ΠΟΛ. 1058/22.03.07 Αύξηση κατά αποκοπή συντελεστή επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τη φυτική και ζωική παραγωγή.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα 22 Μαρτίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1030534/2353/244/Β0014
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΠΟΛ.: 1058
ΤΜΗΜΑ: Β΄ «Παροχής Υπηρεσιών
& Ειδικά Καθεστώτα»
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
30η Δ/ΝΣΗ Εφαρμογών Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου
Επαμ. Τσόπελας
Τηλέφωνο : 210 – 3647202-5, 4802257
FAX : 210 – 3645413
E-mail : fpa-b1@ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: Αύξηση κατά αποκοπή συντελεστή επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τη φυτική και ζωική παραγωγή.

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή, στο σχέδιο νόμου «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις», αυξάνεται ο κατΆ αποκοπή συντελεστής επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τη φυτική και ζωική παραγωγή.
Ειδικότερα ο συντελεστής αυτός προσδιορίζεται σε 7%, τόσο για τη φυτική παραγωγή (από 5% που ίσχυε μέχρι σήμερα), όσο και για τη ζωική παραγωγή (από 6% που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Ο νέος αυτός ενιαίος συντελεστής ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2006, δηλαδή θα εφαρμοστεί για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος 2007 και μεταγενέστερα.

Προς διευκόλυνση, τόσο των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, όσο και των Δ.Ο.Υ. σχεδιάστηκαν εκ νέου το έντυπο Φ6 TAXIS «Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών» (010 Α – Φ.Π.Α., έκδοση 2007), καθώς και το «Βιβλίο Μεταγραφής Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την Επιστροφή του ΦΠΑ στους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος» (011Α- ΦΠΑ), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα.

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος, υπάρχει ανάγκη συλλογής στοιχείων σχετικά με την αξία παραγωγής που αφορά τον καπνό και το βαμβάκι, και κατά συνέπεια θα πρέπει τα δύο αυτά προϊόντα να αναφέρονται διακεκριμένα.

Για την ορθή συμπλήρωση των εν λόγω εντύπων παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Η αναλυτική κατάσταση (δεύτερη και τρίτη σελίδα του εντύπου), θα συμπληρωθεί ως εξής:
-Στη στήλη (6) περιλαμβάνεται η αξία από πωλήσεις δασικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας σε γλυκά νερά, καθώς και από παροχή αγροτικών υπηρεσιών.
-Στη στήλη (7) περιλαμβάνεται η αξία προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής εκτός από το βαμβάκι και τον καπνό.
-Στη στήλη (8) περιλαμβάνεται μόνο η αξία που αφορά πωλήσεις βαμβακιού και καπνού.

Τα αθροίσματα των ανωτέρω στηλών, όπως προκύπτουν από τους κωδικούς 201, 202 και 203 της τρίτης σελίδας του εντύπου, μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Πίνακα Β΄ (πρώτη σελίδα του εντύπου).

Στον κωδικό 204 του Πίνακα Β΄ αναγράφεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (σύνολο κωδ. 201, 202 και 203).

Στους κωδικούς 205, 206 και 207 αναγράφονται τα ποσά του φόρου για επιστροφή, όπως αυτά προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των ακαθαρίστων εσόδων με τους αντίστοιχους συντελεστές επιστροφής (4%, 7% και 7%). Στον κωδικό τέλος 208 αναγράφεται το σύνολο του φόρου για επιστροφή (σύνολο κωδ. 205, 206 και 207).

Στο «Βιβλίο μεταγραφής Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος», (έντυπο 011 Α – Φ.Π.Α.) και στις στήλες με τους κωδικούς 205, 206 και 207 μεταφέρονται τα ποσά των αντίστοιχων κωδικών του Πίνακα Β΄ των αιτήσεων για επιστροφή, για κάθε αγρότη.

Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις υποχρεούνται τα πρωτότυπα των τιμολογίων που αφορούν βαμβάκι και καπνό να τα τηρούν σε ξεχωριστό αρχείο από τα τιμολόγια των υπολοίπων προϊόντων, προκειμένου να ελέγχεται το σύνολο του φόρου που ζητείται για επιστροφή και αφορά τα δύο αυτά προϊόντα.

Με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη υπενθυμίζονται τα εξής:
-Η καταβολή από τις συνεταιριστικές οργανώσεις των ποσών επιστροφής πραγματοποιείται μόνο στους δικαιούχους της επιστροφής αγρότες και δεν επιτρέπεται η καταβολή σε άλλα πρόσωπα, εκτός από την περίπτωση που προσκομίζεται εξουσιοδότηση θεωρημένη από αστυνομική αρχή ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή.
-Σε περίπτωση χρησιμοποίησης φορολογικών στοιχείων με λανθασμένες ενδείξεις θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιό μας με αριθ. 1066594/6176/944/Β0014/ΠΟΛ 1108/6.9.06, τόσο από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, όσο και από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
-Επίσης σε περίπτωση που από τον έλεγχο αποδειχθεί ότι αγρότες έλαβαν επιστροφή ΦΠΑ, χωρίς να τη δικαιούνται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και του ν. 2523/97, όπως αυτές διευκρινίστηκαν με τις ΕΔΥΟ ΠΟΛ 1056/11.2.2002, ΠΟΛ 1022/29.2.2004 και ΠΟΛ 1012/31.1.2005, ως ακολούθως:

-Για το ποσό του κύριου φόρου που επιστράφηκε αδικαιολογήτως εκδίδεται πράξη του άρθρου 49 του Κώδικα ΦΠΑ, με την οποία καταλογίζεται ο φόρος που επεστράφη και επιβάλλεται η προβλεπόμενη με τις διατάξεις του ν. 2523/97 προσαύξηση 3% για κάθε μήνα που έχει παρέλθει από την επομένη της πραγματοποίησης της επιστροφής, μέχρι το χρόνο του καταλογισμού. (άρθρο 1, παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3296/04 (άρθρο 24, παρ. 2 και 3).
-Περαιτέρω, στην περίπτωση που η επιστροφή του ΦΠΑ γίνεται με βάση εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται το ειδικό πρόστιμο του άρθρου 6 του ν. 2523/97, όπως ισχύει, το οποίο είναι ισόποσο με το τριπλάσιο του φόρου που επεστράφη.

Επισημαίνεται ότι με την ΑΥΟ 1024838/1697/292/Β0014/ΠΟΛ 1046/8.3.2007, ορίζεται ότι για το τρέχον έτος οι αιτήσεις επιστροφής θα υποβληθούν από 26.3.2007 έως 31.10.2007.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής, καθώς και για την έγκαιρη επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες, παρακαλούνται οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, κατά το μέτρο του δυνατού, να προσκομίζουν το Βιβλίο Μεταγραφής των Αιτήσεων Επιστροφής σε ηλεκτρονική μορφή. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνης Μπέζας
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας