Μετάθεση χρόνου υποβολής δικαιολογητικών επιστροφής Φ.Π.Α. από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.Αθήνα 8 Μαρτίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1024838/1697/292/Β0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΠΟΛ.: 1046
ΤΜΗΜΑ: Β΄ «Παροχής Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κων. Σταυροπούλου
Τηλέφωνο : 210 – 3647202-5
FAX : 210 – 3645413
E-mail : fpa-b1@ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: Μετάθεση χρόνου υποβολής δικαιολογητικών επιστροφής Φ.Π.Α. από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000):
α) του άρθρου 41
β) του άρθρου 42
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64
2. Την παράγραφο 4 της απόφασης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).
3. Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β/13.2.2006), όμοια απόφαση.
4. Την αύξηση των κατ’ αποκοπή συντελεστών επιστροφής φόρου στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και την ανάγκη τροποποίησης των εντύπων που χρησιμοποιούνται για την επιστροφή αυτή.
12
5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που προβλέπονται από την απόφαση Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988, ειδικά για το έτος 2007, υποβάλλονται από 26 Μαρτίου 2007 έως 31 Οκτωβρίου 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνης Μπέζας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας