Ετήσιο ειδικό τέλος χώρου καπνιζόντωνΑθήνα, 15 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3642570, 3644781
FAX : 210 3642251

ΠΟΛ 1077

ΘΕΜΑ : Ετήσιο ειδικό τέλος χώρου καπνιζόντων

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α 152) θεσπίστηκε το ετήσιο ειδικό τέλος χώρου καπνιζόντων, ενώ με την απόφαση Υ1/Γ.Π./οικ 93828/18-8-2011 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2026), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ..

Σχετικά με τα ως άνω, η Υπηρεσία μας εξέδωσε την αριθ. ΠΟΛ.1200/23.9.2011 εγκύκλιο οδηγία προς όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με την οποία καθόρισε και έντυπο δήλωσης απόδοσης του ετήσιου ειδικού τέλους χώρου καπνιζόντων.

Με την αριθ. Υ1/Γ.Π.οικ. 134274/23-11-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιήθηκε η παραπάνω αναφερόμενη απόφαση (Υ1/Γ.Π./οικ 93828/18-8-2011) ως προς τα υπόχρεα για την καταβολή του τέλους πρόσωπα και ως προς τον υπολογισμό του ύψους αυτού.

Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ως υπόχρεα πρόσωπα τα Καζίνο και τα στεγασμένα κέντρα διασκέδασης, όπως αυτά ορίζονται από την υγειονομική διάταξη με αρ. Α1β/8577/1983 άρθρο 41 (526 Β΄) και επιβάλλεται, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, ο χώρος καπνιζόντων σ’ αυτά να έχει μέγιστο εμβαδό έως το ½ των τ.μ. του ωφέλιμου εμβαδού του καταστήματος (αίθουσα πελατών).

Επίσης στο άρθρο 2 αυτής, ορίζεται ότι το ύψος του τέλους καπνιζόντων θα υπολογίζεται σε σχέση με το μοναδικό συντελεστή 0,548 (που καθορίζεται από τη χρέωση προς 200 € το τ.μ. ετησίως) πολλαπλασιαζόμενο με τα μέτρα και τις ημέρες εργασίας. Ο συντελεστής 0,548 προκύπτει αν διαιρέσουμε τα 200€ το τ.μ. δια 365 ημέρες εργασίας. Συνεπώς 0,548 € το τ.μ. την ημέρα κοστίζει ο χώρος καπνιζόντων.

Οι ημέρες εργασίας δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση κατά την καταβολή του τέλους και αποδεικνύονται με βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. στο τέλος της σεζόν.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την προαναφερθείσα ΠΟΛ.1200/23.9.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Για την ευχερέστερη χρήση του εντύπου δήλωσης απόδοσης του ετήσιου ειδικού τέλους χώρου καπνιζόντων σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένο σχέδιο αυτού.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ