Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3453/2006 (Φ.Ε.Κ. 74/Α) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 (Φ.Ε.Κ. 74 Α΄/7-4-2006), σύμφωνα με τις οποίες σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συνετάγησαν από την 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, του φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και του τέλους συναλλαγής θεωρείται ότι η μεταβίβαση συντελέσθηκε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανεξάρτητα από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με την προϋπόθεση ότι οι οικείες δηλώσεις υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική διαδικασία (παραλαβή δήλωσης, χορήγηση αντιγράφου αυτής, καταβολή ή βεβαίωση του οικείου φόρου όπου απαιτείται κ.λπ.).

Με τις ανωτέρω διατάξεις παρατάθηκε μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006 και η ισχύς των πιστοποιητικών ή των υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 32 του ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α΄), των πιστοποιητικών της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄) καθώς και του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Φ.Ε.Κ. 62 Α΄), τα οποία εκδόθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2005.