Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Αρ.Πρ..1024957/583/ΔΜ)
( Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την προσκόμιση από υπηκόους τρίτων χωρών άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας (άρθρα 24, 25 και 26 Ν.3386/2005) κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών καθώς και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων)Σας κοινοποιούμε την αριθ. 1751/9.2.2006 (ΦΕΚ 218/Β/2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την προσκόμιση από υπηκόους τρίτων χωρών άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας (άρθρα 24, 25 και 26 Ν.3386/2005) κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών καθώς και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων (αρχική και επόμενες) για δραστηριότητες που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση.

Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών
1751/9.2.2006 (ΦΕΚ 218/Β/14.2.2006)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 5 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212/Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 2 Β1, 24, 25 και 26 του Ν.3386/2005.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α).
4. Τις διατάξεις ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α).
5. Το άρθρο 90 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 527/ Β).
8. Την υπ’ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β).

Αποφασίζουμε

Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α) και οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση, καθώς και από κάθε άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών η οποία είναι εγκατεστημένη σε χώρο εκτός της κατοικίας τους, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών, όπως ορίζεται από το άρθρο 36 του Ν.2859/2000 και την 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1062/Β’), καθώς και για κάθε θεώρηση (αρχική και επόμενες) των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α), είναι η κατοχή άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 του Ν.3386/2005.
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από 1.1.2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.