Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το Αρθρο 10 του Ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2006 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. (Αρ.Πρ. 1025842/494/Α0012)ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1435/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται οι αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της 5733/ΔΙΟΕ/179/13.2.2006 (ΦΕΚ 204Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του Αρθρου 64 του Κ.Φ.Ε (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/16.9.1994).

γ) Τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του Αρθρου 15 του Κ.Τ.Χ. οι οποίες ισχύουν για καθαρά κέρδη που αφορούν διαχειριστική περίοδο που έχει αρχίσει μέχρι 31/12/04.

δ) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υποκείμενους σε φόρο εισοδήματος, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Αρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. και για το λόγο αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1

1. Ορίζουμε ότι, για το οικον. έτος 2006, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταιριών και των κοινοπραξιών, καθώς και των αστικών εταιριών, των συμμετοχικών ή αφανών εταιριών και κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα έντυπο Ε5, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα.

2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται σε προεκτυπωμένα με μηχανογραφικά μέσα έντυπα (σχετική η 1120810/2760/Α0012/ ΠΟΛ. 1295/16.11.95 Υπουργού Οικονομικών).

Αρθρο 2

1. Η πιο πάνω δήλωση θα υποβάλλεται σε 2 (δύο) αντίτυπα και θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

α) Αντίτυπο του εντύπου «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Ε2).

β) Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ» (Ε3).

γ) Τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του Αρθρου 20 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α).

δ) Δύο (2) αντίτυπα της δήλωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα ή κάμπινγκ και φορολογούνται με κατ αποκοπή ποσά φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του Αρθρου 33 του ν. 2238/1994.

ε) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογραμμένα.

στ) Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.

ζ) Την οριζόμενη από την περ. β της παρ. 1 της 1040801/750/ ΠΟΛ. 1123/8.4.1997 Α.Υ.Ο βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, όταν το νομικό πρόσωπο επικαλείται μείωση, κατά 40% του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, κατά τα οριζόμενα στο Αρθρο 118 του ν. 2238/1994 (νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων).

η) Οι κοινοπραξίες ανέγερσης και πώλησης οικοδομών στις οποίες συμμετέχουν νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του Αρθρου 101 του ν. 2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λ.π.) πρέπει να συνυποβάλλουν:

αα. Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε μετά την 1/1/2004.

ββ. Αναλυτική κατάσταση των ακαθαρίστων εσόδων της παρ.1 του Αρθρου 34 του ν. 2238/1994, που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2005 από την πώληση κάθε μίας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε οικοδομή (ημιτελή ή ολοκληρωμένη), η ανέγερση της οποίας άρχισε μετά την 1-1-2004.

γγ. Κατάσταση προσδιορισμού:

ι) του τελικού αποτελέσματος από την πώληση ημιτελούς οικοδομής της πιο πάνω περίπτωσης στην προηγούμενη χρήση, η ανέγερση της οποίας ολοκληρώνεται μέσα στο 2005, και

ιι) του φόρου που καταβλήθηκε με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ο οποίος αντιστοιχεί στα τεκμαρτά κέρδη της εν λόγω οικοδομής.

δδ. Κατάσταση, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε μέσα στα έτη 2002 και 2003 με το αντίστοιχο έτος αποπεράτωσης αυτής καθώς και αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των κερδών από την πώληση των εν λόγω οικοδομών μέσα στη χρήση 2005.

εε. Αναλυτική κατάσταση προσδιορισμού των τεκμαρτών κερδών, που προέκυψαν μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2005 από πωλήσεις οικοδομών των οποίων η ανέγερση είχε αρχίσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002.

θ) Οι κοινοπραξίες κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στις οποίες συμμετέχουν νομικά πρόσωπα της παρ.1 του Αρθρου 101 του ν. 2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λ.π.) πρέπει να υποβάλουν κατάσταση των εκτελούμενων έργων καθώς και των ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών κερδών από τα εν λόγω έργα, χωριστά για τα έργα των οποίων η αρχική σύμβαση ανάληψης υπεγράφη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2001, ή μετά την ημερομηνία αυτή.

ι) Δύο (2) αντίτυπα της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), για τα ακίνητα που κατά την 01.01.2006, τα πρόσωπα του Αρθρου 10 του ν. 2238/1994 τα οποία έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μέσα στο 2005 είχαν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα ή το δικαίωμα οίκησης σε αυτά. Επίσης, δύο (2) αντίτυπα της εν λόγω δήλωσης θα υποβάλουν τα πιο πάνω πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1.1.2005, στην περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασής τους μέσα στο 2005.

2. Στην περίπτωση που τα πιο πάνω πρόσωπα συμμετέχουν σε άλλες εταιρίες ή κοινωνίες ή κοινοπραξίες της παραγράφου 4 του Αρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., βεβαιώσεις για τα κέρδη ή τις ζημιές αυτών.

3. Αν η κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα υποβάλλει δήλωση για πρώτη φορά, μαζί με την πιο πάνω δήλωση υποβάλλεται και το στοιχείο που αποδεικνύει τη σύστασή της ως τέτοιου φορέα.

Αρθρο 3

Η πιο πάνω δήλωση συνοδεύεται επίσης από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και υπάγονται στις αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακού νόμου (ν. 3299/2004, ν. 2601/1998, ν. 1892/90 κ.ο.κ.).

β) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 27 του Αρθρου 6 του ν. 2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2005.

γ) Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 20 του Αρθρου 7 του ν. 3299/2004 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη διαχειριστική περίοδο 2005.

δ) Κατάσταση σε 2 (δύο) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2005 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του ν. 2601/1998, προκειμένου να καλυφθεί το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που ορίζεται από το Αρθρο 2 του ν. 3220/2004 και έχει σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη των οικον. ετών 2004 και 2005.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Αρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία της πιο πάνω περίπτωσης δ προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.

Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.