ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ενημέρωση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και στους πολίτες κατά την εφαρμογή των νέων απλοποιήσεων.

(Α.Υ.Ο. 1042951/1006/ΔΜ/ΠΟΛ. 1076/8.5.2003)Α. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται συστηματική προσπάθεια για την απλούστευση του τρόπου παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η απλούστευση των διαδικασιών:

• συμπληρώνει τη φορολογική αναμόρφωση

• υποβοηθά στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στους φορολογουμένους και στη διοίκηση

• βελτιώνει τις σχέσεις

κράτους – πολίτη

Οι πολίτες απαιτούν συνεχώς αναβάθμιση όσων υπηρεσιών παρέχει το κράτος και επομένως και Δ.Ο.Υ.

Η προώθηση της νέας τακτικής των συνεχών απλουστεύσεων των διαδικασιών έχει ως στόχο:

• τη μείωση του κόστους διαχείρισης του φορολογικού συστήματος

• τη μεγαλύτερη ευελιξία της διοίκησης

• τον ορθολογικότερο σχεδιασμό των πολιτικών.

Με τις απλοποιήσεις του 2002 και του 2003 προσαρμόζονται οι διαδικασίες στις απαιτήσεις που δημιουργούνται, από τις νέες πολιτικές και διοικητικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, την αύξηση του παραγωγικού χρόνου των υπηρεσιών και των πολιτών.

Β. Οσες τροποποιήσεις στην παροχή των υπηρεσιών προτάθηκαν ήδη ή θα προταθούν άμεσα στο μέλλον έχουν αποτελέσει αντικείμενο θεωρητικής μελέτης στο Υπουργείο το 2001-2002 στα πλαίσια της επιτροπής για την αναμόρφωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Ταυτόχρονα μέσα στους πρώτους μήνες του 2003 έγινε πρακτική δοκιμασία σε επίπεδο Δ.Ο.Υ. και συζητήθηκαν αναλυτικά με τους αρμόδιους υπαλλήλους μια προς μια όσες αναγκαίες αλλαγές προτάθηκαν.

Για το σκοπό αυτό συστάθηκε η Επιτροπή Απλοποιήσεων με μέλη Διευθυντές των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, Εφόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, λογιστές, και πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται κάθε Τρίτη τις Δ.Ο.Υ. και επί τόπου εξετάζουν τις διαδικασίες.

Εξετάσθηκαν δεκάδες εργασίες στις Δ.Ο.Υ. από μηδενική βάση.

Το πρώτο ερώτημα ήταν αν η συγκεκριμένη εργασία χρειάζεται να συνεχισθεί ή όχι. Ετσι αποφασίσθηκε ότι η πληρωμή των κλήσεων της Τροχαίας, τα πιστοποιητικά για τη μεταβίβαση ακινήτων, η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για τις μεταβιβάσεις αυτοκινήτου και κατοικιών αποτελούν εργασίες που δε χρειάζεται πλέον να διεξάγονται από τις Δ.Ο.Υ.

Ετοιμάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις ή υπηρεσιακές οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού τους και το χρόνο παύσης αυτών των υπηρεσιών από τις Δ.Ο.Υ. Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε τις λειτουργίες που κρίθηκε ότι οφείλουν οι Δ.Ο.Υ. να συνεχίσουν να παρέχουν. Εξετάσθηκε η δυνατότητα να παρέχονται με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας ή άλλων μέσων από απόσταση, χωρίς δηλαδή ο επιχειρηματίας ή ο πολίτης να προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. Τέτοια παραδείγματα είναι η αλλαγή της έδρας και οι γνωστοποιήσεις των λογιστηριακών μεταβολών.

Για όσες δεν ήταν αναγκαία η παρουσία στη Δ.Ο.Υ. για την υλοποίησή τους εξετάσθηκε η αναγκαιότητα κάθε ξεχωριστού σταδίου και κρίθηκε ότι μπορούν να μειωθούν δραστικά.

Γ. Κρίσιμος παράγοντας συμμόρφωσης των φορολογουμένων στις φορολογικές μεταβολές είναι η σωστή και ομοιόμορφη ενημέρωση. Η ενημέρωση αυτή είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν γίνεται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα της Πολιτείας εκείνα, που ο πολίτης γνωρίζει στις καθημερινές του επαφές με τις φορολογικές αρχές.

Στο πνεύμα αυτό κρίθηκε αναγκαίο και σκόπιμο οι ίδιοι οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. να αναλάβουν την ενημερωτική εκστρατεία του Υπουργείου εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στις σχέσεις της υπηρεσίας με την επιχείρηση και τον πολίτη.

Με ενημερωτικές επιστολές για τις αλλαγές, που θα στείλετε σε όλους τους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής σας, με συνεντεύξεις στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με ημερίδες, που θα διοργανώσετε, πρέπει να φροντίσετε να φτάσουν οι αλλαγές των απλοποιήσεων σε όλους τους πολίτες της τοπικής σας κοινωνίας.

Δ. Συνοπτικά και σε συνέχεια των εγκυκλίων, με τις οποίες σας έχουν δοθεί οδηγίες εφαρμογής, οι νέες ρυθμίσεις – απλοποιήσεις έχουν ως εξής:

1. Καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά την έναρξη εργασιών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ενώσεων προσώπων στις Δ.Ο.Υ. Τα δικαιολογητικά θα φυλάσσονται με ευθύνη των επαγγελματιών στην έδρα της επιχείρησης και θα επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, που μπορεί να διενεργηθεί μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών.

Η μεταβολή αυτή έγινε για διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των υπαλλήλων.

Οι επιχειρήσεις αρχίζουν αμέσως τις εργασίες τους και ταυτόχρονα αναλαμβάνουν όλες τις ευθύνες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τους νόμους, ενώ οι υπηρεσίες ελέγχουν την επιχείρηση σε λειτουργία και έτσι έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο και πραγματικά περιστατικά για να διαμορφώσουν σωστή κρίση.

Στο εξής επομένως οι επιχειρήσεις προσκομίζουν μόνο τη δήλωση με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, που χρειάζεται ο έλεγχος.

Ετσι ο χρόνος έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης μειώνεται από μία εβδομάδα έως ένα μήνα που ήταν σε μισή ώρα, όσο απαιτείται για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

2. Στην υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καταργείται το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είχε δημιουργήσει πολλές τριβές με τους φορολογούμενους λόγω του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης από τη χώρα προέλευσής του αλλοδαπού χωρίς αντίστοιχο υπηρεσιακό όφελος, αφού στα πλαίσια του VIES αυτή η πληροφορία είναι δυνατόν να παρασχεθεί στις περιπτώσεις που ζητηθεί. Η κατάργησή του σημαίνει χρονικό όφελος της επιχείρησης τουλάχιστον ενός μήνα, όσο χρόνο δηλαδή απαιτούσε η έκδοση.

3. Καταργείται η υποχρέωση διενέργειας αυτοψίας για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών. Οι βεβαιώσεις αυτές πλέον χορηγούνται άμεσα.

Η αυτοψία μπορεί να διενεργείται είτε αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη των προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ.

Η απλοποίηση έγινε για τη μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων αφού ο έλεγχος απαιτούσε χρονικό διάστημα από 3-5 ημέρες ώσπου να χορηγηθεί η βεβαίωση. Ταυτόχρονα γίνεται αξιοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού της Δ.Ο.Υ. σε παραγωγικότερο ελεγκτικό έργο. Το δημόσιο συμφέρον διασφαλίζεται γιατί ο έλεγχος γίνεται σε όσες περιπτώσεις κρίνονται επισφαλείς.

4. Η δήλωση μεταβολής για την αλλαγή της έδρας της επιχείρησης μπορεί να γίνεται με απλό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ, ή με αυτοπρόσωπη μετάβαση στη Δ.Ο.Υ. για όσους το επιθυμούν.

Η μεταβολή αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των επισκέψεων στη Δ.Ο.Υ., την αύξηση του παραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων και για τους υπαλλήλους μείωση του χρόνου συναλλαγής.

Η παραπάνω διαδικασία πλέον μπορεί να γίνεται από την επιχείρηση χωρίς να απαιτείται μετάβαση στη Δ.Ο.Υ. και σε ελάχιστο χρόνο.

5. Καταργείται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να συλλέγουν υπογραφές από όλα τα τμήματα της Δ.Ο.Υ. ότι έλαβαν γνώση της μεταβολής ή διακοπής.

Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται πλέον με ευθύνη των υπαλλήλων του τμήματος Μητρώου, ώστε να επιτευχθεί η κατάργηση των επισκέψεων των πολιτών σε διάφορα τμήματα της Δ.Ο.Υ. και να επέλθει μείωση του χρόνου της διαδικαστικής διεκπεραίωσης για τις επιχειρήσεις. Ο χρόνος μειώνεται περίπου κατά 2-5 ημέρες ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η συνεχής παρουσία πολιτών στους εργασιακούς χώρους.

Η διαδικασία αυτή γίνεται πλέον εσωτερική για τις Δ.Ο.Υ.

6. Επιμηκύνθηκε ο χρόνος δήλωσης μεταβολής – μετάταξης από δέκα (10) σε τριάντα (30) ημέρες.

Η διεύρυνση του χρόνου έγινε ώστε να παρασχεθεί στις επιχειρήσεις επαρκής χρόνος για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους ενώ αποφεύγονται η μειώνονται οι περιπτώσεις τυπικών προστίμων για εκπρόθεσμη -υποβολή, γεγονός που αποτελούσε συνεχή τριβή μεταξύ πολιτών και φορολογικής διοίκησης.

7. Καθιερώνεται η υποβολή για 20 περιπτώσεις λογιστηριακών μεταβολών και με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή επιστολή στις Δ.Ο.Υ. παράλληλα με την αυτοπρόσωπη παρουσία για όσους το επιθυμούν.

Η μεταβολή αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επισκέψεων των επιχειρήσεων στις Δ.Ο.Υ. – περίπου 130.000 ετησίως – και κατά συνέπεια αύξηση του παραγωγικού τους χρόνου και μείωση του χρόνου συναλλαγής για τους υπαλλήλους. Εσωτερικά οι υπάλληλοι θα καταχωρούν στο υποσύστημα Κ.Β.Σ τις γνωστοποιήσεις και θα διαβιβάζουν άμεσα το αποδεικτικό καταχώρησης με fax ή συστημένη επιστολή.

Η υλοποίηση αυτής της διαδικασίας απαιτούσε μετάβαση στη Δ.Ο.Υ. με μέσο χρόνο απασχόλησης 2-5 ώρες ενώ πλέον ο χρόνος ελαχιστοποιείται στα 10 λεπτά, όσο απαιτείται δηλαδή για τη σύνταξη του fax.

8. Καταργήθηκε η θεώρηση μιας σειράς βιβλίων και καταστάσεων με συνέπεια τη μείωση του όγκου των θεωρούμενων εντύπων κατά 80% με ανάλογη αποφυγή ταλαιπωρίας από επισκέψεις στις Δ.Ο.Υ. Με τη σταδιακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας οδηγούμαστε στην πλήρη σχεδόν κατάργηση της θεώρησης (διάτρησης) των μηχανογραφικών στοιχείων μέσα στο 2003.

Η μεταβολή αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απλοποιήσεις στο φορολογικό σύστημα για το λόγο ότι μειώνονται περίπου κατά τέσσερα εκατ. (4.000.000) οι επισκέψεις των επιχειρήσεων στις Δ.Ο.Υ. με σημαντική αύξηση του παραγωγικού τους χρόνου. Ειδικά οι μηχανογραφημένες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα επισκέπτονται τις Δ.Ο.Υ. ανά 4 με 5 χρόνια.

Αυτονόητη είναι και η σημαντική μείωση της συναλλαγής για τους υπαλλήλους και η δυνατότητα απασχόλησής τους σε παραγωγικότερες εργασίες από αυτή της διάτρησης.

9. Καταργήθηκε η υποχρέωση διατήρησης φυσικών αρχείων (χαρτιά) από τις επιχειρήσεις με τη δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων ηλεκτρονικά.

Η απλοποίηση αυτή κατά κύριο λόγο ευνοεί τις επιχειρήσεις αφού μειώνει τις δαπάνες διατήρησης αρχείων (χαρτιά, χώροι αποθήκευσης, εξοπλισμός κ.λπ.).

10. Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πιστωτικών και μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και το πρόστιμο για όσους τυχόν δεν τις είχαν υποβάλλει ενώ είχαν υποχρέωση μέχρι 31-12-2002.

Το κέρδος είναι η μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων και των Δ.Ο.Υ., αύξηση του παραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων αλλά και των υπαλλήλων.

11. Μειώθηκε ο αριθμός των δηλώσεων ΦΠΑ για όσους τηρούν βιβλία Β κατηγορίας από έξη (6) σε τέσσερις (4) και για όσους έχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές από δώδεκα (12) σε τέσσερις (4).

Με αντίστοιχη μείωση των επισκέψεων των επιχειρήσεων στις Δ.Ο.Υ., μείωση του χρόνου συναλλαγής για τους υπαλλήλους και κατά συνέπεια αύξηση του παραγωγικού χρόνου τόσο των επιχειρήσεων όσο και των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ.

Το πληροφοριακό σύστημα ήδη απασχολείται λιγότερο με αποτέλεσμα να “χωράει” άλλες δραστηριότητες όπως η υποβολή περισσότερων ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας.

12. Σε όσους τηρούν βιβλία Α κατηγορίας και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ κάθε 4 μήνες παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ειδικού καθεστώτος απόδοσής του εφόσον δεν έχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Συνέπεια αυτής της μεταβολής είναι μια μόνο επίσκεψη του φορολογούμενου το χρόνο στη Δ.Ο.Υ. για την υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης.

13. Καθιερώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ για όσους τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας από 1-1-2003 υποχρεωτικά και για όσους τηρούν βιβλία Α -Β προαιρετικά.

Το κέρδος είναι η ελαχιστοποίηση έως μηδενισμό επισκέψεων των επιχειρήσεων στις Δ.Ο.Υ., με συνέπεια αφ ενός την αύξηση του παραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων και αφ ετέρου την αποδέσμευση προσωπικού των Δ.Ο.Υ. για να ασχοληθούν με ελεγκτικό έλεγχο.

14. Απλοποιήθηκε ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου για επιχειρήσεις άλλων Κρατών της Ε.Ε., που διενεργούν φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα.

Με την μεταβολή μειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας στη Δ.Ο.Υ. και απλοποιείται ο τρόπος ορισμού φορολογικού εκπροσώπου.

15. Μείωση του χρόνου επιστροφής ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις χωρίς έλεγχο σε ποσοστό 90% του αιτούμενου ποσού και μέσα σε ένα μήνα από της υποβολής της σχετικής αίτησης και εφόσον προσκομίσουν αποδεικτικά είσπραξης των αξιών των εξαγχθέντων εμπορευμάτων (π.χ. τραπεζικά εμβάσματα) η επιστροφή γίνεται άμεσα.

Με τη μεταβολή αυτή έχουμε σημαντική σύντμηση του χρόνου επιστροφής, η απλούστευση και διαφάνεια της διαδικασίας καθώς και η οικονομική ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω της επιστροφής του Φ.Π.Α. που δικαιούνται.

Μείωση του χρόνου συναλλαγής και για τις επιχειρήσεις και για τις Δ.Ο.Υ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Με τις απλοποιήσεις 10 έως και 15 του ΦΠΑ επιτυγχάνεται συνολικά:

• Μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων και των Δ.Ο.Υ.

• Μείωση του αριθμού των υποβαλλομένων δηλώσεων και κατά συνέπεια του αριθμού των επισκέψεων στις Δ.Ο.Υ.

• Ο αριθμός των δηλώσεων που δεν υποβάλλονται κατ έτος υπολογίζεται σε 4.000.000 περίπου.

• Η διευκόλυνση των φορολογουμένων από τη δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου για την υποβολή των δηλώσεων.

• Η αποδέσμευση των υπαλλήλων κατά επτά (7) εργάσιμες ημέρες για την παραλαβή των δηλώσεων ανά φορολογική περίοδο.

16. Δόθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα Κ.Ε.Π. καθώς και από τα λογιστικά γραφεία πέραν της ταχυδρομικής/ηλεκτρονικής/ή αυτοπρόσωπης στη Δ.Ο.Υ.

Οι επιπλέον τρόποι υιοθετήθηκαν για να έχουμε αύξηση των σημείων υποβολής της δήλωσης, περιορισμό των επισκέψεων στις Δ.Ο.Υ. και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

17. Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής προσωρινών δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών εφόσον δεν προκύπτει φόρος.

Μείωση των επισκέψεων των επιχειρήσεων στις Δ.Ο.Υ., μείωση του χρόνου συναλλαγής για τους υπαλλήλους και κατά συνέπεια αύξηση του παραγωγικού τους χρόνου και των επιχειρήσεων και των υπαλλήλων.

18. Τα συμφωνητικά μεταξύ επιχειρήσεων υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. συγκεντρωτικά κάθε τρεις μήνες και όχι κάθε φορά που γινόταν μια σύμβαση με αποτέλεσμα να μειωθούν οι επισκέψεις των επιχειρήσεων στις Δ.Ο.Υ., να παρατηρηθεί μείωση του χρόνου συναλλαγής κ.λπ.

19. Καθιερώθηκε η αυθημερόν παράδοση των πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης των νέων οικοδομών. Με την νέα διαδικασία θεωρείται άμεσα η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου- εγκαταστάτη χωρίς άλλες διατυπώσεις και ελεγκτικές ενέργειες. Οι υποθέσεις αυτές θα ελέγχονται με βάση συγκεκριμένο δείγμα και διαδικασία, που θα ορίζεται κάθε φορά. Η απλοποίηση αυτή διασφαλίζει την ταχύτητα και τη διαφάνεια στη διαδικασία.

20. Καθιερώθηκε η υποχρέωση καταβολής φόρων με επιταγές για τις εταιρείες και τις ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα αντί των μετρητών ώστε να μειωθεί ο χρόνος παραμονής του πολίτη στη Δ.Ο.Υ. για τις πληρωμές του με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου για τους υπαλλήλους και της ασφάλειας στις συναλλαγές.

21. Απλοποίηση και συντόμευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που έχουν καθυστερήσει την είσπραξη για δικούς τους λόγους και έχει παρέλθει το οικείο οικονομικό έτος.

Αποτέλεσμα είναι ο μηδενισμός του χρόνου επιστροφής. Με την προηγούμενη διαδικασία ο χρόνος ήταν 1-5 μήνες. Μειώθηκαν επίσης οι διοικητικές πράξεις από τις εννέα (9), που ήταν προηγούμενα σε μία (1).

Ε. Με το σύνολο των παραπάνω ενεργειών και όσες θα ολοκληρωθούν ακόμα στο επόμενο διάστημα απελευθερώνονται εκατοντάδες υπάλληλοι του Υπουργείου από αντιπαραγωγικές λειτουργίες με σκοπό να αξιοποιηθούν σε χρήσιμες για τα έσοδα δραστηριότητες, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.

Ο τελικός ωφελημένος είναι ο πολίτης γιατί αναβαθμίζεται το επίπεδο εξυπηρέτησής του, μειώνεται ο χρόνος αναμονής και ελαχιστοποιούνται οι επισκέψεις στις Δ.Ο.Υ.

Η συνέχιση των απλοποιήσεων και η απαρέγκλιτη εφαρμογή τους αποτελεί έργο ολόκληρης της ιεραρχίας και εποπτεύεται προσωπικά από εμένα.

Εκτιμώ ότι όλοι οι προϊστάμενοι των κεντρικών υπηρεσιών και των Δ.Ο.Υ. καθώς και τα στελέχη του Υπουργείου θα αγκαλιάσουν, θα υλοποιήσουν και θα διευρύνουν το μέγεθος των απλοποιήσεων.

Το Υπουργείο οφείλει να απαλλαγεί πλήρως μέσα στο 2003 από τη γραφειοκρατική εμπλοκή υπαλλήλων, πολιτών και επιχειρήσεων και να αφεθεί απερίσπαστο στην προσπάθεια για δίκαιη εφαρμογή των κανόνων και την είσπραξη των φόρων.