ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον, έλεγχο των δι-καιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

(Α.Υ.Ο. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ. 1051/21.3.2005)ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις:

αα. Των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α’), όπως ίσχυσαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α’).

ββ. Της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α’).

γγ. Των παραγράφων 43, 44 και 45 του άρθρου 9 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242Α’). ‘

δδ. Της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν. 2238/ 1994, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000.

εε. Του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211Α’), όπως ισχύει.

στστ. Του άρθρου 32 του ν. 1828/ 1989 “Αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 2Α’).

ζζ. Του π.δ. 81/2002 “Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών” (ΦΕΚ 57 Α’).

ηη. Του άρθρου 19 του ν.1599/1986 “Σχέσεις Κράτους – Πολίτη” καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 75Α’), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.

θθ. Του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149Α’), με τις οποίες συστήθηκε το “Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης” και μετονομάστηκε το ΕΘ.Ε.Κ. σε “Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών”.

β. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

γ. Την 1465Ο/ΔIΟΕ85/17.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών” (ΦΕΚ 5198′).

δ. Την 38243/ΔIΟΕ922/28.9.2004 απόφασή μας περί κατάργησης Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου ή προεδρικού διατάγματος και περί ανάκλησης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής “Με Εντολή Υπουργού” και με “Με Εντολή Υφυπουργού”, για τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, οποιασδήποτε μορφής και ανεξαρτήτου αντικειμένου εργασίας τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συγκροτούμε στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και σε κάθε Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Π.ΕΚ.) ειδικές επιτροπές για τον έλεγχο των ποσών που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή.

2. Ορίζουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους Γραμματείς των παραπάνω ειδικών επιτροπών, ως εξής:

2.1 Επιτροπή Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

α. Τον Κωνσταντίνο Αβδελιώδη του Γεωργίου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Δ.ΕΚ. ΑΘΗΝΩΝ) ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κριτσέλη του Δημητρίου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ).

β. Τον Κωνσταντίνο Μπούργο του Ηλία με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Κωτσαλά του Δημητρίου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ).

γ. Τον Χρυσοβέργη Κομνηνακίδη του Χριστόδουλου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Τσαγκάρη του Ιωάννη με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΦΑ8Ε ΑΘΗΝΩΝ).

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Ζαχαρούλα Σπυροπούλου – Κώτση του Θεοφάνη με βαθμό ΔΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), με αναπληρώτρια την Μαρία Ελευθερίου – Γιακουμή του Ιωάννη με βαθμό ΔΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Δ.ΕΚ. ΑΘΗΝΩΝ).

2.2 Επιτροπή Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α. Τον Αριστοτέλη Μπρέζιο του Χρήστου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Χρήστο Τσαρούχα του Ιωάννη με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Π.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

β. Τον Χρήστο Παπαχατζή του Νικολάου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σωκράτη Σαλτσίδη του Μοδέστου με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

γ. Τον Χαράλαμπο Αραμπατζή του Κωνσταντίνου με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σβερκούνου του Νικολάου με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Ευφροσύνη Ορφανίδου του Ιωσήφ με βαθμό ΤΕ/Β’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Δ.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), με αναπληρώτρια την Ελένη – Μαρία Σφήκα του Σωκράτη με βαθμό ΠΕ/Γ’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Δ.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

2.3 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

α. Τον Δημήτριο Γκικόπουλο του Ανέστη με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Π.ΕΚ. ΑΘΗΝΩΝ), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Ζαβερδινό του Ζώη με βαθμό, Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ).

β. Τον Χρήστο Ζαχαρή του Θωμά με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), ως μέλος, .με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μπάκα του Δημητρίου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ).

γ. Την Σταυρούλα Σιέμπου του Γεωργίου με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παναγιωτακόπουλο του Δημητρίου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ).

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Παναγιώτα Κολοβού του Γεωργίου με βαθμό ΠΕ/ Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.ΕΚ. ΑΘΗΝΩΝ), με αναπληρώτρια την Μαρία Χουστουλάκη του Εμμανουήλ με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ).

2.4 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

α. Τον Γεώργιο Μαγκούφη του Βασι-λείου με βαθμό Π Ε/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Π.ΕΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μπαγεώργο του Φωτίου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ).

β. Τον Σπυρίδωνα Λαγγούση του Μάριου με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Χασάπογλου του Παναγιώτη με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ).

γ. Τον Δαμιανό Κουτράκο του Ιωάννη με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Διονύσιο Βασιλόπουλο του Σωτήρη με βαθμό ΠΕ/ Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ).

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στον Κωνσταντίνο Γκούνα του Δημητρίου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ), με αναπληρώτρια την Αναστασία Βασιλοπούλου του Δημητρίου με βαθμό ΔΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ).

2.5 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗΣ

α. Τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο του Αναστασίου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Π.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Καριοφύλη Τσουγένη του Αντωνίου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

β. Τον Χρήστο Παπαχατζή του Νικολάου με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σωκράτη Σαλτσίδη του Μοδέστου με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

γ. Τον Χαράλαμπο Αραμπατζή του Κωνσταντίνου με βαθμό Π Ε/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σβερκούνου του Νικολάου με βαθμό ΠΕ/Α’ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Ευφροσύνη Ορφανίδου του Ιωσήφ με βαθμό ΤΕ/Β’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Δ.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), με αναπληρώτρια την Ελένη – Μαρία Σφήκα του Σωκράτη με βαθμό ΠΕ/Γ’ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Δ.ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

3. Στις Επιτροπές μετέχει ως εισηγητής κάθε υπόθεσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο ελεγκτής της υπόθεσης και σε περίπτωση απουσίας του, άλλος ελεγκτής, οριζόμενος με εντολή ελέγχου από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας.

4. Έργο των παραπάνω Επιτροπών είναι ο έλεγχος και η αναγνώριση ή ο περιορισμός ή η απόρριψη της έκπτωσης των προαναφερόμενων δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας διαχειριστικής περιόδου των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε φορολογικές δια-τάξεις και με βάση τις πληροφορίες και τα υφιστάμενα εν γένει στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή ή τίθενται υπόψη αυτής.

5. Οι Επιτροπές στα Δ.ΕΚ είναι αρμόδιες για τις επιχειρήσεις ελεγκτικής αρμοδιότητας του οικείου Δ.ΕΚ και οι Επιτροπές στα Π.Ε.Κ είναι αρμόδιες για τις υποθέσεις των επιχειρήσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας του οικείου Π.ΕΚ., καθώς και για τις υποθέσεις ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ., για τις οποίες η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της ελεγχόμενης χρήσης έχει υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. που εκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα του Π.ΕΚ. αυτού.

6. Η κατά περίπτωση ελεγκτική υπηρεσία που διενεργεί τακτικό έλεγχο σε επιχείρηση για την οποία διαπιστώνεται από τον έλεγχο αυτό ότι συντρέχουν οι λόγοι ελέγχου των δαπανών των περιπτώσεων ι΄ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν .2238/ 1994 από τις παραπάνω Επιτροπές, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της απόφασης αυτής, οφείλει, πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη σύνταξη της οικείας έκθεσης φορολογίας εισοδήματος, να παραπέμψει την υπόθεση στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια Επιτροπή για τον έλεγχο των δαπανών αυτών.

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται από την ελεγκτική υπηρεσία ειδικό παραπεμπτικό σημείωμα, στο οποίο αναγράφονται συνοπτικά, για κάθε μία από όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις, η κατηγορία και το ύψος των ανωτέρω δαπανών, καθώς και το ποσοστό τους επί των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του οικεί-ου. δικαιώματος,. αν πρόκειται για δαπάνες της περίπτωσης ι’, υποπερίπτωσης β’, της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ή επί των αντίστοιχων δαπανών της επιχείρησης, αν πρόκειται για δαπάνες της περίπτωσης ιη’ της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου και νόμου. Στο ίδιο σημείωμα επισυνάπτονται επικυρωμένα από την ελεγκτική υπηρεσία αντίγραφα των υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των διαχειριστικών περιόδων για τις οποίες οι ανωτέρω δαπάνες ελέγχονται από την Επιτροπή, καθώς και των οικείων μηχανογραφικών δελτίων οικονομικών στοιχείων (έντυπο Ε3) και κάθε άλλης δήλωσης ή στοιχείου, για τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους, που σχετίζεται με τις παραπάνω δαπάνες. .

7. Η αρμόδια κατά περίπτωση Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο των προαναφερόμενων δαπανών και διαμορφώσει τελική γνώμη, λαμβάνει πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για την αναγνώριση, περιορισμό ή απόρριψη των δαπανών αυτών. Η κρίση αυτή της Επιτροπής είναι δεσμευτική για την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία και περιέχεται σε σχετικό πόρισμα.

8. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής ως προς τις ανωτέρω δαπάνες και τις λοιπές διαπιστώσεις του διενεργηθέντος τακτικού ελέγχου, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εκδίδει τα οικεία φύλλα ελέγχου ή πράξεις αποτελεσμάτων για το σύνολο των διαφορών των φόρων . Τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις κοινοποι-ούνται στην επιχείρηση κατά τις κείμενες διατάξεις, μαζί με την οικεία έκθεση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του πορίσματος της Επιτροπής ως ειδικό παράρτημα.

9. Η Επιτροπή προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη και να αποφασίσει για την αναγνώριση ή μη των προαναφερόμενων δαπανών, ζητά από την ελεγχόμενη επιχείρηση την προσκόμιση δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις παραπάνω δαπάνες, καθώς και την παροχή κάθε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας ή διευκρίνισης που κρίνεται απαραίτητη για τη διενέργεια του ελέγχου.

10. Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της:

α. Τα ακόλουθα στοιχεία του Ομίλου στον, οποίο ανήκει η ελεγχόμενη επιχείρηση:

αα. Τα νομικά πρόσωπα, που είναι μέτοχοι ή εταίροι επιχειρήσεων του ομίλου που έχουν την έδρα τους σε άλλη χώρα και οι οποίες καταβάλλουν δικαιώματα ή αποζημιώσεις ή ποσά που αφορούν έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και υπηρεσιών γενικά, όπως και η ελεγχόμενη ημεδαπή επιχείρηση.

ββ. Το ύψος των πιστωθέντων ή καταβληθέντων δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων ή ποσών που αφορούν έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και υπηρεσιών γενικά, από τις επιχειρήσεις της υποπερίπτωσης αα΄ ανά δικαιούχο επιχείρηση, καθώς και το ποσοστό και τη βάση υπολογισμού αυτών και ειδικά επί ε-ξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και υπηρεσιών γενικά, το ποσοστό αυτών επί των αντίστοιχων δαπανών των παραπάνω επιχειρήσεων.

γγ. Οι υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ εφαρμόζονται και όταν τα δικαιώματα ή ποσά καταβλήθηκαν σε διαφορετικές εταιρίες του ίδιου ομίλου.

β. Το λόγο καταβολής των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων (χρήση σήματος, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κλπ.) και τον τρόπο υπολογισμού τους.

γ. Για τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και υπηρεσιών γενικά:

αα. Τα στοιχεία της δικαιούχου αλλοδαπής επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, κλπ.) και αν αυτή ανήκει στον ίδιο όμιλο με την ημεδαπή ή όχι.

ββ. Εξειδίκευση των υπηρεσιών για τις οποίες καταβλήθηκαν τα ποσά.

γγ. Τη συμβολή των υπόψη δαπανών στη δημιουργία εισοδήματος στην Ελλάδα.

δδ. Βεβαίωση από την αλλοδαπή επιχείρηση στην οποία να αναφέρεται το κόστος των συνολικών εξόδων, τη μέθοδο επιμερισμού τους και το ποσό που χρεώθηκε στην ημεδαπή εταιρία.

11. Οι παραπάνω Επιτροπές συνεδριάζουν στο κατάστημα του οικείου Δ.Ε.Κ. ή Π.Ε.Κ., κατά περίπτωση, εντός των ωρών λειτουργίας του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

12. Ως προς τα λοιπά θέματα συγκρότησης, απαρτίας, λήψης των αποφάσεων και λειτουργίας των Επιτροπών, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα συλλογικά όργανα του ν. 269011999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

13. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν για δαπάνες ισολογισμών που έχουν κλείσει από 1 Ιανουαρίου 2001 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2004, καθώς και για υποθέσεις δαπανών της περιόδου αυτής που έχουν ήδη ελεγχθεί και έχουν εκδοθεί μερικά φύλλα ελέγχου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 2238/ 1994.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.