Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών(Φ.Μ.Υ.).Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1034151/623/Α0012
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ.Πρωτ.: 1034151/623/Α0012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛ. 1062
ΤΜΗΜΑ A’
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών(Φ.Μ.Υ.).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπΆ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1435/ΒΆ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της υπΆ αριθ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 (ΦΕΚ 204/ΒΆ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/ΑΆ).
3. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/ΑΆ).
4. Τις διατάξεις της υπΆ αριθ. 1019094/347/Α0012/ΠΟΛ.1026/22.2.2007 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, περί του τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και του δεύτερου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.
5. Τις διατάξεις της υπΆ αριθ. 1028248/546/Α0012/17.3.2006 (ΦΕΚ 389/ΒΆ/2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της ηλεκτρονικής υποβολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/ΑΆ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/ΑΆ), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
7. Το γεγονός ότι ορισμένοι μη υπόχρεοι σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), δεν έχουν πάρει ακόμη κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου το δεύτερο αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή του.
8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και υστέρηση των εσόδων.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του δεύτερου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης ΦΜΥ μέχρι τις 20.4.2007.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ