Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών λόγω τεχνικών προβλημάτων στη Δ.Ο.Υ. ΡόδουΑριθμ. ΠΟΛ 1040

(ΦΕΚ Β’ 589/14-03-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τις διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

4. Τις διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 28.7.1931 (239 Α΄) «Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 86 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών κ.λπ. που κυρώθηκε με το ν. 2961/2001.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ).

9. Τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α΄).

10. Τις διατάξεις του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α΄) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

12. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

13. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και καταβολής βεβαιωμένων χρεών, οι οποίες γίνονταν αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου και όχι ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οι οποίες έληγαν στο διάστημα από 1.2.2013 − 14.2.2013, παρατείνονται μέχρι και τις 28.2.2013 ημέρα Πέμπτη.

Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία παρατείνονται επίσης οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και του ν. 1809/1988 για την υποβολή γνωστοποιήσεων, δηλώσεων μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων, την υποβολή αιτήσεων για παροχή εγκρίσεων, οι οποίες γίνονται αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου και όχι ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, καθώς και η προθεσμία ενημέρωσης, ή εκτύπωσης, ή εγγραφής σε οπτικό δίσκο των χειρόγραφα ή μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων αντίστοιχα, στην περίπτωση εξάντλησης των χρησιμοποιουμένων θεωρημένων εντύπων ή οπτικών δίσκων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ