Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 20 του ν.4110/2013 (Α΄17), καθώς και της διάταξης του άρθρου 22, κεφάλαιο Ε’, της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄256)Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-3644781
FAX : 210-3642251

ΠΟΛ 1022

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 20 του ν.4110/2013 (Α΄17), καθώς και της διάταξης του άρθρου 22, κεφάλαιο Ε’, της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄256).

Για ενημέρωση και εφαρμογή σας κοινοποιούμε τις κατωτέρω διατάξεις:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 18 του ν. 4110/2013 (17 Α).

Με τις διατάξεις αυτές α) καταργούνται τα όρια ηλικίας των αναπήρων που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας (4ο και 70ο ) και β) ο όρος κατοικία που αναφέρεται στις περιπτώσεις Α, Β, Γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, δεν προσδιορίζεται πλέον κατά την έννοια των διατάξεων του ΚΦΕ., με το οποίο καθορίζεται κριτήριο συνήθους διαμονής 183 ημερών.

Με την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθ. 16 του ν. 1798/1988 να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορισθούν τα νέα κριτήρια βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται πλέον η έννοια της κατοικίας.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4110/2013 (17 Α).

Με τις διατάξεις αυτές αντικαθίστανται οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του ν. 1798/1988, κατ’ εξουσιοδότηση των οποίων είχε εκδοθεί και η Γ4α/Φ15/1078 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με την οποία γίνονταν δεκτές οι γνωματεύσεις των α΄βάθμιων και β΄βάθμιων Νομαρχιακών ή Περιφερειακών Υγειονομικών Επιτροπών, προκειμένου για απαλλαγή αναπήρων από τα τέλη κυκλοφορίας. Και από 1-1-2013 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της ιδίας παρ. (2) του άρθρου 18 με τις οποίες ορίζεται ότι τα ποσοστά αναπηρίας καθορίζονται με βάση τις γνωματεύσεις των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών του Κ.Ε.Π.Α..

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ανωτέρω νόμου.

Με τις διατάξεις αυτές το δικαίωμα παραλαβής νέου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση παλαιού που αποσύρεται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (Α΄66) που αφορούν σε απόσυρση ΕΙΧ αυτοκινήτων και φορτηγών ΙΧ αυτοκινήτων των οποίων οι άδειες εκδόθηκαν μέχρι 31-12-2000, παρατείνεται έως 31-12-2013, εφόσον για αυτά καταβληθούν οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις έως την ημερομηνία αυτή. Επίσης ορίζεται ότι, τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία μέχρι 20-12-2013.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η ΠΟΛ.1091/30.3.2012.

4. Την διάταξη του άρθρου 22, κεφάλαιο Ε΄, της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 256 Α΄/31-12-2012.

Με την διάταξη αυτή τροποποιείται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (65 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α΄212) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 της από 31-12-2012 Π.Ν.Π. (Α΄268), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄31), και ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης επιβολής του ειδικού φόρου των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση, η 1-1-2014.

Ο Αν. Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης
Γ. Κριτσέλης