Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. – Έντυπο Ε7-Φ-01.015)Αθήνα, 29 Μαρτίου 2010
Αριθ. Πρωτ.: Δ12 Α 575 ΕΞ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ A’

Ταχ.Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Τηλέφωνο :210- 33 75 314,5,6.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Τηλέφωνο : 210 – 480 31 27

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ. 1030

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. – Έντυπο Ε7-Φ-01.015).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α΄)περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

3. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α’).

5. Τις διατάξεις της Δ12 Α 445 ΕΞ 2010 ΠΟΛ.1021/10.3.2010 Α.Υ.Ο. περί του τύπου και περιεχόμενου και του τρόπου υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

7. Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17-3-2006 (ΦΕΚ Β΄ 389/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

8. Το γεγονός ότι, πολλές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ., για τις οποίες δεν προέκυπτε ποσό φόρου για απόδοση και με αριθμό απασχολούμενων μισθωτών ολιγότερο των είκοσι, έχουν ήδη υποβληθεί από τους υπόχρεους στις Δ.Ο.Υ., αντί της μέσω διαδικτύου νόμιμης υποβολής τους και λαμβανομένου υπόψη ότι, αναμένεται αυξημένο πλήθος υποβολών λόγω της, από φέτος και για πρώτη φορά, υποχρεωτικής υποβολής των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου από όλους τους υπόχρεους και ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτούς.

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και υστέρηση των εσόδων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. – Έντυπο Ε7-Φ-01.015) που λήγει την 31η Μαρτίου 2010 παρατείνεται μέχρι την 23η Απριλίου 2010.

2. Όσες οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ., για τις οποίες δεν προέκυπτε ποσό φόρου για απόδοση και με αριθμό απασχολούμενων μισθωτών ολιγότερο των είκοσι, έχουν υποβληθεί από τους υπόχρεους στις Δ.Ο.Υ., θεωρούνται ως μη υποβληθείσες, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, η καταχώρησή τους στο ανάλογο υποσύστημα των Δ.Ο.Υ. διαγράφεται και οι υπόχρεοι αυτοί καλούνται να τις υποβάλλουν μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ