ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρού 8, παρ. 2 του ν.1882/1990, όπως ισχύουν, περί ηλεκτροδότησης οικοδομών.

(Α.Υ.Ο. 1038536/1270/ΔΕ-Α /ΠΟΛ. 1072/21.4.2003)Σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 2 του ν. 1882/ 1990, όπως ισχύουν ύστερα από το άρθρο 53 του ν. 2065/92, και ειδικότερα σε ότι αφορά το θέμα αν νομιμοποιείται η Δ.Ο.Υ. να αρνηθεί τη θεώρηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές υπεύθυνης δήλωσης του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, εφόσον διαπιστώνονται εκ μέρους της παρεκκλίσεις, εκτροπές ή υπερβάσεις της οικοδομής σε σχέση με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησης ή έγκρισης ηλεκτροδότησής της επί αυθαίρετων ιδίως οικοδομών ή την εκδοθείσα σχετική οικοδομική άδεια, επί οικοδομών για τις οποίες έχουν εκδοθεί άδειες πολεοδομίας υπαγόμενων στις ανωτέρω διατάξεις, εκδόθηκε η αριθ. 709/ 002 ατομική γνωμοδότηση του Παρέδρου του Ν.Σ.Κ. κ. Στέφ. Δέτση.

Με την ανωτέρω ατομική γνωμοδότηση, έγινε δεκτό ότι “και επί αυθαίρετων οικοδομών, για τις οποίες προσκομίζονται στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικά νομιμοποίησης ή έγκρισης ηλεκτροδότησης αλλά και επί οικοδομών για τις οποίες έχουν εκδοθεί πολεοδομικές άδειες, υπαγομένων στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1882/90, όπως αυτές ισχύουν, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οφείλει να χορηγήσει την κατά νόμο βεβαίωση, εφόσον υποβλήθηκαν τα νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία, είναι αδιάφορο δε για την χορήγηση την εν λόγω βεβαίωσης η διαπίστωση εκ μέρους του παρεκκλίσεων, εκτροπών ή υπερβάσεων της οικοδομής σε σχέση με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησης ή έγκρισης ηλεκτροδότησης ή την σχετική οικοδομική άδεια, κατά περίπτωση, αφού η έρευνα των τυχόν εντοπιζομένων πολεοδομικών παραβάσεων και η επιβολή των από την πολεοδομική νομοθεσία προβλεπομένων κυρώσεων εκφεύγει της αρμοδιότητας της φορολογικής αρχής”.

Την παραπάνω γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Γενικό Γραμματέα, σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή στις σχετικές περιπτώσεις.

Αρ. Ερωτ.: 11031243/1234/ΔΕ-Α /3. 4.2002 της παραπάνω υπηρεσίας.

Περίληψη Ερωτήματος: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 1882/1990 επί αυθαιρέτων οικοδομών (ηλεκτροδότηση από τη Δ.Ε.Η.).

————

Ι. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 2065/92, ορίζονται τα εξής:

“Για την τοποθέτηση μετρητών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, η οποία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τον αδειούχο εγκατάσταση προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) το ένα αντίτυπο θα υποβάλλεται από τον ηλεκτρολόγο στην αρμόδια για τη φορολογία αυτού δημόσια οικονομική υπηρεσία και το άλλο θεωρημένο από την υπηρεσία αυτή θα υποβάλλεται στη δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσκόμισε και το άλλο τίθεται στο φάκελλο ηλεκτρολόγου.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δεν θα εγκρίνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αν η βεβαίωση δεν είναι θεωρημένη από την αρμόδια για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Για να γίνει η θεώρηση της ανωτέρω βεβαίωσης από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, θα πρέπει να επισυνάπτονται, στο αντίτυπο που προορίζεται για την υπηρεσία αυτή, ειδικά έντυπα που θα συμπληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν, τις βασικές εργασίες της οικοδομής χωριστά για κάθε επιτηδευματία, καθώς και φωτοαντίγραφο της άδειας ανέγερσης της οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής υποχρεούται, μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος να υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να αποδώσει το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην αξία του κόστους κατασκευής της οικοδομής και δεν αποδόθηκε, λόγω έκδοσης ανακριβών στοιχείων.

Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής υποχρεούται να αποδώσει το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στη διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας του κόστους κατασκευής της οικοδομής, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μη υπολογιζομένου συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) αφαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου και ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) ως εμπορικού κέρδους, στην περίπτωση που η οικοδομή ανεγείρεται από την ιδιοκτήτη, και της συνολικής αξίας των υποβαλλομένων στοιχείων ανέγερσης της οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δεν υποχρεούται να αποδώσει φόρο, αν η ανωτέρω διαφορά είναι μικρότερη της συνολικής αξίας του κόστους κατασκευής κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) ή υποβάλλει δικαιολογητικά ότι η αξία κατασκευής της οικοδομής υπολείπεται της ανωτέρω αξίας, λόγω προσωπικής του ασχόλησης στην ανέγερση αυτής ή μη ολοκλήρωσης της κατασκευής της”.

ΙΙ. Α. Ως γνωστόν, με τις προδιαληφθείσες διατάξεις θεσπίσθηκαν φορολογικές υποχρεώσεις επί ηλεκτροδότησης των ανεγειρομένων οικοδομών και καθορίσθηκε η εν γένει σχετική διαδικασία που προβλέπει ότι για την ηλεκτροδότηση από τη Δ.Ε.Η. απαιτείται η προηγούμενη θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, με προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ., πέραν των άλλων δικαιολογητικών και φωτοααντιγράφου της άδειας ανέγερσης της οικοδομής.

Οι παραπάνω διατάξεις καταλαμβάνουν κατ αρχήν τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.1994, δεδομένου ότι από 1.1.1995 και εφεξής τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν. 2238/94 καθώς και στην κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ ΠΟΛ. 1277/1994 (Προσδιορισμός του Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών).

Εξάλλου, όπως έγινε δεκτό από την Διοίκηση με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1226/1999, στις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 1882/90, όπως αυτές ισχύουν, υπάγονται και οι αυθαίρετες οικοδομές, ανεξαρτήτως του χρόνου ανέγερσής τους. Ειδικά για την εν λόγω κατηγορία οικοδομών, με την ίδια Εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι θα πρέπει αντί της προβλεπόμενης οικοδομικής άδειας, να προσκομίζονται οπωσδήποτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα κατά περίπτωση υφιστάμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησης της οικοδομής ή έγκρισης ηλεκτροδότησης, που εκδίδονται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες ή αρχές.

Β. Εκ των άνω προεκτεθέντων σαφώς συνάγεται ότι δικαιολογητική βάση των εν λόγω ρυθμίσεων απετέλεσε η αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής γενικά στον τομέα ανέγερσης οικοδομών, το οποίο λογικό είναι να παρουσιάζεται εντονότερο στις περιπτώσεις των αυθαιρέτων οικοδομών.

Είναι φανερό ότι η προβλεπόμενη από τις παραπάνω διατάξεις υποβολή εκ μέρους των ενδιαφερομένων των απαραιτήτων στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την εξακρίβωση του κόστους της ανεγειρόμενης οικοδομής, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση από τη Δ.Ε.Η., αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην διακρίβωση εκ μέρους της αρμόδιας φορολογικής αρχής της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του υποχρέου προσώπου και δη της εκ μέρους του καταβολής του αναλογούντος στο προκύπτον εκ των σχετικών φορολογικών στοιχείων κόστος της οικοδομής φόρου προστιθέμενης αξίας.

Εκ τούτου δε παρέπεται ότι ο έλεγχος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και η χορηγούμενη σχετική βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση της οικοδομής περιορίζεται αυστηρώς και μόνον στην βεβαίωση του πραγματικού γεγονότος ότι υπεβλήθησαν προσηκόντως παρά του υποχρέου τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος και δεν υπεισέρχεται σε έλεγχο νομιμότητας της οικοδομής από πλευράς εφαρμογής της πολεοδομικής εν γένει νομοθεσίας, αφού για τον έλεγχο αυτό είναι επιφορτισμένες άλλες, κατά νόμο αρμόδιες αρχές και όχι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. (ιδ. υπ αριθ. 484/2001 Γν. Ν.Σ.Κ.).

ΙΙΙ. Επομένως, κατόπιν των άνω προεκτεθέντων, στο τιθέμενο ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι και επί αυθαιρέτων οικοδομών, για τις οποίες προσκομίζονται στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικά νομιμοποίησης ή έγκρισης ηλεκτροδότησης αλλά και επί οικοδομών για τις οποίες έχουν εκδοθεί πολεοδομικές άδειες, υπαγομένων στις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 1882/90, όπως αυτές ισχύουν, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οφείλει να χορηγήσει την κατά νόμο βεβαίωση, εφόσον υποβλήθηκαν τα νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία, είναι αδιάφορο δε για την χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης η διαπίστωση εκ μέρους των παρεκκλίσεων, εκτροπών ή υπερβάσεων της οικοδομής σε σχέση με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησης ή έγκρισης ηλεκτροδότησης ή την σχετική οικοδομική άδεια, κατά περίπτωση, αφού η έρευνα των τυχόν εντοπιζομένων πολεοδομικών παραβάσεων και η επιβολή των από την πολεοδομική νομοθεσία προβλεπομένων κυρώσεων εκφεύγει της αρμοδιότητας της φορολογικής αρχής.