Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1009/ 31.12.2012 «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2012Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση: Νικηταρά 1 & Εμμ. Μπενάκη
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3806464
FAX: 210 3809340

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΟΛ 1048

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1009/ 31.12.2012 «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2012».

Tροποποιoύνται τα σημεία Ε και Ζ της σελίδας 5 της ΠΟΛ.1009/31.12.2012 «Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2012», ως ακολούθως:

«Ε. Των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, στη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης Ηπείρου, Ν. Ζέρβα 28-30 – Τ.Κ. 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
Ζ. Των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ηλείας, στη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας, Αμαλίας – Όθωνος 96 & Τσαμαδού 2 – Τ.Κ. 260 05 ΠΑΤΡΑ.»

Η τροποποίηση αυτή επέρχεται δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες των νομών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, σύμφωνα με την αριθ. Δ6Α 1118640 ΕΞ2010 (ΦΕΚ Β 1564) Α.Υ.Ο. «Ανακαθορισμός της κατά τόπο και καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Οικονομικών Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.», ανήκουν πλέον στη χορική αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας και όχι της Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης Ηπείρου, ως εκ παραδρομής ανεγράφετο στην ως άνω πολυγραφημένης εγκυκλίου (ΠΟΛ.).

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεοχάρης Θεοχάρης