Καθορισμός τιμής βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με τις με αριθ. πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 033/27-02-2007, 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1034/27-02-2007, 1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ’,ΠΟΛ 1036/27-02-2007, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών».

Αθήνα,27 Φεβρουαρίου 2007
Αρ. πρωτ.:1020572/490/00ΤΥ/Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’      
Ταχ. Δ/νση :Κολωνού 2 και Πειραιώς        
104 37  Αθήνα        
Τηλέφωνα :210 5235643, 210 5234741        
210 5225868    

ΘΕΜΑ :  «Καθορισμός τιμής βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με τις με αριθ. πρωτ.
1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ’,     ΠΟΛ  1033/27-02-2007,
1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ’,     ΠΟΛ  1034/27-02-2007,
1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ’,     ΠΟΛ  1036/27-02-2007,
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1.Το Π.Δ. 284/88 περί «Οργανισμού Υπουργείου Οικονομικών»    
2.Το άρθρο 48 του ν. 1591/1986 (ΦΕΚ-50Α�/24.04.86)
3.Την ανάγκη διάθεσης των βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων όλων των περιοχών, όπου ισχύει το σύστημα αυτό με σκοπό την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων και όλων όσων ασχολούνται με θέματα φορολογίας γενικώς
4.Την με αρ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ�, ΠΟΛ.1034/27-02-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία γίνεται αναπροσαρμογή τιμών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων εντός σχεδίου ακινήτων που βρίσκονται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
5.Την με αρ. πρωτ. 1020571/489/00ΤΥ/Δ�, ΠΟΛ.1036/27-02-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία γίνεται αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με αντικειμενικό σύστημα.
6.Την με αρ. πρωτ. 1020562/486/00ΤΥ/Δ�, ΠΟΛ.1033/27-02-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία γίνεται αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.
7.Την αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.05 (ΦΕΚ. 1432/Β΄/14.10.05) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/09.02.06 (ΦΕΚ.204/Β΄/13.02.06) απόφασή τους.
8.Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την πώληση των βιβλίων πινάκων τιμών

α) με τις τιμές εκκίνησης και τους λοιπούς συντελεστές που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των εντός σχεδίου μεταβιβαζομένων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όλων των περιφερειών της χώρας, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού και καθορίζουμε την τιμή πώλησης των βιβλίων «Πίνακες Τιμών» ως εξής:

Τόμος

Περιφέρεια

Τιμή

I

ΑΤΤΙΚΗΣ

   30

II

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ,

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   40

III

ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   35

IV

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

   35

V

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

   30

VI

ΚΡΗΤΗΣ

   40

β) με τις τιμές εκκίνησης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης, στην τιμή των  60,00 Ευρώ.

γ) με τις τιμές εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων κατοικίας, μονοκατοικίας και επαγγελματικής στέγης που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού καθώς και των υπολοίπων κατηγοριών κτισμάτων, ενιαία για όλες τις περιοχές της χώρας, είτε αυτές βρίσκονται εντός είτε εκτός αντικειμενικού συστήματος, στην τιμή
των  10, 00 Ευρώ

Τα έσοδα από την πώληση των παραπάνω βιβλίων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και θα εμφανίζονται στον Κ.Α. εσόδων 2419.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως   

Ακριβές  Αντίγραφο                 
 Η Προϊσταμένη της  Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ