Τύπος και περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου και της πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων.Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2009
Αρ. Πρωτ: 1021446/84/0013

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Β. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΠΟΛ: 1024
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375890
Email: kefalaio-b1@ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου και της πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 – 19 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 – Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
4. Την 1666/ΔΙΟΕ89 (ΦΕΚ 40Β΄/16-1-2009) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων έχει ως το σχετικό υπόδειγμα ένα (1), το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενιαίου τέλους ακινήτων νομικών προσώπων έχει ως το σχετικό υπόδειγμα δύο (2), το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.