Επανακαθορισμός του χρόνου έναρξης ισχύος των διατάξεων της ΠΟΛ 1221/2012 (ΦΕΚ 3513Β΄/31.12.2012)Αθήνα, 17 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
Τμήμα : Γ΄ – Τεχνολογιών Πληροφορικής & Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης Συναλλαγών

Ταχ.Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103640870, 2103617681
FAX: 2103390882

ΠΟΛ 1076

ΘEMA: Επανακαθορισμός του χρόνου έναρξης ισχύος των διατάξεων της ΠΟΛ 1221/2012 (ΦΕΚ 3513Β΄/31.12.2012).

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υφυπουργός Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α’/5.1051988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α’/23.4.2010)

3. Την αριθμ. Υπ. Οικ. 07927 ΕΞ 2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574Β’/24.9.2012)

4. Την ανάγκη επαρκούς ενημέρωσης για τη σημασία και αποτελεσματικότητα του μέτρου καθώς και την ομαλή προσαρμογή των επιτηδευματιών-τελικών χρηστών στο νέο σύστημα συναλλαγών.

5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Επανακαθορίζεται η έναρξη ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 9 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1221/13.12.2012 (ΦΕΚ 3513Β΄ /31.12.2012) , από την 1.5.2013 στην 1.1.2014.

2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ