Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές από 1/1/2005 και εφεξής. (Αρ.Πρ. 1034280)ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 5 Απριλίου 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1034280/271/0015

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές από 1/1/2005 και εφεξής.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992.- ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε’ της περίπτωσης γ’ και της περίπτωσης στ’ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1019513/125/0015/ΠΟΛ.1030/24.2.2005 (ΦΕΚ 289Β΄) «Φορολογικά στοιχεία που δεν θα συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές 1
καταστάσεις της παρ.1 του άρθρου 20 που αφορούν συναλλαγές του ημερολογιακού έτους, από 1/1 – 31/12/2005».

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18-8-2005 (ΦΕΚ 1191/Β) «Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)».

5. Την 37930/ΔΙ0Ε1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432/Β) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β΄) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τους λόγους που επικαλούνται οι υπόχρεοι σε υποβολή τους αναφορικά με το χρόνο προετοιμασίας και προσαρμογής τους, ενόψει της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1114/2005 και του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης αυτής και της διαμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου μετά από διάλογο με τους αρμόδιους φορείς.

7. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), δεν περιλαμβάνεται, κατ΄ εξαίρεση για τα ημερολογιακά έτη 2005, 2006 και 2007, η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Στις καταστάσεις αυτές παρέχεται δυνατότητα να μη συμπεριλαμβάνονται για διασταύρωση συναλλαγές που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2006 και 2007, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι΄ αυτές δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ.

3. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από το ημερολογιακό έτος 2006 και εφεξής από και προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, καταχωρούνται αναλυτικά ανά συναλλασσόμενο πρόσωπο με τον Α.Φ.Μ. αυτού και όχι συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων.

4. Στις καταστάσεις αυτές, αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ακόμη και στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. δεν εκπίπτεται από τον αγοραστή και εμπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολογικές ή μη επιβαρύνσεις.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 3