Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων.Αθήνα 4 Απριλίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
ΤΜΗΜΑ Α΄ «Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ»
ΠΟΛ. 1065
2. 15η Δ/ΝΣΗ Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
T.K. : 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας
Τηλέφωνο : 2103647202-5
FAX : 2103645413

ΘΕΜΑ: «Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν:
α) του άρθρου 27
β) της παραγράφου 1 άρθρου 38
γ) του άρθρου 40
δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59
ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64
2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ (υποπεριπτώσεις γη΄ και γι΄) και στ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/92 (ΦΕΚ 84 Α).
3. Τις απόψεις των εκμεταλλευτών σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων.
4. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών απόδοσης του ΦΠΑ, από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων.
5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β΄) κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Την υποβολή σχετικού αιτήματος διαβούλευσης στη Συμβουλευτική Επιτροπή ΦΠΑ, που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 395 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Aρθρο 1
Προσδιορισμός κατ’ αποκοπή ετήσιου ποσού ΦΠΑ
1. Οι εκμεταλλευτές σκαφών, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων μεταξύ του νησιού και της πόλης των Ιωαννίνων, αποδίδουν ΦΠΑ με βάση τα ετήσια κατ’ αποκοπή ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2. Τα ετήσια ποσά του ΦΠΑ που οφείλονται για κάθε σκάφος, ανά κατηγορία σκάφους, έχουν ως ακολούθως:
α) Για σκάφη με συνολική χωριτικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μέχρι 50 θέσεις επιβατών 400 Ευρώ ετησίως.
β) Για σκάφη με συνολική χωριτικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από 50 μέχρι 80 θέσεις επιβατών 600 Ευρώ ετησίως.
3. Για τον υπολογισμό των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, έχουν ληφθεί υπόψη:
α) Τα δρομολόγια τα οποία πραγματοποιούνται ημερησίως κατά μέσο όρο.
β) Η τιμή των εισιτηρίων και τα ετήσια έξοδα συντήρησης και λειτουργίας.
γ) Το γεγονός ότι τα εν λόγω σκάφη δεν καλύπτονται από τις απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς δεν πρόκειται για πλοία ανοιχτής θαλάσσης.

Aρθρο 2
Υπόχρεοι και τρόπος καταβολής του φόρου
1. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου στο Δημόσιο είναι ο εκμεταλλευτής του σκάφους. Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας, υπόχρεος είναι η συμπλοιοκτησία ή η κοινωνία με ευθύνη του καθενός συμπλοιοκτήτη, ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας του.
2. Τα κατ’ αποκοπή ποσά ΦΠΑ του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, με την υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του εκμεταλλευτή Δ.Ο.Υ.. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 15 Ιουνίου και η δεύτερη μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και αφορούν το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο αντίστοιχα κάθε ημερολογιακού έτους.
Σε περίπτωση έκδοσης νέας άδειας εκμετάλλευσης σκάφους, ή διακοπής της εκμετάλλευσης, ο φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται για τόσα δωδέκατα, όσα και οι μήνες εκμετάλλευσης του σκάφους, κατά το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. Μήνας λογίζεται εφόσον η εκμετάλλευση πραγματοποιείται για πάνω από 15 ημέρες εντός συγκεκριμένου μηνός.
Σε περίπτωση μεταβίβασης σκάφους, ο πωλητής υποχρεούται στην καταβολη του οφειλόμενου φόρου, μέχρι την ημερομηνία της μεταβίβασης, πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.
Αν ο φόρος δεν καταβληθεί στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 προθεσμία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2523/97.

Aρθρο 3
Υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών σκαφών

Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας:
1. Υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών, στην οποία δηλώνεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της παρούσας. Τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ήδη σκάφη και δεν έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης, η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2007.
2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων – εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (εισιτηρίων).
3. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ και δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους, δεδομένου ότι αυτές έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του κατ’ αποκοπή ετήσιου ποσού ΦΠΑ του άρθρου 1 της παρούσας.
4. Εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς άλλους επιτηδευματίες ή πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, στα τιμολόγια αυτά αναγράφεται διακεκριμένα η καθαρή αξία και ο αναλογών ΦΠΑ που υπολογίζεται με συντελεστή (9%). Ο φόρος αυτός δεν αποδίδεται στο δημόσιο, καθώς καλύπτεται από το ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό του φόρου που προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης των προσώπων που λαμβάνουν τα ανωτέρω στοιχεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ.
5. Δεν δικαιούνται των απαλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/ΠΟΛ 366/18.12.87 (ΦΕΚ 3/Β/8.1.88), όπως ισχύει.
6. Μπορούν να εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου. Η ένταξή τους γίνεται με δήλωση μεταβολών, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και του ΚΒΣ και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33, περί διακανονισμού του ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών.

Aρθρο 4
Αναπροσαρμογή των κατ’ αποκοπή ποσών
Τα ετήσια κατ’ αποκοπή ποσά του ΦΠΑ, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να αναπροσαρμόζονται, εφόσον διαπιστωθούν μεταβολές στα προσδιοριστικά των ποσών αυτών στοιχεία εκροών και εισροών των εκμεταλλευτών των σκαφών αυτών.
Άρθρο 5
1. Η απόφαση αυτή ισχύει ανεξάρτητα εάν ο εκμεταλλευτής σκάφους ασκεί και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάγεται στο ΦΠΑ και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΚΒΣ.
2. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1.1.2007, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ