Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1004925/15062/ΠΟΛ. 1004/Γ0012/19.1.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. (Αρ.Πρ. 1027620)

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  (ν. 2238/1994 – ΦΕΚ 151/Α όπως ισχύει σήμερα). 

2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων από τους πρόσφατα καθορισθέντες (με την ΠΟΛ. 1004/06 ) μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ) των εμπορικών επιχειρήσεων, η οποία προέκυψε μετά την υποβολή αρμοδίως νέων στοιχείων, τα οποία μελετήθηκαν και συνεκτιμήθηκαν με τα προηγούμενα. 

3. Τις διατάξεις της αριθ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1432 Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών και 

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Τροποποιούμε την αριθ. 1004925/15062/ ΠΟΛ. 1004/Γ0012/19.01.06 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών και συμπληρώνουμε τους πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, ως ακολούθως: 

 

Επί ακαθαρίστων εσόδων

Κατηγορία 2η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

2349α

Έμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών

10

2357

Έμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

11

 

Κατηγορία 5η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

5402

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς

0,70

5403

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς

4

 

Κατηγορία 8η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

8095

Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), χονδρικώς

32

8096

Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), λιανικώς

36

 

Κατηγορία 9η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

9240

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ. (επί τζίρου), χονδρικώς

2

9241

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ. (επί τζίρου), λιανικώς

3

 

Επί αγορών

Κατηγορία 2η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

22349α

Έμπορος ηλεκτρονικών υπολογιστών

13

22357

Έμπορος προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

15

 

Κατηγορία 5η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

55402

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς

0,90

55403

Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς

4,5

 

Κατηγορία 9η

Κωδικός αριθμός

Επάγγελμα

ΜΣΚΚ %

99240

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ., χονδρικώς

3

99241

Πώληση παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ., λιανικώς

4

 

2. Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικον. έτος 2006 (χρήση 2005). Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, οι μοναδικοί αυτοί συντελεστές καθαρού κέρδους που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών θα ισχύσουν από 1-1-2006 (οικονομικό έτος 2007).

3. Η παραπάνω απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως.