ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΤΟΠΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(Α.Υ.Ο. 1021847/453/ΔΜ/ΠΟΛ. 1042/4.3.2003)Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζοντας τις προσπάθειες βελτίωσης των διαδικασιών με στόχο και την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω των παρεχομένων απλοποιήσεων αλλά και την εξυπηρέτηση των ίδιων των υπηρεσιών του με την αποσυμφόρηση αυτών, παρέχει στους φορολογούμενους πολίτες την παρακάτω διευκόλυνση:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2873/200 καθώς και της παρ. 1β του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 προβλέπεται ότι στην περίπτωση αλλαγής είτε της διεύθυνσης κατοικίας είτε του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης επιχείρησης υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., δήλωση μεταβολής είτε ατομικών στοιχείων (Μ1) είτε εργασιών (Μ2 ή Μ3), κατά περίπτωση.

2. Η υποβολή των δηλώσεων ακολουθεί τη συνήθη διαδικασία υποβολής, δηλαδή μετάβαση του φορολογούμενου ή του νομίμου εκπροσώπου του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Με την παρούσα παρέχεται σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες η δυνατότητα υποβολής των σχετικών δηλώσεων μεταβολής είτε ηλεκτρονικά (με e-mail) είτε μέσω ΦΑΞ, ή ταχυδρομικά. Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση αυτή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της προηγούμενης δ/νσης για να είναι δυνατή η μεταγραφή της εικόνας του φορολογούμενου και η μεταφορά του σχετικού φακέλου στη νέα Δ.Ο.Υ.

Περαιτέρω τα στοιχεία της μεταβολής θα εισάγονται οίκοθεν από την υπηρεσία στο υποσύστημα του Μητρώου και στη συνέχεια οι εκδοθείσες βεβαιώσεις της δηλούμενης και μεταγραφής θα αποστέλλονται στο φορολογούμενο ταχυδρομικά.

4. Διευκρινίζεται ειδικά για τις επιχειρήσεις ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία εφαρμόζεται, τόσο στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης, όσο και στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης των εγκαταστάσεων εσωτερικού (υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λ.π.).

5. Οι υπόχρεοι που επιλέγουν τον καινούργιο τρόπο υποβολής της δήλωσης μεταβολής, εκτός από την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης, είναι σκόπιμο να αναγράφουν υποχρεωτικά, για δική τους διευκόλυνση, και τον αριθμό τηλεφώνου της επιχείρησης.

6. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο τρόπος αυτός υποβολής της δήλωσης μεταβολής αποστερεί τη Δ.Ο.Υ. από τη δυνατότητα οποιουδήποτε ελέγχου πριν από τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης μεταβολής, οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. οφείλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο των περιπτώσεων αυτών, με βάση κριτήρια που αντικειμενικά παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον (φορολογική συμπεριφορά της επιχείρησης εν γένει, αντικείμενο εργασιών κ.λ.π.). Κατά τη διενέργεια αυτού του ελέγχου θα επαληθεύονται τα στοιχεία της δήλωσης μεταβολής με την επίδειξη από το φορολογούμενο και των δικαιολογητικών εκείνων (μισθωτήριο κ.λ.π.) που συνοδεύουν σύμφωνα με την ΑΥΟ 1068 526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ. 1169/98, τη δήλωση μεταβολής εργασιών.

7. Στις περιπτώσεις που η δήλωση μεταβολής υποβληθεί εκπρόθεσμα συνεχίζουν να επιβάλλονται τα πρόστιμα της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2948/ 2001.

Για το σκοπό αυτό θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται η σχετική πράξη επιβολής προστίμου. Το πρόστιμο οφείλει ο φορολογούμενος να το καταβάλλει μέσα στις νόμιμες προθεσμίες στη Δ.Ο.Υ. έκδοσης.