ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για την ενημέρωση των τοπικών επαγγελματικών συλλόγων/ σωματείων / επιμελητηρίων/ καθώς και όλων των πολιτών για τις νέες απλοποιήσεις.

(Α.Υ.Ο. 1036780/891/ΔΜ/ΠΟΛ. 1066/15.4.2003)Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τις Υπουργικές Αποφάσεις, που σας κοινοποιούμε, προέβη σε απλούστευση ορισμένων φορολογικών διαδικασιών, που αναφέρονται σε θέματα Μητρώου, Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων και Είσπραξης.

Με τις πρόσφατα θεσμοθετημένες απλοποιήσεις προσαρμόζονται οι διαδικασίες:

• υποβολής δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών

• υποβολής δηλώσεων γνωστοποιήσεων του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων και

• είσπραξης στις απαιτήσεις, που δημιουργούνται, από τις νέες πολιτικές και διοικητικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την αύξηση του παραγωγικού χρόνου των υπηρεσιών και των πολιτών.

Οι νέες ρυθμίσεις κινούνται στην κατεύθυνση της απλούστευσης ή κατάργησης διαδικασιών και δικαιολογητικών και της μείωσης των επισκέψεων στη Δ.Ο.Υ. στις απολύτως αναγκαίες. Με τα παραπάνω μειώνεται η γραφειοκρατία και γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού.

Πέραν των ανωτέρω έχει διαπιστωθεί κατά καιρούς ότι η σωστή και ομοιόμορφη ενημέρωση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα συμμόρφωσης των φορολογουμένων στις εκάστοτε φορολογικές μεταβολές κυρίως στις περιπτώσεις που, αυτή η ενημέρωση, γίνεται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα της πολιτείας.

Στο πνεύμα αυτό κρίθηκε αναγκαίο και σκόπιμο οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. να αναλάβουν την ενημερωτική εκστρατεία των επαγγελματικών φορέων της τοπικής τους κοινωνίας για τις νέες ρυθμίσεις.

Η ενημέρωση πρέπει να κινηθεί σε τρεις άξονες:

• ταχυδρόμηση επιστολής στα μέλη των τοπικών επαγγελματικών συλλόγων και επιμελητηρίων όπως το συνημμένο Υπόδειγμα 1. Για το σκοπό αυτό θα ζητήσετε καταλόγους των μελών τους για να τους στείλετε ατομική ενημερωτική επεξηγηματική επιστολή σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις.

• έκδοση και αποστολή δελτίου τύπου στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες/ραδιόφωνα / τηλεόραση), όπως το συνημμένο Υπόδειγμα 2.

• Διοργάνωση ημερίδων για την παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα

3.

Τα υποδείγματα κρίθηκαν απαραίτητα για την ενιαία και ομοιόμορφη παρουσίαση των νέων απλοποιήσεων.

Τέλος, πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας σας για ενημέρωση όλων των συναλλασσομένων – πολιτών σχετική ανακοίνωση για όλες τις απλοποιήσεις.

Οι νέες ρυθμίσεις αναλύονται πιo κάτω ανά θεματολογία :

Ειδικότερα:

1. Κατά την έναρξη αλλά και τη μεταβολή δραστηριότητας φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ενώσεων προσώπων (ημεδαπών και αλλοδαπών) δε θα προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της αρχικής Υπουργικής απόφασης (1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ 1169/9-6-98 (ΦΕΚ 634 Β ).

Τα δικαιολογητικά θα φυλάσσονται με ευθύνη των υπόχρεων στην έδρα της επιχείρησης και θα επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, που μπορεί να διενεργηθεί αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών, σύμφωνα με τη ρητή αναφορά των άρθρων 1, 4 & 5 της νέας Υπουργικής απόφασης 1021848/ 454/ΔΜ/ΠΟΛ. 1043/5-3-2003, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 319 Β /17.3.2003.

Επομένως οι υπάλληλοι των τμημάτων Μητρώου των Δ.Ο.Υ. θα καταχωρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Υποσύστημα Μητρώου, όπως αυτά αναγράφονται και δηλώνονται στις σχετικές έντυπες δηλώσεις, όπως τα καταχωρούσαν μέχρι σήμερα.

Για το λόγο αυτό θα απαιτείται οι δηλώσεις να είναι συμπληρωμένες με όλες τις πληροφορίες, που απαιτούνται για την ορθή καταχώρησή τους, πλέον της αναγραφής είτε επί του εντύπου είτε σε χωριστή απλή κατάσταση των στοιχείων των δικ/κών α/α, ημερομηνία και αρχή έκδοσης) που δεν προσκομίζονται.

Εξακολουθούν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 2965/2001 και της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του π.δ. 340/1998 που προβλέπουν την προσκόμιση άδειας εγκατάστασης και άδειας λογιστή – φοροτεχνικού αντίστοιχα.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χώρων, παραμένει η υποχρέωση προσκόμισης της άδειας παραμονής και εργασίας τους, με ισχύ τουλάχιστον ενός έτους σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 2910/2001, όπως ισχύει. Επίσης οι ίδιες άδειες συνεχίζουν να προσκομίζονται και για τη συμμετοχή των αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε, ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε. ) και τον ορισμό τους ως διαχειριστών Ε-ταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ως νομίμων εκπροσώπων”.

2.Καταργείται το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών φυσικών προσώπων , υπηκόων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

3. Καταργείται η υποχρέωση διενέργειας αυτοψίας στην έδρα και τις λοιπές εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης, προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών. Οι βεβαιώσεις αυτές πλέον θα χορηγούνται άμεσα.

Η αυτοψία μπορεί να διενεργείται είτε αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη των προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. και με βάση κριτήρια, που αντικειμενικά, παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον (φορολογική συμπεριφορά της επιχείρησης εν γένει, αντικείμενο εργασιών, τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δημιουργούν βάσιμη πεποίθηση μη φερεγγυότητας κ.λπ.).

Κατά τον έλεγχο αυτό θα επαληθεύονται τα στοιχεία της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, κατά περίπτωση, καθώς και η ύπαρξη ή μη των δικαιολογητικών των άρθρων 3 και 4 της Α.Υ.Ο. 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ 1169/9-698 τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, υποχρεούνται οι φορολογούμενοι να φυλάσσουν στην έδρα της επιχείρησης.

Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστωθεί η μη ύπαρξη κάποιου από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2948/2001, δηλαδή επιβάλλεται πρόστιμο αυτοτελώς για κάθε ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ εκατόν δεκαεπτά (117) και χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) ευρώ.

4. Σε συνέχεια της 1021847/453/ ΔΜ/ΠΟΛ 1042/4.3.2003 εγκυκλίου μας, με την οποία σας παρασχέθηκαν οδηγίες, για την ευχέρεια υποβολής της δήλωσης μεταβολής για την αλλαγή του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης με απλό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ, διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν αποκλείει την αυτοπρόσωπη μετάβαση στη Δ.Ο.Υ. για όσους το επιθυμούν.

Eπισημαίνεται πάντως ότι ιδιαίτερο κριτήριο περαιτέρω ελέγχου για την κατηγορία αυτή των μεταβολών που δε δηλώθηκαν αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ. αποτελεί το γεγονός της επιστροφής “ως αγνώστου διαμονής” του συστημένου φακέλου με τον οποίο έχει σταλεί στον φορολογούμενο ταχυδρομικά η βεβαίωση μεταβολής.

5. Καταργείται η υποχρέωση πριν από την καταχώρηση στο υποσύστημα Μητρώου της σχετικής μεταβολής ή διακοπής εργασιών, να απαιτείται η υπογραφή των προϊσταμένων των τμημάτων ή γραφείων Ελέγχου, Φορολογίας Εισοδήματος, Κ.Β.Σ., Εμμέσων και Ειδικών Φόρων που να πιστοποιεί ότι έλαβαν γνώση της μεταβολής ή διακοπής και δε συντρέχει λόγος μη χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.

Η γνωστοποίηση στα ανωτέρω τμήματα της Δ.Ο.Υ. της μεταβολής ή διακοπής εργασιών, θα πραγματοποιείται πλέον με ευθύνη των υπαλλήλων του τμήματος Μητρώου μετά τη χορήγηση στον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης μεταβολής ή διακοπής εργασιών, και ει δυνατόν, εντός της ίδιας ημέρας της χορήγησής της.

Ειδικά, όμως, όσον αφορά τη διακοπή εργασιών, και προκειμένου να διασφαλιστεί το γεγονός της ακύρωσης των στοιχείων του Κ.Β.Σ., η ακύρωση αυτών θα προηγείται της έκδοσης της βεβαίωσης διακοπής εργασιών.

Τέλος, σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν δηλώσεις Μητρώου, που υποβάλλονται από 17. 3.2003 (έναρξη ισχύος της απόφασης) και μετά, ανεξάρτητα από το χρόνο που είχε δημιουργηθεί η υποχρέωση για υποβολή της σχετικής δήλωσης. Δηλαδή και στις περιπτώσεις που η υποχρέωση για υποβολή δήλωσης ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της 17. 3.2003, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, εφόσον υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή, θα γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

6. Στο ΦΕΚ 311/Β /14-3-2003 δημοσιεύθηκε η 1022120/273/0015/ΠΟΛ. 1045/4-3-2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθιερώνεται η υποβολή των γνωστοποιήσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) καθώς και από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, στις Δ.Ο.Υ. και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ) η επιστoλής στις Δ.Ο.Υ. παράλληλα με την αυτοπρόσωπη παρουσία για όσους το επιθυμούν.

Α. Οι γνωστοποιήσεις για τις οποίες παρασχέθηκε η παραπάνω δυνατότητα υποβολής τους, αφορούν τις κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες είκοσι (20) περιπτώσεις.

1. Για τη μη τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος όταν μεταβιβάζονται οι εγγραφές με απευθείας σύνδεση στο κεντρικό (οη line).

2. Για την ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων, εκτός έδρας.

3. για τη χρησιμοποίηση περισσότερων σειρών συγχρόνως για κάθε είδος στοιχείου.

4. Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση μνήμης των φορολογικών μηχανισμών.

5. Για την επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων από το ήδη θεωρημένο έντυπο.

6. Για την περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού, για δεκαήμερη παράταση ενημέρωσης των βιβλίων.

7. Για την παρακολούθηση των λογιστικών στοιχείων όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων στην κεντρική μονάδα της έδρας.

8. Για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας, αλλά εντός χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ.

9. Για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε εγκατάστασή τους εντός του ιδίου νομού.

10. Για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης Δ.Ο.Υ. της ίδιας πόλης, εκτός Αττικής – Θεσσαλονίκης.

11. Για την ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές.

12. Για την αρχική εγκατάσταση – προσθήκη σημείων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ή τη μεταφορά τους.

13. Για τη χρησιμοποίηση από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων μεταφοράς υπαλλήλων προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης.

14. Για τη μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρομή (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

15. Για την από παραδρομή έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

16. Για την επανάληψη της αρίθμησης κατά την έκδοση στοιχείων από παραδρομή (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

17. Για την επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων, που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται.

18. Για την πρώτη αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου.

19. Για την πρώτη αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής Κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού κόστους παραγωγής.

20. Για την αλλαγή του τόπου χρήσης των φορολογικών ταμειακών μηχανών από μία εγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη.

Β. Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 της προαναφερόμενης Y-πoυργικής Απόφασης οι επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που υποβάλλουν τις γνωστοποιήσεις με τους τρόπους που ορίζονται με αυτή, συμπληρώνουν τις σχετικές ενδείξεις των εντύπων ΣHΜEIΩΜA Κ.Β.Σ. Β1 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ – ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Τ.Μ. Β2 κατά περίπτωση. Τα εν λόγω έντυπα διατίθενται από τις Δ.Ο.Υ. καθώς και μέσω του ιστοχώρου της Γ.Γ.Π.Σ. στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

α) http:/ /www. e-oikonomia. gr/ odigos_ροliti/ entypa/entypa_pdf/B 1. pdf

β) http : //www.e-οikοnοmia.gr/ οdi-gοs_ροliti/entypa/entypa_pdf/B2.Ρdf

Μέχρι τη λήψη του σχετικού αποδεικτικού υποβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο επιτηδευματίας – αποστολέας διαφυλάσσει τα ανωτέρω έντυπα και το αποδεικτικό της αποστολής τους (απόδειξη FAX Ο.Κ. ή απόδειξη συστημένης επιστολής) και τα επιδεικνύει σε οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Το αποδεικτικό της Δ.Ο.Υ., με το οποίο γνωστοποιείται στον επιτηδευματία η λήψη της γνωστοποίησης, επισυνάπτεται με τη λήψη του στα ανωτέρω, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών και επιδεικνύεται επίσης σε οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Γ. Με βάση επίσης τη διάταξη της παραγράφου 3 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στις οποίες υποβάλλονται οι γνωστοποιήσεις, τις καταχωρούν στο υποσύστημα TAXIS Κ.Β.Σ. και αποστέλλουν άμεσα στον επιτηδευματία – αποστολέα το εκτυπωμένο αποδεικτικό της γνωστοποίησης, με τηλεομοιοτυπία (FΑΧ) ή με συστημένη επιστολή.

7. Με την Υπουργική απόφαση 10132 29/959-7/ΠΟΛ 1023/10-2-2003,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 923/12-3-03 τ.Β με έναρξη ισχύος τις 7-4-2003, ορίζεται ότι: Οι εταιρείες ή οι ενώσεις προσώπων (χωρίς νομική προσωπικότητα, όπως κοινοπραξίες, κοινωνίες), που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και είναι υπόχρεοι για καταβολή φόρων/τελών προσκομίζουν ισόποση επιταγή (ιδιωτική ή τραπεζική) αντί των μετρητών, που είχαν υποχρέωση μέχρι σήμερα. Στο εκδιδόμενο, κάθε φορά, αποδεικτικό είσπραξης σημειώνονται ο αριθμός και η χρονολογία έκδοσης της επιταγής, το κατάστημα της Τράπεζας και το ποσόν αυτής.

Στις περιπτώσεις, που κατά την έκδοση της επιταγής, δεν έχει υπολογισθεί η τυχόν προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής ή το σχετικό πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης απόδοσης φόρων, το επιπλέον αυτό ποσό μπορεί να καταβληθεί και με μετρητά με ανώτατο όμως όριο ποσού τα 1.500 Ευρώ. (Υ-πουργική απόφαση 1114260/663/ΠΟΛ. 1383/24-12-01 (ΦΕΚ 11Β 2002).

Για τις ακάλυπτες επιταγές εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Ν. 1819/1951.( Εγκ. ΠΟΛ 1062/ 1999).

(ΠΟΛ. 1023/10.2.2003 βλέπε τεύχος Απριλίου 2003 σελ. 521)

(ΠΟΛ. 1043/5.3.2003 βλέπε τεύχος Απριλίου 2003 σελ. 525)

(ΠΟΛ. 1045/4.3.2003 βλέπε τεύχος Μαΐου 2003 σελ. 637)