ΠΟΛ.1078/17.4.2013
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81)

Αθήνα, 17 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ    
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 10184
Πληροφορίες: Δόσης, Ζαρκαδούλα
Τηλέφωνο: 210- 3375149
FAX: 210- 3375001    
          

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΟΛ 1078Θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης
απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77),
συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) όπως ισχύουν
μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77) όπως ισχύουν.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) όπως ισχύουν μετά
την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α’ 81).

γ) Την αριθμ. 07927/19.09.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2574)  Απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Μαυραγάνη.

δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

Ορίζουμε ότι η υπό του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α’ 81) δήλωση
απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77), θα
έχει τον τύπο και το περιεχόμενο όπως στο συνημμένο υπόδειγμα δήλωσης μιας
(1) σελίδας.

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
45 ΤΟΥ Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α’ 81).

1. Γενικά – Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης:

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) όπως ισχύουν μετά
την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81) επιβάλλεται
ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη (για τις χρήσεις 2012-2015) επί του
ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ
συναλλάγματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 25 του
Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77) στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων
οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με την ναύλωση,
ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή
ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από
πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών
ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες,
καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες
δραστηριότητες.

Η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες που έχουν
εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 και
ασχολούνται επιπλέον των λοιπών εργασιών που προβλέπονται από την εγκριτική
πράξη εγκατάστασής τους και με την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων με
ελληνική ή ξένη σημαία.

2. Τρόπος υπολογισμού:

Η εισφορά υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

Κλιμάκιο υπολογισμού της εισφοράς
Κλιμάκια ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ
συναλλάγματος
(σε δολάρια Η.Π.Α.)
Συντελεστής %
Φόρος κλιμακίου
Σύνολο εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος
(σε δολάρια Η.Π.Α.)
Σύνολο φόρου
(σε δολάρια Η.Π.Α.)
200.000
5
1
0.000
20
0.000
1
0.000
200.000
4
8
.000
40
0.000
18
.000
Υπερβάλλον
3
 
 
 Η παραπάνω εισφορά αφορά στα ετήσια ποσά συνολικού εισαγόμενου και
μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2012 – 2015.

Σε περίπτωση που το συνολικό ετήσιο συνάλλαγμα που έχει εισαχθεί από μια
επιχείρηση είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000
δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για 50.000 δολάρια
Η.Π.Α. (50.000 Χ 5% = 2500$).

3. Προθεσμία υποβολής δήλωσης και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

Οι παραπάνω επιχειρήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους της εν λόγω
τετραετίας υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής
υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για την φορολογία αυτών, ειδική δήλωση υπολογισμού της
εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ
συναλλάγματος του προηγούμενου έτους, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα
συνολικά ετήσια εμβάσματα σε ευρώ που αντιστοιχούν σε ορισμένο ποσό
συναλλάγματος, με την οποία (δήλωση) συνυποβάλλονται: α) τα επικυρωμένα
αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) ή πρωτότυπη
βεβαίωση τραπέζης για το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα και για το
συνολικό ετήσιο εισαγόμενο ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσό
συναλλάγματος και β) η υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας
για τα ποσά του εισαγόμενου συναλλάγματος και τον αριθμό των Β.Α.Σ..

Εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η υποβολή
των παραπάνω δηλώσεων μαζί με την καταβολή του ενός τετάρτου (1/4) της
οφειλόμενης εισφοράς μπορεί να γίνει μέχρι και τις 15 Μαΐου του 2013.

Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. με βάση την ειδική δήλωση υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς.

4. Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς:

Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του
τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει
και ως προς τους άλλους υπόχρεους για την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την
είσπραξη του φόρου: οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των
κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιριών της παρ.1 της παρούσης, ο καθένας
χωριστά για ολόκληρο το ποσό της εισφοράς.

5. Τρόπος καταβολής:

Η εισφορά η οποία υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. καταβάλλεται μαζί με την
ειδική ετήσια δήλωση κατά το ένα τέταρτο (1/4) της οφειλόμενης εισφοράς σε
ευρώ με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά το χρόνο
υποβολής της δήλωσης. Τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) της εισφοράς καταβάλλονται
σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο
του έτους υποβολής της δήλωσης.

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ