Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2007.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1030689/40/0001
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1)
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ:
1.- Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση σας πίνακα των εκδοθεισών, κατά το έτος 2007 πολυγραφημένων εγκυκλίων διαταγών της Κ.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
2- Στον πίνακα αυτό αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία εγκυκλίων: α. Ο αριθμός ΠΟΛ της πολυγραφημένης εγκυκλίου β. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης αυτής γ. Η Υπηρεσία (αρμόδια Διεύθυνση) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που εξέδωσε την εγκύκλιο και δ. Η περίληψη του θέματος της εγκυκλίου.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1)
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α/ΑΑριθμός ΠρωτοκόλλουΗμερομηνίαΕκδούσα ΑρχήΠερίληψη
100110011343.1.12007Τ. & Ειδ.Φορ/γιώνΕφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
100210017414.1.2007Δ/νση Επιθ/σης Δ.Δ. & ΔΕΚΟΠερί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2006
100310001378.1.2007Δ12ηΚαθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π. που μεταβιβάζονται στο έτος 2007
100411107135.1.2007Τ.&Ειδ.Φορ/γιώνΚοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 και 10 παρ. 8 του Ν. 3481/2006 – Τέλη Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.)
1005100366211.1.2007Δ13ηΧορήγηση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980, όπως ισχύουν, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας σε πολίτες των νέων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1006100314910.1.2007Δ14ηΚοινοποίηση διατάξεων του νέου Φορολογικού Νόμου, που αφορούν θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
1007103569816.1.2007ΕλέγχουΠαραλαβή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων που κατατίθεται από τον τελευταίο υπερθεματιστή, που αποκτά σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προσώπου σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του 2523/97
1008100582018.1.2007Τ.&Ειδ.Φορ/γιώνΚοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 και του άρθρου 26 του Ν. 3522/06 (ΦΕΚ Α 276/22.12.06). Σταδιακή κατάργηση τελών χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων κατοικιών και τέλη χαρτοσήμου εργολαβικών συμβάσεων
1009100680018.1.2007Δ13ηΤύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2007 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή
1010100680218.1.2007Δ13ηΤύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2007 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν
101111120292.312.007Δ12ηΣχετικά με τον καθορισμό νομικών προσώπων που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς
1012100761822.1.2007Δ14ηΣτατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2007
1013100926726.1.2007Δ15ηΑπαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης ΦΗΜ μοντέλων που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας με βάση την ΠΟΛ.1314/1998
1014101045431.1.2007Δ12ηΤύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2007 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή
1015101062731.1.2007Δ14ηΠαράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.1.2007 για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου
1016101095730.1.2007Τ.&Ειδ.Φορ/γιώνΚοινοποίηση της 329513/2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Απόδοση στη Δ.Ο.Υ. της εισφοράς υπέρ ΕΛ.ΓΑ. των κτηνοτροφικών προϊόντων
1017100860015.1.2007Δ13η, Δ16ηΡύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του Ν. 3028/2002
101810136217.2.2007Δ12ηΚοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων
101910136545.2.2007Δ14η, Δ15ηΤρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2007 και 2008
102010138798.2.2007Δ12ηΟδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2007 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λ.π. (Ε5)
102110139545.2.2007Δ14η, Δ30ηΕπέκταση εφαρμογής του άρθρου 6α της απόφασης μας Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.87 (ΦΕΚ 3Β/8.1.88), όπως ισχύει, και στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του Ν. 2743/1999, όπως ισχύει {πρώην Ν. 438/1976)
102210151128.2.2007Δ14ηΣυμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2003/2007-Ανταλλαγές 2007
1023100627513.2.2007Δ12ηΠαράταση υποβολής δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαγάγει τα επενδυτικά τους σχέδια στο Ν. 3299/2004
1024101685315.2.2007Δ15η, ΜητρώουΚοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/ 22.12.2006) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), των προστίμων του Κ.Β.Σ. (άρθρο 5 του Ν. 2523/1997) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Ν. 1809/1988) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
1025101909822.2.2007Δ12η, Δ30ηΤύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. – Έντυπο Ε7 – Φ -01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση
1026101909422.2.2007Δ12η, Δ30ηΤύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του
1027101909022.2.2007Δ12η, Δ30ηΤύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. – Έντυπο Ε12 – Φ -01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου
1028101934923.2.2007Δ13ηΠαράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2007
1029102001722.2.2007Δ13ηΟδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Τ.Α722.12.06) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις»
1030102005721.2.2007Δ14η, ΜητρώουΧρόνος υποβολής της δήλωσης μεταβολών – μετάταξης, για την ένταξη στο καθεστώς του άρθρου 39α και παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων
1031102006923.2.2007Δ14η, Δ16η, Δ30η, Δ32ηΠαράταση προθεσμίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2006 που λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2007. Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ. Π. Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSNET) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος έληξε την 31.12.2006
1032102044823.2.2007Τ.& Ειδ.Φορ/γιώνΚοινοποίηση της 53437/22.9.2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την απόδοση στη Δ.Ο.Υ. της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α για το βαμβάκι
1033102056227.2.2007Τεχν. Υπηρεσιών & ΣτέγασηςΑναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια
1034102056427.2.2007Τεχν. Υπηρεσιών & ΣτέγασηςΑναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται με περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας
1035102056727.2.2007Τεχν. Υπηρεσιών & ΣτέγασηςΤροποποίηση της αρ.πρωτ. 1144814/ 26361/30.12.98, ΠΟΛ.1310 (ΦΕΚ.1328/ Β/31.12.98) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού
1036102057127.2.2007Τεχν. Υπηρεσιών & ΣτέγασηςΑναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με αντικειμενικό σύστημα
1037102057227.2.2007Τεχν. Υπηρεσιών & ΣτέγασηςΚαθορισμός τιμής βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με τις με αριθ.πρωτ.1020562/486/00ΤΥ/Δ΄ ΠΟΛ.1033/27.02.2007, 1020572/490/00ΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ.1034/27.02.2007, 1020571/489/00ΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ. 1036/27.02.2007, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
1038102086926.2.2007Δ14ηΑποστολή καταστάσεων στις Δ.Ο.Υ. με ανύπαρκτους κοινοτικούς Α.Φ.Μ., κοινοτικούς Α.Φ.Μ. με διακοπή ισχύος και κοινοτικούς Α.Φ.Μ. με μεταγενέστερη έναρξη, που δήλωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
1039102118328.2.2007Δ12η, Δ13η, Μητρώου, Δ6η, Δ30η, Δ32ηΟργάνωση υπηρεσιών – οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.ΓΠ.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2007
1040102149527.2.2007Δ13ηΤύπος και περιεχόμενο της δήλωσης τέλους συναλλαγής ακινήτων
1041102149227.2.2007Δ13ηΤύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος
104210216511.3.2007Δ13ηΥπολογισμός των φόρων κεφαλαίου από 1.3.2007
104310222542.3.2007Δ12ηΈγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2007 (χρήση 2006)
104410222512.3.2007Δ12η, Δ13η, Δ16η, Δ6η, Δ30ηΤύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2007, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής
1045102233028.2.2007Δ14η, Δ16η, Δ30η, Δ32ηΟδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π. Α. έτους 2006 και αποστολή τους στη Γ.ΓΠ.Σ.
104610248388.3.2007Δ14ηΜετάθεση χρόνου υποβολής δικαιολογητικών επιστροφής Φ.Π.Α. από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος
1047102561312.3.2007Ελέγχου, Δ5η, ΔΕΥΟδηγίες για την εφαρμογή της ΑΥΟΟ 1011263/3175/ΔΕ-Β/1.2.2007 (ΦΕΚ 174 Β 709.02.07) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων»
1048101942012.3.2007Δ12ηΦορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας από την εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στιςΔ.Υ.ΠΕ.
104910258288.3.2007Δ14η, Ελέγχου, ΜητρώουΠαροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 25 του Ν. 3522/06 και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές
1050102631014.3.2007Δ15ηΘεώρηση βιβλίων και στοιχείων -Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 2084/1992
1051102642914.3.2007Δ14ηΚοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα
1052102717815.3.2007Δ12η, ΕλέγχουΚοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3522/2006 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
1053102911820.3.2007Δ14πΑύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος
1054102952521.3.2007Τ.&Ειδ.Φορ/γιών, Δ16η, ΔΕΥΚαταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2006
1055102830519.3.2007Δ1ηΠολυγραφημενες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2006
1056103044023.3.2007Δ12ηΣυμπλήρωση της αριθμ.1003821/10037/ Β0012/ΠΟΛ.1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
1057103044223.3.2007Δ12ηΣυμπλήρωση της αριθ.1017621/10262/ Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
1058103053422.3.2007Δ14η, Δ30ηΑύξηση κατ΄ αποκοπή συντελεστή επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για τη φυτική και ζωική παραγωγή
1059103192622.3.2007Δ15η, Δ14ηΦορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, βάσει των διατάξεων του Ν. 3408/2005 και Ν. 3457/2006
1060103249928.3.2007Δ13ηΡύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 2007
1061103269426.3.2007Δ14ηΚοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 52/2007 Γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
1062103415130.3.2007Δ12η, Δ30ηΠαράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)
1063103414730.3.2007Δ12η, Δ30ηΠαράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. – Έντυπο Ε7-Φ-01.015)
106410344393.4.2007ΕλέγχουΠαροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3296/2004 περί περαίωσης φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο
106510353604.4.2007Δ14η, Δ15ηΤρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων
1066103635811.4.2007Δ15η, ΜητρώουΈλεγχος υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος κατά τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)
1067103691911.4.2007Δ12ηΤύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον.έτους 2007 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄ αυτές
1068103704012.4.2007Δ14η, Δ15ηΠαράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2007
1069101292311.4.2007Δ12ηΟι επιχειρήσεις, που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις του Ν. 2601/1998 μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 3299/2004, διατηρούν το δικαίωμα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού για την ακάλυπτη αξία των επενδύσεων αυτών
1070103861918.4.2007Τ.&Είδ.Φορ/γιώνΕφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
1071103878618.4.2007Δ13ηΚοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 τ.Α΄) «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου
1072103956816.4.2007Δ14η, Δ15η, Δ16η, ΕλέγχουΚοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 537/2006 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την αρμοδιότητα ελέγχου πολιτικού κόμματος από τη φορολογική αρχή
107310109843.5.2007Δ12ηΧορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.
1074108491327.4.2007Δ16ηΑναγγελίες ΟΑΕΔ ως πτωχευτικού δανειστή ή δανειστή ειδικώς εκκαθαριζόμενης επιχείρησης
1075103216027.4.2007Δ10ηΚοινοποίηση της 92/2007 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
107610244577.5.2007Δ14ηΚοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 62/2007 Γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με το χρονικό σημείο επελεύσεως του «επιγενόμενου λόγου αχρεώστητης καταβολής Φ.ΠΑ.» για την έναρξη της τριετούς παραγραφής αξίωσης κατά του Δημοσίου από επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.
1077104764515.5.2007Δ12ηΠαράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών
1078104867510.5.2007ΔΟΣΤροποποίηση της με αριθ.1109637/2412/ 05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τ.ΒΥ 30.11.2005) Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ.1141/2005) σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄)
1079104878716.5.2007Τ.&Ειδ.Φορ/γιώνΕφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
1080104856416.5.2007Δ12ηΚοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών
1081104262222.5.2007Δ12ηΔιευκρίνιση του όρου «παραπληγία» και της σχέσης του όρου αυτού με τον όρο «κινητική αναπηρία»
1082105164625.5.2007Δ14η, Δ15ηΠαροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006), σχετικά με την επέκταση εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε παροχή υπηρεσιών
1083102669211.6.2007Δ12ηΚοινοποίηση της 49/2007 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, αναφορικά με τη φορολόγηση εισοδήματος που αποκτά Ι.Μ.Ε.Ε.Π.Ε. από την εκμετάλλευση φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης τρίτων
1084109709314.6.2007ΕλέγχουΕφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 καθώς και του άρθρου 44 του Ν. 1892/1990
1085108038315.6.2007Δ14η, Δ15ηΤροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ.1065/4.4.07 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων
1086101538113.6.2007Δ16η-Κοινοποίηση της 43/2007 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, σχετικά με ερωτήματα που τίθενται, για επιστροφή χρηματικών ποινών και προστίμων, τα οποία επιβάλλονται με αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων
1087106397828.6.2007Δ14ηΠαράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet
1088110550529.6.2007ΜητρώουΚοινοποίηση της 515/2006 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με το εάν, βάσει μόνο Πρακτικού Ασφαλιστικών Μέτρων Πρωτοδικείου, μπορεί να υποβληθεί δήλωση διακοπής εργασιών από υιό ή σύζυγο φορολογουμένου για λογαριασμό του πατέρα ή συζύγου και ταυτόχρονα να υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών με το ίδιο αντικείμενο και στον ίδιο χώρο στο όνομα του υιού
1089106889111.7.2007Τ.&Είδ.Φορ/γιώνΕφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
1090106973212.7.2007Τ.&Ειδ.Φορ/γιώνΚοινοποίηση διατάξεων των παραγράφων 9 και 14 του άρθρου 2 και του άρθρου 8 του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142 Α΄) που αφορούν απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας αναπήρων πολιτών
1091106990911.7.2007Τεχν. Ύπηρεσιών & ΣτέγασηςΔιορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών των με αριθ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ. 1034/27.02.2007, 1020571/489/00ΤΥ/Δ ΠΟΛ.1036/ 27.02.2007 και 1020562/486/00ΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ.1033/ 27.02.2007, αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
1092107496527.7.2007Δ12ηΦορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που προέρχονται από τη μεταβίβαση ομολόγων ημεδαπής προέλευσης, καθώς και των τόκων από εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις
1093107600330.7.2007Δ6η, Ελέγχου, Δ12ηΤροποποίηση της αριθ. 1028199/10456/ Β0012/ΠΟΛ.1051/21.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικ.& Οικ/κών, όπως αυτή ισχύει, «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΔΕΚ) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (ΠΕΚ), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις»
109410765459.7.2007Δ14η, Δ17ηΔιευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από Φ.Π.Α. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 27 (περ. α, παρ.1) του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)
1095107685302.8.2007Δ12η, Δ15ηΕκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα του φορολογούμενου
109610781147.8.2007Τ.&Ειδ.Φορ/γιώνΓνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2007 – 2008, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
109710784128.8.2007Δ14η-Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο: α) των ρυθμίσεων των διπλωματικών και Προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες των εγκατεστημέων στην Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή των γραφείων αυτών και του προσωπικού τους. – Τύπος και περιεχόμενο της ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Φ.Π.Α. καθώς και των λοιπών σχετικών εντύπων
109810789889.8.2007Δ14ηΕπιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αντίγραφα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων
1099ΑΚΥΡΗ
1100108190429.8.2007Δ12η, Δ14η, Δ16η, Δ19ηΠαράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των Φυσικών ή Νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και ρύθμιση αυτών
1101102833829.8.2007Δ14η, Δ15ηΑντιμετώπιση θεμάτων που προέκυψαν από τις πυρκαγιές στην χώρα μας τον Αύγουστο του 2007
1102108190029.8.2007Δ16η, Δ14η, Δ12η, Δ19ηΠαράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων χρεών και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των επιχειρήσεων {Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν τη έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας
110310845185.9.2007Δ15ηΠαράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2006 και του ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
110410845175.9.2007Δ15ηΑντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που αντιμετωπίζουν οι επιτηδευματίες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας
110510845274.9.2007Τ.&Είδ.Φορ/γιώνΚοινοποίηση απόφασης που αφορά στην είσπραξη και απόδοση στο Ε.Τ. Ε.Χ. και στο Τ.Α.Υ.Α.Π. ποσοστού 10% από τηλεοπτικά δικαιώματα αθλητικών σωματείων και συναφείς διαφημίσεις, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 3554/2007 (Α΄-80)
110610845295.9.2007Τ.&Ειδ.Φορ/γιώνΠαράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων
110710845585.9.2007Δ12ηΈκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ως δωρεές υπέρ των πυρόπληκτων
1108108665911.9.2007Δ16ηΧρόνος παραγραφής χρηματικής απαιτήσεως του Δημοσίου από την εξαγορά του υπολοίπου στρατιωτικής υποχρέωσης
1109108917820.9.2007Τ.&Ειδ.Φορ/γιώνΕφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
1110108935922.8.2007Δ12πΗ αποζημίωση που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή μετά από δικαστική απόφαση ή συμβιβαστικά στα πλαίσια δικαστικού συμβιβασμού κατά τη λήξη της εμπορικής μίσθωσης για την αποκατάσταση των ζημιών ή επαναφορά του μισθίου στην πρότερα κατάσταση δεν υπόκειται σε φορολογία
1111ΑΚΥΡΗ
111210938095.10.2007Δ14ηΚαθορισμός της έννοιας του εμπορικού κέντρου, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των λεπτομερειών άσκησης της επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης χώρων αυτού
1113109580710.10.2007Ελέγχου, Δ15ηΜη επιβολή προστίμων Κ.Β.Σ. και μη λήψη των μέτρων του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντος φυσικού προσώπου υποκρυπτόμενου σε έκδοση και λήψη εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων
1114109686312.10.2007Δ16η, Δ14η, Δ12η, Δ15η, Τ.&Ειδ.Φορ/γιών, Ελέγχου`Αρθρο 86 Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195Α)
111510968729.10.2007Δ15η, ΜητρώουΥποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (πελατών -προμηθευτών, πιστωτικών υπολοίπων) στις Δ.Ο.Υ. από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.)
1116109959919.10.2007Δ14η, Δ17ηΣυμπλήρωση του συνημμένου παραρτήματος της ΕΔΥΟ 1071947/3632/ 4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 με διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των νέων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης, στις περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, για τη διευκόλυνση του ελέγχου που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής μέσω του συστήματος VIΕ5
1117110004219.10.2007Ελέγχου, Δ5η, ΔΕΥΟδηγίες για την εφαρμογή της ΑΥΟΟ 1096604/5032/ΔΕ-Β/12.10.2007 (ΦΕΚ 2030Β΄/16.10.2007) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων»
1118110072119.10.2007Δ15η, Δ12ηΧρόνος και τρόπος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων – εξόδων που τηρούν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες
1119110081823.10.2007Τ.&Ειδ.Φορ/γιών, Δ16η, Μητρώου, Υ.Δ.ΕΑΔ., Δ30η, Δ31η, Δ32ηΔιάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2008
1120106223218.10.2007Δ12ηΠα την αναγνώριση των μισθωμάτων οπτικοακουστικών μέσων και των χώρων που τοποθετούνται stands από φαρμακευτικές επιχειρήσεις κατά τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων, απαιτείται η καταβολή του δημοτικού τέλους διαφήμισης
1121109187523.10.2007Δ12ηΈκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων και τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των χρηματικών ποσών που καταθέτουν στα καταστήματα των ΕΛΤΑ υπέρ των πυρόπληκτων
1122110258625.10.2007Δ15ηΤρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια – σπορελαιουργεία
1123110258525.10.2007Δ15ηΤρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών
1124110258125.10.2007Δ15ηΤρόπος τήρηση του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή ζώων
1125110258325.10.2007Δ15ηΤρόπος τήρηση του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εκτροφή πτηνών
1126110347730.10.2007Δ14ηΠαράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης επιβολής φορολόγησης της μίσθωσης χώρων εμπορικού κέντρου για το έτος 2007
112711045851.11.2007Δ14η, Δ12η, Δ16ηΕπέκταση εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 της απόφασης μας 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ.1102/29.8.2007 (ΦΕΚ Β΄-1745/31.8.07), περί παράτασης προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και παράτασης καταβολής βεβαιωμένων χρεών όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης και στις περιοχές των Δήμου Αιγίου, Ακράτας, Διακόπτου, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαΐας
112810851851.11.2007Δ12ηΑπαλλαγή των αμιγώς κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων από το φόρο εισοδήματος και των Ο.Τ.Α. από την παρακράτηση φόρου επί των τόκων καταθέσεων
112911056025.11.2007Τ.& Ειδ.Φορ/γιώνΚοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2007 -2008
113011059416.11.2007Δ12η, Δ30ηΕπιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών
113110217972.11.2007Δ12ηΟι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλει το Δημόσιο, μετά από δικαστική απόφαση, σε εργολάβο δημοσίων έργων αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες
113211114836.11.2007Δ15ηΥπόχρεοι τήρησης βιβλίου έργων
1133ΑΚΥΡΗ
1134110892112.11.2007Δ14ηΔιακανονισμός εκπτώσεων Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) λόγω παράδοσης τους κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού
1135110906614.11.2007Τ.& Ειδ.Φορ/γιώνΤροποποίηση διατάξεων της 1098584/ 1805/Τ&Ε.Φ./ΠΟΛ.1268/09.12.2002 Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομιών για την επέκταση της εφαρμογής του τρόπου απόδοσης των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών, μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας
1136110987915.11.2007Δ15ηΠεριεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008
1137110988115.11.2007Δ15η, Δ14η, Δ12ηΤρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.), στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις
1138106589128.11.2007Δ15ηΧρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών
1139111514229.11.2007ΕλέγχουΚοινοποίηση του Ν. 3610/2007
1140111526630.11.2007Δ15ηΑντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. των επιτηδευματιών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακόπτου, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαΐας
1141111556030.11.2007Τ.& Ειδ.Φορ/γιώνΕπέκταση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 της Απόφασης 1084529/ 570/Τ&Ε.Φ./ΠΟΛ.1106/5.9.2007 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί παράτασης προθεσμιών υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και στις επιχειρήσεις (φυσικών και νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακόπτου, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαίας
114211168065.12.2007Δ14ηΚοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 27 του Ν.3610/2007 περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις
114311177186.12.2007Δ14ηΤροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1024838/1697/ 292/Β0014/ΠΟΛ.1046/8.3.2007, ως προς το χρόνο υποβολής Τροποποιητικών Αιτήσεων και Αναλυτικών Καταστάσεων Δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2006, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω διόρθωσης ποσών που αφορούν τα προϊόντα καπνό
114411177196.12.2007Δ14η, Δ30ηΟδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α. καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών
114511184907.12.2007ΔΟΣΚαθιέρωση νέων Κωδικών Αριθμών Εσόδων Κ.Α.Ε. ως προς τους παρακρατούμενους φόρου επί δικαιωμάτων, τόκων και λοιπών εισοδημάτων που καταβάλλουν ημεδαπά πρόσωπα στην αλλοδαπή
114611178647.12.2007Δ12ηΠροσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων
1147111890111.12.2007Δ12ηΤύπος και περιεχόμενο της συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την ανάκτηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220/2004
1148111890211.12.2007Δ12ηΑνάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220/2004
1149111897511.12,2007Δ10ηΕρμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 (τοποθέτηση πλωτών εξέδρων επιφανείας έως 100 μ2 και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών στο θαλάσσιο χώρο)
1150111951310.12.2007ΔΕΥΕποπτεία Υπηρεσιών και παρακολούθηση του έργου και της αποτελεσματικότητας τους
1151112006814.12.2007Δ13ηΑλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-4 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών-Απαλλαγή πρώτης κατοικίας-Ενιαίο τέλος ακινήτων-Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και λοιπές διατάξεις»
1152112010214.12.2007Δ15ηΤροποποίηση της 1100938/845/0015/ ΠΟΛ.1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής
1153112028717.12.2007Δ15ηΥποχρέωση τήρηση ή μη βιβλίου πελατών από επιτηδευματίες που διατηρούν κομμωτήριο και παράλληλα παρέχουν υπηρεσίες μανικιούρ-πεντικιούρ
1154112105518.12.2007Δ12ηΠαρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2008
1155112136118.12.2007Δ14η, Δ12ηΠαράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακόπτου, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαΐας
1156112168918.12.2007Δ14ηΕφαρμογή της με αρ.πρωτ. 1103551/ 8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις επιχειρήσεις κατασκευής κάβων των κωδικών Σ.Ο. 5607 49 19 και 5607 50 19, αποκλειστικά για χρήση πλοίων, καθώς και ανοδίων των κωδικών Σ.Ο. 7907 00 90 και 7616 99 90 για την καθοδική προστασία των πλοίων, οι οποίες τα πωλούν απευθείας σε πλοία που ενεργούν πλόες εξωτερικού
1157112174319.12.2007Δ14η, Δ16η, Δ30η, Δ32ηΤύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2007. Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31.12.2007
1158100093331.12.2007Τ.& Ειδ.Φορ/γιώνΠαράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2008