Σε βάρος των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που λύονται και δεν έχουν προβεί σε αύξηση του κεφαλαίου τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, δεν επιβάλλεται το προβλεπόμενο από το ν.2579/1998 πρόστιμο μετά την έναρξη ισχύος του ν.3661/2008Αθήνα, 7 Μαρτίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Θ. Κακλαμάνης
Τηλέφωνο: 210 3375312
ΦΑΞ: 210 3375001

ΠΟΛ 1046

ΘΕΜΑ: Σε βάρος των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που λύονται και δεν έχουν προβεί σε αύξηση του κεφαλαίου τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, δεν επιβάλλεται το προβλεπόμενο από το ν.2579/1998 πρόστιμο μετά την έναρξη ισχύος του ν.3661/2008.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2579/1998, με τις οποίες είχαν αντικατασταθεί οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955, οριζόταν, μεταξύ άλλων, ότι το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δεν δύναται να είναι κατώτερο των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών (ήτοι, 18.000 ευρώ περίπου) ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης. Οι Ε.Π.Ε. που είχαν κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου αυτού (δηλ. 17.2.1998), εταιρικό κεφάλαιο κατώτερο των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, υποχρεούντο να το αυξήσουν μέχρι το ως άνω όριο έως και την 17.2.2000. Με τις διατάξεις δε του άρθρου 20 του ν.2819/2000, η πιο πάνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι και την 30.9.2000.

Σε βάρος των υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού επιβάλλεται πρόστιμο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρεία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2523/1997 και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού (παρ. 4).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους αρχικά με την παρ. 2α του άρθρου 16 του ν. 3661/2008 και στη συνέχεια, με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013, ορίζεται, ότι το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ αρχικά και των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ στη συνέχεια, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.

3. Με την αριθ. 1109197/11043/Β0012/ΠΟΛ.1019/25.1.2000 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε, ότι οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους. Αντίθετα, όταν η εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια υπάρχει η υποχρέωση για αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου, καθόσον στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται το νομικό πρόσωπο με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του και όχι για λόγους της εκκαθάρισης και μόνο.

4. Από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας προκύπτει, ότι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που βρίσκονται σε αδράνεια τα τελευταία έτη και οι οποίες, ενώ όφειλαν, δεν αύξησαν το εταιρικό τους κεφάλαιο μέχρι το όριο των 18.000 ευρώ, προβαίνουν σήμερα σε λύση και εκκαθάριση.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου, ότι μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 3661/2008 (ήτοι, από τις 19.5.2008 και μετά) το ελάχιστο όριο του εταιρικού κεφαλαίου των Ε.Π.Ε. μειώθηκε από 18.000 ευρώ στα 4.500 ευρώ (και στη συνέχεια στα 2.400 ευρώ), με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, παρά το γεγονός ότι οι πιο πάνω Ε.Π.Ε. κατά τον κρίσιμο χρόνο της 30.9.2000 δεν ευρίσκοντο στο στάδιο της εκκαθάρισης, δεν θα επιβληθεί σε βάρος τους το οριζόμενο από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2579/1998 πρόστιμο, καθόσον κατά το χρόνο λύσης τους ισχύει το νέο μειωμένο όριο εταιρικού κεφαλαίου των 2.400 ευρώ.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ