Τροποποιήσεις της ΠΟΛ 1041/2013 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής των συγκεντρωτικών δηλώσεων των ημεδαπών ή αλλοδαπών διαχειριστριών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975 και των δηλώσεων φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία έτους 2013Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 10184
Πληροφορίες: Δόσης Ελ.
Τηλέφωνο: 210- 3375149
FAX: 210- 3375001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ 2ο
Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη
Τ.Κ.: 18510, Πειραιάς
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210- 4064528
FAX: 210-

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1050

Θέμα: «Τροποποιήσεις της ΠΟΛ 1041/2013 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής των συγκεντρωτικών δηλώσεων των ημεδαπών ή αλλοδαπών διαχειριστριών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975 και των δηλώσεων φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία έτους 2013».

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.27/1975 (Α’ 77) έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4110/2013 (Α’ 17) .

β) Την αριθ.07927/19.09.2012 (Φ.Ε.Κ. 2574/Β΄/24.09/2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

γ) Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 94/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 149).

δ) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141).

ε) Την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1041/26.2.2013 σχετικά με «τον τύπο και περιεχόμενο της κατά το άρθρο 26 του Ν.27/1975 (Α΄77) ‘Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων’, δήλωσης φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία, συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4110/2013 (Α΄17)».

στ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε ότι για τον υπολογισμό του φόρου πλοίων με ξένη σημαία, οι ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται τα πλοία με ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η υποβολή των συγκεντρωτικών δηλώσεων μπορεί να γίνει μέχρι και τις 15 Απριλίου του 2013.

2. Επιπλέον ορίζουμε ότι εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.27/1975 (Α’ 77) έτσι όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4110/2013 (Α’ 17), η υποβολή της δήλωσης του φόρου πλοίων με ξένη σημαία και η καταβολή του ενός τετάρτου (1/4) του φόρου αυτού μπορεί να γίνει μέχρι και την 29 Απριλίου 2013.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο προϊστάμενος της γραμματείας