Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αθήνα 20.3.2007
Αρ. Πρωτ.: 1029118/2206/354/Β0014

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΠΟΛ. 1053
ΤΜΗΜΑ: Β΄ «Παροχής Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα».
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ
Ταχ.Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Πληροφορίες: Κ. Σταυροπούλου
Τηλέφωνο : 210 – 3647202-5
FAX : 210 – 3645413
E-mail : fpa-b1@ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: Αύξηση αποζημίωσης συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000 ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) του άρθρου 41
β) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64
2. Την παράγραφο 7 της Απόφασης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88), σύμφωνα με την οποία η αποζημίωση που δικαιούνται οι συνεταιριστικές οργανώσεις, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, αναπροσαρμόζεται ανά διετία.

3. Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204 Β΄).

4. Ότι η απόφαση αυτή θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της τάξεως των 80.000 χιλιάδων Ευρώ περίπου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η αποζημίωση των συνεταιριστικών οργανώσεων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 7 της απόφασης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88, προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.2007, αυξάνεται από 6,2 Ευρώ σε 6,4 Ευρώ ανά αγρότη.
Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μόνο για τις αρχικές αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. των αγροτών και δεν καταβάλλεται από τους αγρότες, αλλά βαρύνει μόνο τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας