Μεταφορά αρχείων των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012

(ΦΕΚ Β’ 1127/10-04-2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄,Γ΄
2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Tαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 3375203

ΠΟΛ 1076

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά αρχείων των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

β) Του Π.Δ.551/1998(Φ.Ε.Κ. 259/Α΄) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του άρθρου 3 του ν.2343/1995 (Φ.Ε.Κ.211 Α΄) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

δ) Των άρθρων 1 και 3 του Π.Δ. 280/1997 (Φ.Ε.Κ.203/Α΄) «Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων», και των αριθ. 1124040/2112/Α0006/9.11.1998 (Φ.Ε.Κ. 1177/Β΄), 1116681/1671/Α0006/20.12.2000 (1607/Β΄) και 1005226/75/Α0006/21.1.2002 (Φ.Ε.Κ. 60/Β΄) Υπουργικών Αποφάσεων περί ανακαθορισμού της κατά τόπον αρμοδιότητας ορισμένων Π.Ε.Κ.

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών , συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ¨Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας¨, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων».

στ) Της αριθ.Δ6Α 1007935 ΕΞ 13.1.2012 (Φ.Ε.Κ.22/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ)»

ζ) Της αριθ.Δ6Α 1131253 ΕΞ 20.9.2011 (Φ.Ε.Κ.2111Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.»

η) Της αριθ. Δ6Α 1133062 ΕΞ 21.9.2011 (ΦΕΚ 2241Β’) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ.»

θ) Της αριθ.Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 (Φ.Ε.Κ.2187/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Τάξεως»

ι) Της αριθ.Δ6Α 1133675 ΕΞ 23.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2151/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων» .

ια) Της αριθ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 (ΦΕΚ 2739/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.»

ιβ) Της αριθ. Δ6Α 1033220 ΕΞ 24.2.2012 (ΦΕΚ 465Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ.»

ιγ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ.98/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

ιδ) Του Π.Δ.31/21.3.2012(Φ.Ε.Κ.62 Α΄) «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών».

2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ότι το αρχείο των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ) , των οποίων η λειτουργία ανεστάλη από 1-2-2012, με την αριθ. Δ6Α 1007935 ΕΞ 13.1.2012 (ΦΕΚ 22/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περιέρχεται στις κατωτέρω υπηρεσίες, ως εξής:

1. Το γενικό αρχείο, καθώς και το αντίγραφο του οριστικού αρχείου εφόσον υπάρχει, περιέρχεται στις εξής Δ.Ο.Υ., αντίστοιχα:

Π.Ε.Κ. Αθηνών στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.
Π.Ε.Κ. Πειραιά στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά.
Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης.
Π.Ε.Κ. Πατρών στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών.
Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων στη Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων (Α΄-Β’ )-(Ιωαννίνων Α΄- Β΄- Μετσόβου)
Π.Ε.Κ. Λάρισας στη Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας.

2. Το φυσικό και μαγνητικό αρχείο, που αφορά στις εκκρεμείς υποθέσεις , μεταφέρεται στις καθ’ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την αριθ. Δ6Α 1007935 ΕΞ 13.1.2012 (ΦΕΚ 22/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ