Αναγγελίες Ο.Α.Ε.Δ. ως πτωχευτικού δανειστή ή δανειστή ειδικώς εκκαθαριζόμενης επιχείρησης.Αθήνα, 27 Απριλίου 2007
Αριθ.Πρωτ.1084913/6102/0016
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ: ΓΆ
ΠΟΛ.: 1074
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ.Κώδικας : 106 72 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Πληροφορίες : Π. Δημητρακοπούλου
Tηλέφωνο : 210 3614303
FAX : 210 3635077

ΘΕΜΑ: Αναγγελίες Ο.Α.Ε.Δ. ως πτωχευτικού δανειστή ή δανειστή ειδικώς εκκαθαριζόμενης επιχείρησης

Όπως είναι γνωστό, με την αριθ.1016784/1299-25/0016/07.02.97 απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΦΕΚ 120/97 τ.Β ανατέθηκε η είσπραξη εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Κατά τις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 91 Κ.Ε.Δ.Ε.: «Σε όσες περιπτώσεις ανατίθεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικών προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νομοθετικού διατάγματος..».
Κατά τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 άρθρου 2 Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρου 11 ν.2362/1995 ΦΕΚ 247/Α/95 και σε συνδυασμό με τις ανωτέρω διατάξεις άρθρου 91 Κ.Ε.Δ.Ε. και η είσπραξη εσόδων τρίτων από τις Δ.Ο.Υ. ενεργείται δυνάμει νόμιμου τίτλου, νόμιμος τίτλος δε είναι τα παραστατικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις και από τα οποία προκύπτει ο οφειλέτης του τρίτου, το είδος της οφειλής και το εισπρακτέο κατά οφειλέτη ποσό.

Η διαδικασία προσδιορισμού από τις αρμόδιες κατά νόμο αρχές της χρηματικής απαίτησης, του είδους, της αιτίας για την οποία οφείλεται, το έτος που αφορά και τον υπόχρεο προς πληρωμή, αποτελεί τη βεβαίωση του εσόδου με την ευρεία του όρου έννοια.

Η βεβαίωση όμως αυτή δεν παρέχει στο Δημόσιο το δικαίωμα να επιδιώξει την είσπραξη του εσόδου από τον υπόχρεο για λογαριασμό τρίτου, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., αφού αυτό δεν έχει αποκτήσει τίτλο εκτελεστό. Για να επιδιωχθεί η είσπραξη πρέπει το έσοδο τρίτου να βεβαιωθεί με τη στενή του όρου έννοια, δηλ. να βεβαιωθεί ταμειακά (άρθρα 49-56 Π.Δ.16/89 ΦΕΚ 6 τ.Α 1989).

Η ταμειακή βεβαίωση στη Δ.Ο.Υ. πραγματοποιείται με την σύνταξη από τον Ο.Α.Ε.Δ. χρηματικού καταλόγου, με βάση το νόμιμο τίτλο είσπραξης που έχει αποκτήσει και την αποστολή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, οπότε η Δ.Ο.Υ. τον καταχωρεί στο βιβλίο παραλαβής εισπρακτέων εσόδων, αποδίδει τον αριθμό τριπλοτύπου βεβαίωσης και ημερομηνία βεβαίωσης, οπότε ολοκληρώνεται η ταμειακή βεβαίωση και αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση για την πληρωμή στον οφειλέτη.

Για όσες απαιτήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται, όπως ακριβώς και για τα δημόσια έσοδα, να λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, αλλά και να αναγγέλλεται στον σύνδικο της πτώχευσης ή στον οριζόμενο ειδικό εκκαθαριστή, για την ικανοποίηση των αναγγελλομένων απαιτήσεων. Όμως για τις λοιπές απαιτήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. που δεν τηρήθηκε η παραπάνω διαδικασία, αλλά επιχειρείται η είσπραξή τους απΆ ευθείας από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., δεν νομιμοποιείται ο Ο.Α.Ε.Δ. να αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. για να κοινοποιούν τις αναγγελίες στο σύνδικο της πτώχευσης ή τον ειδικό εκκαθαριστή, αφού τη διαδικασία αυτή πρέπει να την διεκπεραιώνουν οι υπηρεσίες του ή οι δικαστικοί επιμελητές που θα έχουν την ειδική εντολή του Ο.Α.Ε.Δ. για τον σκοπό αυτό.

Για το λόγο αυτό οι Δ.Ο.Υ., όταν τους κοινοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. αναγγελίες με την εντολή να τις επιδώσουν στον σύνδικο πτώχευσης ή στον ειδικό εκκαθαριστή για απαιτήσεις που δεν έχει ανατεθεί η είσπραξή τους στις Δ.Ο.Υ. (με τη διαδικασία που αναφέρθηκε), πρέπει να επιστρέφονται αυθημερόν στον Ο.Α.Ε.Δ., με έγγραφο συστημένο με απόδειξη.

Αντίθετα για τις απαιτήσεις του Ο.Α.Ε.Δ. που έχει ανατεθεί η είσπραξή τους στις Δ.Ο.Υ., με την τήρηση της διαδικασίας που αναφέρθηκε, οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να αναγγέλλονται στον σύνδικο πτώχευσης ή τον ειδικό εκκαθαριστή από μόνες τους ή και μετά από υπόμνηση του Ο.Α.Ε.Δ., αλλά και να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από τον Κ.Ε.Δ.Ε., για την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ