απόδειξη παραλαβής εφόσον του ζητηθεί. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα θεωρείται στην οικεία ένδειξη από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση και επιστρέφεται στο φορολογούμενο. Με τη θεώρηση, το αντίτυπο αυτό αποτελεί απόδειξη παραλαβής και όχι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου το οποίο χορηγείται μόνον από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2. Το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται είτε σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των διμήνων που ακολουθούν, είτε εφάπαξ χωρίς έκπτωση. Αρχική εμπρόθεσμη δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης απαιτητή είναι η καταβολή του συνόλου των ληξιπροθέσμων δόσεων και οι πρόσθετοι φόροι.

3. Προκειμένου να υπολογιστεί το αναλογούν τέλος λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα ή τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα την 1η Ιανουαρίου 2008. Ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 «περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων» (συγκριτικά στοιχεία) και των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 (αντικειμενικός προσδιορισμός) όπως ισχύουν. Συνεπώς:
– για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων η αξία τους προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό,
– για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, ο προσδιορισμός της αξίας γίνεται με βάση την αγοραία αξία όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τα συγκριτικά στοιχεία,
– για ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσματα εντός οικοπέδου και βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρμόζεται το «μικτό» σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων η αξία των κτισμάτων υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια (έντυπα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και Κ9), ενώ η αξία του οικοπέδου με βάση τα συγκριτικά στοιχεία που βρίσκονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
– για τα αγροτεμάχια ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας γης (Α.Α.ΓΗΣ).

4. Σε περιπτώσεις που η αξία του ακινήτου υπολογίζεται με τα έντυπα 1 έως 5 του αντικειμενικού και απαιτείται διαχωρισμός της αξίας του κτίσματος από την ενσωματωμένη στο έντυπο αξία του οικοπέδου λόγω ιδιοχρησιμοποίησης, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα τα έντυπα προσδιορισμού αξίας των ακινήτων 1, 2, 4 και 5 καθώς και το έντυπο 3 αξία οικοπέδου. Για τον προσδιορισμό της αξίας του οικοπέδου στο έντυπο 3 συμπληρώνεται η περίπτωση 1 του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Η). Η αξία του κτίσματος είναι η διαφορά της συνολικής αξίας του ακινήτου μείον την αξία του οικοπέδου όπως αυτή προσδιορίστηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα.

5. Περαιτέρω στις περιπτώσεις όπου κατά τον προσδιορισμό της αξίας ενός ακινήτου χρησιμοποιούνται τα έντυπα Κ1 έως Κ9 για τον υπολογισμό του κτίσματος, θα αναγράφεται σε χωριστή σειρά η αξία του κτίσματος και σε χωριστή σειρά η αξία του γηπέδου.

6. Όταν η επικαρπία διαχωρίζεται από την κυριότητα ο προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου γίνεται σύμφωνα με όσα ισχύουν στην 1042151/396/0013/ΠΟΛ.1075/10.4.2008 εγκύκλιο.

7. Για να χρησιμοποιηθούν τα έντυπα υπολογισμού αξίας κτισμάτων Κ4 έως Κ9 απαιτείται να υπάρχει εν ισχύ άδεια οικοδομής ειδικού κτιρίου και άδεια λειτουργίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2008. Σε περίπτωση όπου δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται τα έντυπα 1 έως 5 ή Κ3 κατά περίπτωση.

8. Στις περιπτώσεις μεταφοράς των ποσών των κωδικών 404, 101, 102, 103, 201, 202, 203, 301, 302, και 303 της εσωτερικής σελίδας στην πρώτη σελίδα, στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης με περισσότερες από μία σελίδες, το άθροισμα αναγράφεται μόνο στην τελευταία αριθμημένη σελίδα και αυτό θα μεταφερθεί αντίστοιχα στην πρώτη. Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα συμπληρώνεται μόνο η πρώτη σελίδα με τα συνολικά ποσά.

9. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας επί κτίσματος, τότε στη στήλη ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ – ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ (στήλη 12) αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα που φορολογούνται, όπως αυτά προκύπτουν από το γινόμενο της επιφάνειας είτε επί του ποσοστού συνιδιοκτησίας είτε επί του ποσοστού της αξίας του εμπραγμάτου δικαιώματος και στη στήλη Τ.Μ. ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (στήλη 13) αναγράφονται τα εναπομείναντα τετραγωνικά μέτρα, έτσι ώστε από το άθροισμα και των δύο στηλών (στήλη 12 + στήλη 13) να προκύπτουν τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα του κτίσματος

10. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή στην ταύτιση των ακινήτων που θα δηλωθούν μεταξύ των δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. και των δηλώσεων Ε9 των νομικών προσώπων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)

Ο Πίνακας Καταγραφής Ακινήτων είναι χωρισμένος σε στήλες με τους ενδεικτικούς αριθμούς 1 έως και 29 και συμπληρώνεται από το φορολογούμενο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται τα ακίνητα του νομικού προσώπου.
 

Α/Α

 

(ΣΤΗΛΗ 1)

Αναγράφεται ο αύξων αριθμός κάθε ακινήτου. Η αρίθμηση της στήλης 1 είναι συνεχής (1, 2, 3, …..)

Κάθε ακίνητο που για τον υπολογισμό της αξίας του οποίου απαιτείται η συμπλήρωση χωριστού φύλλου εντύπου υπολογισμού, ή η αξία αυτού υπολογίζεται με συγκριτικά στοιχεία, αναγράφεται σε ξεχωριστή σειρά και λαμβάνει διαφορετικό αύξοντα αριθμό.

 

Στις περιπτώσεις υποβολής συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης :

Όταν προστίθεται νέο ακίνητο το οποίο δεν είχε δηλωθεί στην αρχική δήλωση Ε.Τ.ΑΚ., ως Α/Α αναγράφεται ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της αρχικής δήλωσης

Όταν μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου ή διαγράφεται ακίνητο ως Α/Α χρησιμοποιείται αυτός της πρώτης αναγραφής του ακινήτου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

 

(ΣΤΗΛΗ 2)

 

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται όταν το ακίνητο υπολογίζεται με περισσότερα του ενός φύλλα υπολογισμού για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. χωρίς σύσταση, διαφορετική παλαιότητα, μεζονέτα, λόγω ρυμοτομίας, επειδή είναι παρακολούθημα κ.λπ.).

Στις περιπτώσεις αυτές ως αριθμός σύνδεσης των γραμμών που ακολουθούν χρησιμοποιείται ο αύξων αριθμός της πρώτης γραμμής καταχώρησης του ακινήτου. Για παράδειγμα:

 

 

Με Α/Α 1 (στήλη 1) αναγράφεται επαγγελματική στέγη & με Α/Α 2 θέση στάθμευσης η οποία αποτελεί παρακολούθημα αυτής.

Στην περίπτωση αυτή στη στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (στήλη 2) της σειράς που απεικονίζεται η θέση στάθμευσης συμπληρώνεται ο αριθμ. 1 (δηλαδή ο Α/Α της επαγγελματικής στέγης του οποίου αποτελεί παρακολούθημα).

 

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 

12 

 

1 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΤΕΓΗ

2 1ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

Με Α/Α 14 (στήλη 1) αναγράφεται βιομηχανοστάσιο, με Α/Α 15 μια αποθήκη (ξεχωριστό κτίσμα) και με Α/Α 16 το αγροτεμάχιο επί του οποίου βρίσκονται τα αναφερόμενα κτίσματα.

Στην περίπτωση αυτή στη στήλη ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (στήλη 2) των σειρών που αναγράφονται τα κτίσματα συμπληρώνεται ο αριθμός 14 δηλαδή ο Α/Α του βιομηχανοστασίου (η πρώτη γραμμή καταχώρησης του ακινήτου)

 

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 

12 

 

14 

 

ΒΙΟΜΗΧ/ΣΤΑΣΙΟ
15 14ΑΠΟΘΗΚΗ
16 14ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

 

(ΣΤΗΛΗ 3)

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός του εντύπου με το οποίο προσδιορίζεται η αξία του ακινήτου σύμφωνα είτε με τα άρθρα 41 & 41α του ν. 1249/1982 είτε με την παρ. 2 του αρ. 3 του ν. 1521/1950, ως εξής:

ΚΩΔ 

 

Α1φύλλο υπολογισμού αξίας Κατοικίας ή Διαμερίσματος σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή οικισμού (Έντυπο 1 του αντικειμενικού)
Α2φύλλο υπολογισμού αξίας Επαγγελματικής στέγης στο ισόγειο ή υπόγειο και σε όροφο κτηρίου που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτήριο Γραφείων ή Γραφείων – Καταστημάτων (Έντυπο 2 του αντικειμενικού)
Α3φύλλο υπολογισμού αξίας Οικοπέδου εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 3 του αντικειμενικού)
Α4φύλλο υπολογισμού αξίας Αποθήκης σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 4 του αντικειμενικού)
Α5φύλλο υπολογισμού αξίας Θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου σε οικόπεδο εντός σχεδίου ή σε οικισμό (Έντυπο 5 του αντικειμενικού)
Κ1φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Κατοικίας πλην μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ1)
Κ2φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Μονοκατοικίας σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ2)
Κ3φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Επαγγελματικής στέγης σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (έντυπο Κ3)
Κ4φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Σταθμού Αυτοκινήτων – Βιομηχανικού και Βιοτεχνικού κτηρίου (έντυπο Κ4)
Κ5φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Γεωργικών και Κτηνοτροφικών κτιρίων – Αποθηκών (έντυπο Κ5)
Κ6φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά καθώς και νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων (έντυπο Κ6)
Κ7φύλλο υπολογισμού αξίας κτίσματος Εκπαιδευτηρίων (έντυπο Κ7)
Κ8φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων και εγκαταστάσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων (έντυπο Κ8)
Κ9φύλλο υπολογισμού αξίας κτισμάτων που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες Κ1 έως Κ8 (έντυπο Κ9)
Γφύλλο υπολογισμού αξίας αγροτεμαχίου (έντυπο Α.Α. ΓΗΣ)
ΣΌταν χρησιμοποιούνται συγκριτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό αξίας οικοπέδου

 

 

 

ΝΟΜΟΣ

(ΣΤΗΛΗ 4)

Αναγράφεται ο νομός.
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

(ΣΤΗΛΗ 5)

Αναγράφεται ο Δήμος ή η Κοινότητα και το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα
ΟΔΟΣ ή ΟΙΚΙΣΜΟΣ ή ΘΕΣΗ

(ΣΤΗΛΗ 6)

Αναγράφεται η οδός ή ο οικισμός ή η θέση που βρίσκεται το ακίνητο
ΑΡΙΘΜΟΣ

(ΣΤΗΛΗ 7)

Αναγράφεται ο αριθμός.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

(ΣΤΗΛΗ 8)

 

Αναγράφεται ο κωδικός κατηγορίας ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

 

 

ΚΩΔ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

1Κατοικία ή Διαμέρισμα
2Μονοκατοικία
3Επαγγελματική Στέγη
4Οικόπεδο
5Γεωργικά ή Κτηνοτροφικά κτίρια, Αποθήκες
6Θέση στάθμευσης
7Σταθμοί Αυτοκινήτων
8Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά κτήρια
9Ξενοδοχεία,

Τουριστικές εγκαταστάσεις

10Εκπαιδευτήρια
11Αθλητικές Εγκαταστάσεις
12Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες
14Νοσηλευτήρια και Ευαγή Ιδρύματα
15Αγροτεμάχιο
 

 

 

 

 

ΟΡΟΦΟΣ

(ΣΤΗΛΗ 9)

Αναγράφεται ο κωδικός ορόφου του ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣΟΡΟΦΟΣ
ΥΥπόγειο.

Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός Υπόγεια τότε αναγράφουμε Υ1 για το 1ο υπόγειο Υ2 για το 2ο υπόγειο κ.ο.κ.

0Ισόγειο
11ος όροφος ή ημιόροφος
22ος όροφος
33ος όροφος
44ος όροφος
5 κ.ο.κ5ος κ.ο.κ. όροφος
98Ειδικά κτίρια (σχετικά: Έντυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9)

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΓΗΠΕΔΩΝ

(ΣΤΗΛΗ 10)

Αναγράφεται η επιφάνεια γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεμαχίων) σε τετραγωνικά μέτρα
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

(ΣΤΗΛΗ 11)

Αναγράφεται η επιφάνεια των ημιτελών κτισμάτων σε τετραγωνικά μέτρα.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ

(ΣΤΗΛΗ 12)

Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια κτισμάτων πλην των ημιτελών.
Τ.Μ. ΑΠΑΛ/ΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΣΤΗΛΗ 13)Αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα η επιφάνεια των κτισμάτων που απαλλάσσονται του τέλους.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

(ΣΤΗΛΗ 14)

Αναγράφεται το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας ουσιαστικής αναθεώρησής της..
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(ΣΤΗΛΗ 15)

Αναγράφεται η συνολική αξία του ακινήτου όπως προκύπτει από τα έντυπα υπολογισμού της Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων ή η αγοραία αξία, κατά περίπτωση.

Η στήλη αυτή δεν συμπληρώνεται για ακίνητο που απαλλάσσεται από το Ε.Τ.ΑΚ. και συμπληρώνεται ο λόγος απαλλαγής στη στήλη 28.

 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

(ΣΤΗΛΗ 16)

Αναγράφεται ο κωδικός του εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ως εξής:

 

ΚΩΔ 

 

1πλήρης κυριότητα
2ψιλή κυριότητα
3επικαρπία
 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ

(ΣΤΗΛΗ 17)

 

Αναγράφεται το έτος γέννησης του επικαρπωτή. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ

(ΣΤΗΛΗ 18)

 

Αναγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατόν (%) και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία.
ΑΞΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡ/ΤΑΙ ΜΕ

 

(ΣΤΗΛΕΣ 19 – 21)

 

ΣΤΗΛΗΚΩΔΙΚΟΣ 

 

19 

 

Αναγράφεται η αξία των γηπέδων που φορολογούνται με συντελεστή 6‰
 

 

101Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 19
20 

 

Αναγράφεται η αξία των γηπέδων που φορολογούνται με συντελεστή 3‰
 

 

102Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 20
21 

 

Αναγράφεται η αξία των γηπέδων που φορολογούνται με συντελεστή 1‰
 

 

103Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 21
 

Οι στήλες 19, 20 και 21 δεν συμπληρώνονται για ακίνητο που απαλλάσσεται από το Ε.Τ.ΑΚ. και συμπληρώνεται μόνο ο λόγος απαλλαγής στη στήλη 28

 

 

 

 

ΑΞΙΑ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡ/ΤΑΙ ΜΕ

 

(ΣΤΗΛΕΣ 22 – 24)

 

ΣΤΗΛΗΚΩΔΙΚΟΣ 

 

22 

 

Αναγράφεται η αξία των ημιτελών κτισμάτων που φορολογούνται με συντελεστή 6‰
 

 

201Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 22
23 

 

Αναγράφεται η αξία των ημιτελών κτισμάτων που φορολογούνται με συντελεστή 3‰
 

 

202Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 23
24 

 

Αναγράφεται η αξία των ημιτελών κτισμάτων που φορολογούνται με συντελεστή 1‰
 

 

203Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 24
Οι στήλες 22, 23 και 24 δεν συμπληρώνονται για ακίνητο που απαλλάσσεται από το Ε.Τ.ΑΚ. και συμπληρώνεται μόνο ο λόγος απαλλαγής στη στήλη 28

 

ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ

 

(ΣΤΗΛΕΣ 25 – 27)

 

ΣΤΗΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 

 

25 

 

Αναγράφεται η αξία των κτισμάτων πλην ημιτελών που φορολογούνται με συντελεστή 6‰
 

 

301Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 25
26 

 

Αναγράφεται η αξία των κτισμάτων πλην ημιτελών που φορολογούνται με συντελεστή 3‰
 

 

302Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 26
27 

 

Αναγράφεται η αξία των κτισμάτων πλην ημιτελών που φορολογούνται με συντελεστή 1‰
 

 

303Αναγράφεται το άθροισμά των αξιών της στήλης 27
Οι στήλες 25, 26 και 27 δεν συμπληρώνονται για ακίνητο που απαλλάσσεται από το Ε.Τ.ΑΚ. και συμπληρώνεται μόνο ο λόγος απαλλαγής στη στήλη 28.

 

 

ΛΟΓΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΣΤΗΛΗ 28)Η στήλη αυτή συμπληρώνεται σε περίπτωση πλήρους απαλλαγής του ακινήτου από το Ενιαίο Τέλος του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3634/2008, αναγράφεται ο κωδικός απαλλαγής ακινήτου ως εξής:

 

ΚΩΔΙΚΟΣΑΠΑΛΛΑΓΗ
1Δάσος ή δασική έκταση
2Ακίνητο που ανήκει σε ξένο κράτος και χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτού, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
3Ακίνητο που έχει δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας.
4Κτίσμα για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.
5Επιταγμένο από το στρατό ακίνητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/1929
6Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο της Τράπεζας της Ελλάδος και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
7Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο των δημοτικών, κοινοτικών επιχειρήσεων, Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.)
8Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο των κάθε είδους ταμείων ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
9Ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο της Αρχαιολογικής Εταιρείας, Μουσείου, Κοινωφελούς Ιδρύματος και Ιδρύματος για το οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1610/1986 (ΦΕΚ 89Α΄).
 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

(ΣΤΗΛΗ 29)

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής – συμπληρωματικής ή ανακλητικής δήλωσης

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

 

1Για την εισαγωγή νέου ακινήτου στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας
2Όταν μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί με προηγούμενη δήλωση, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας
3Όταν διαγράφεται ακίνητο που έχει ήδη δηλωθεί με προηγούμενη δήλωση, στη δήλωση του ιδίου έτους φορολογίας.