Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2007.Αθήνα 12 Απριλίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1037040/2591/526/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης αξίας (ν.2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992-ΦΕΚ 84 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 28 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄) και ισχύουν.

3. Τις παρακάτω αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:

α) 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4-2-2003 και

β) 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18-4-2006.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

6. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια 5733/ΔΙΟΕ 179/9-2-2006 (ΦΕΚ 204 Β΄).

7. Την ανάγκη αντιμετώπισης των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. που προκύπτουν, λόγω τροποποίησης των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 4 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Παρατείνονται μέχρι και 26 Απριλίου 2007 οι προθεσμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2007 για τους υποκείμενους, κατασκευαστές δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και για τους κατασκευαστές δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων που παράλληλα έχουν και οικοδομική δραστηριότητα, οι οποίοι τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τη χρήση 2006 και την 1/1/2007 εντάσσονται υποχρεωτικά στη Γ’ κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 4 του π.δ. 186/1992, όπως ισχύουν και υπέβαλαν μέχρι 30/3/2007 την εμπρόθεσμη δήλωση μεταβολών.

Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ