Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, βάσει των διατάξεων των ν. 3408/2005 και ν.3457/2006.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1031926/197/Β0015
1. 15η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. 14Η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Tαχ. Kώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Εμμανουήλ
Τηλέφωνο : 2103610065
FAX : 2103615052

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, βάσει των διατάξεων των ν. 3408/2005 και ν.3457/2006.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – Φ.Ε.Κ. ΑΆ 84), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 ΑΆ/4.11.2005).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3457/2006 (ΦΕΚ 93 ΑΆ/8.5.2006).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Αγορανομικής Διάταξης 6/12.12.2005 (ΦΕΚ1869ΒΆ/30.12.2005) της Δ/νσης Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων – Φαρμάκων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5. Την 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β΄) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/ΒΆ) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων συναλλαγών που αφορούν την επιστροφή χρηματικών ποσών, όχι προς τους άμεσα αντισυμβαλλόμενους, αλλά προς τρίτους (ασφαλιστικά ταμεία) και την ανάγκη απεικόνισης της πραγματικής φύσης των συναλλαγών αυτών και για λόγους εξυπηρέτησης της φορολογίας και των ελεγκτικών επαληθεύσεων.
7. Τις απόψεις των επαγγελματικών φορέων που εκπροσωπούν τις φαρμακοβιομηχανίες.
8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Για τις υποχρεωτικές, βάσει νόμου, επιστροφές-εκπτώσεις χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για το έτος 2006 και για κάθε έτος εφεξής, για πωλήσεις φαρμάκων από τις πρώτες προς φαρμακεία και φαρμακαποθήκες και από αυτούς προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το ύψος των οποίων (ποσών) προκύπτει με τη διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α΄) και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της με αριθμ. 6/12.12.2005 Αγορανομικής διάταξης, εκδίδεται από τις φαρμακοβιομηχανίες ειδικό αθεώρητο φορολογικό στοιχείο με τίτλο «ειδικό φορολογικό στοιχείο ανάκτησης τιμήματος φαρμάκων».
2. Στο εν λόγω στοιχείο αναγράφονται, εκτός από τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων, όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., το ποσό της επιστροφής-έκπτωσης, όπως προκύπτει κατά τα οριζόμενα ανωτέρω (παρ. 1), με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις που αποστέλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία προς τις φαρμακοβιομηχανίες, καθώς και ο Φ.Π.Α.
3. Το «ειδικό φορολογικό στοιχείο ανάκτησης τιμήματος φαρμάκων» εκδίδεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και αφορά φαρμακευτικά προϊόντα που διατέθηκαν αποδεδειγμένα στους ασφαλισμένους κατά το προηγούμενο έτος και διατηρείται μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
4. Για τις επιστροφές-εκπτώσεις που εμφανίζονται στα ανωτέρω ειδικά φορολογικά στοιχεία οι αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
5. Με την χορηγούμενη με το «ειδικό φορολογικό στοιχείο ανάκτησης τιμήματος φαρμάκων» έκπτωση μειώνεται η φορολογητέα βάση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κωδ. ΦΠΑ (κυρ. Ν2859/00).
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ