Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2007 α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κλπ (Ε5).Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007
Αρ.Πρωτ.: 1013879/236/Α0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β.Δασουράς
Τηλέφωνο : 210 3375315,316
ΦΑΞ : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2007
α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και
β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κλπ (Ε5).

Α) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε3)

1. Στον πίνακα ΙΕ΄ του εντύπου Ε3 ο οποίος συμπληρώνεται από τις τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις που προσδιορίζουν το καθαρό τους εισόδημα με τεκμαρτό τρόπο, προστέθηκαν οι κωδικοί 617 και 691. Στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται το 40% της διαφοράς μεταξύ των λογιστικών και των τεκμαρτών κερδών των εν λόγω επιχειρήσεων οι οποίες προσδιορίζουν το καθαρό τους εισόδημα με τεκμαρτό τρόπο και τηρούν βιβλία και στοιχεία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Το ποσό αυτό προστίθεται στα τεκμαρτά κέρδη των κωδικών 616 και 690 κατά περίπτωση και το σύνολο αναγράφεται στους οικείους κωδικούς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ίδιων επιχειρήσεων για να φορολογηθούν στο όνομά τους.

2. Με την 1111296/2056/Α0012/23.11.2005 διαταγή μας καθορίστηκαν τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλλαν για το οικον. έτος 2006, οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης οι οποίες φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΚΦΕ. Η προηγούμενη διαταγή μας ισχύει και για τα ποσά φόρου που θα καταβάλλουν οι ίδιοι υπόχρεοι για το οικον. έτος 2007.

3. Επισημαίνεται ακόμα, ότι τα ποσά του καθαρού εισοδήματος (Πίνακας ΙΣΤ΄) για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) ή επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ καθώς και τα ποσά κατ΄ αποκοπή φόρου για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών δημόσιας χρήσης, οι οποίες φορολογούνται τεκμαρτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΚΦΕ κατά τη χρήση 2006 παραμένουν τα ίδια με αυτά της χρήσης 2005.

4. Ακόμα, στον πίνακα ΙΣΤ΄ του εντύπου Ε3 για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), επιβατικά λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ και φορτηγά δημόσιας χρήσης, προστέθηκαν αντίστοιχα 3 πεδία, με την αναγραφή των μηνών λειτουργίας τους εντός της διαχειριστικής περιόδου, καθόσον το καθαρό τους εισόδημα ή ο κατ΄αποκοπή φόρος κατά περίπτωση, περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης, στον ίδιο πίνακα, προστέθηκε στήλη για τον «εκμεταλλευτή μη ιδιοκτήτη» που δηλώνει καθαρά κέρδη από λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ και τέλος προστέθηκε ο κωδικός 898 στον υποπίνακα των Φ.Δ.Χ για το συνολικό ποσό του φόρου.
Β) ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε, Ε.Ε κλπ (Ε5)

1. Στον πίνακα Α΄ του εντύπου «Στοιχεία του Υποκειμένου στο φόρο» απαλήφθηκαν ορισμένα στοιχεία που αφορούσαν χρονολογία σύστασης, διάρκεια, κλπ για λόγους απλοποίησης.
Προστέθηκαν όμως τα στοιχεία του Αντικλήτου (ονοματεπώνυμο κλπ) για τις περιπτώσεις εταιριών οι οποίες έχουν ορίσει αντίκλητο.

2. Στον πίνακα Β΄ του εντύπου «Αποτελέσματα μετά τη φορολογική αναμόρφωση» αναγράφεται ο κανονικός συντελεστής φορολογίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2238/1994, ανάλογα με τη νομική μορφή του υποκειμένου σε φόρο εισοδήματος.

Συγκεκριμένα για τα εισοδήματα που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2006 και μέχρι 31.12.2006 ο συντελεστής φορολογίας έχει ως εξής: i) για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες καθώς και τις κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, είναι 22%.
ii) για τις κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ καθώς και τις αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες είναι 29% και
iii) για τις εταιρίες των π.δ. 81/2005 (δικηγορικές) και π.δ 284/1993 (συμβολαιογραφικές) ο συντελεστής φορολογίας είναι 25%.

Στον ίδιο πίνακα αναγράφεται ο μειωμένος συντελεστής του άρθρου 18 του ν.3296/2004, στην περίπτωση που η προσωπική εταιρία (Ο.Ε ή Ε.Ε) έχει προέλθει από συγχώνευση άλλων ατομικών επιχειρήσεων ή προσωπικών εταιριών σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

3. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του εντύπου απαλλήφθηκε το πεδίο στο οποίο αναγραφόταν το χαρτόσημο κερδών καθόσον έχει καταργηθεί.

4. Στον Πίνακα Δ΄ «Φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης» ο κωδικός 015 «Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων χρήσης βάσει βιβλίων» αναλύεται κατά κατηγορία ακαθαρίστων εσόδων στους νέους κωδικούς 101, 102, 103 και 104 ως εξής:
κωδ. 101: ακαθάριστα έσοδα από εμπορία μεταποίηση
κωδ. 102: « « από παροχή υπηρεσιών
κωδ. 103: « « από ελευθέρια επαγγέλματα
κωδ. 104: « « από λοιπές κατηγορίες εισοδήματος.
Από το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στους κωδικούς 101 έως 104 προκύπτει το ποσό του κωδ.015 δηλαδή το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων χρήσης βάσει βιβλίων.
Τονίζεται ότι στις επιχειρήσεις με βιβλία ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στον κωδικό 104 γράφονται ακαθάριστα έσοδα τα οποία εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτοπεραίωσης του ν.3296/2004 π.χ. εισοδήματα ΑΆ-ΒΆ κατηγορίας από ακίνητα, ΕΆ κατηγορία από γεωργικές επιχειρήσεις κλπ (1018145/1103/ΔΕ-ΑΆ/ΠΟΛ 1027/22.2.2005 ερμηνευτική εγκύκλιος).

Επίσης, για τις επιχειρήσεις με βιβλία ΒΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στον κωδικό 104, γράφονται τυχόν εισοδήματά τους από γεωργικές επιχειρήσεις και όχι αυτά τα οποία αναγράφονται επί των πινάκων ΕΆ (εισόδημα από ακίνητα), ΣΤΆ (εισόδημα από κινητές αξίες) και ΖΆ (εισόδημα από συμμετοχή σε Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε αλλοδαπές επιχειρήσεις κ.λ.π) του εντύπου Ε5. Σημειώνεται ότι τόσο τα ακαθάριστα έσοδα του κωδικού 104 όσο και αυτά των πινάκων Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτοπεραίωσης του ν. 3296/2004.

Περαιτέρω, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 προστέθηκαν οι κωδικοί 805 με τα «ακαθάριστα έσοδα κλάδων μη υπαγόμενων στην περαίωση του ν.3296/04 από κωδ.101» και 806 με τα «ακαθάριστα έσοδα κλάδων μη υπαγομένων στην περαίωση του ν.3296/04 από κωδ.102, 103, 104». Στους κωδ.805 και 806 αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα που είτε δεν αφορούν και δεν σχετίζονται με αυτήν καθΆαυτήν την εκμετάλλευση της εμπορικής επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος και δεν αποτελούν αντικείμενο της περαίωσης, αλλά συνεχίζουν να υπόκεινται σε έλεγχο κατά τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις είτε εξαιρούνται από τη διαδικασία περαίωσης με βάση τις διατάξεις του ν.3296/2004.

Ευνόητο είναι ότι για τις επιχειρήσεις, που περαιώνουν με τις διατάξεις του ν.3296/2004 το ποσό που αναγράφεται επί του κωδ.104 θα συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε και στον κωδ.806.

Τέλος, απαλήφθηκε ο κωδ.800 στον οποίο αναγράφονταν εκ νέου τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης.
5. Στον πίνακα Η, στους δικαιούχους της επιχειρηματικής αμοιβής προστέθηκαν νέοι κωδικοί 621, 622 και 623 παραπλεύρως του ΑΦΜ των δικαιούχων. Περαιτέρω, οι πίνακες Ι΄ και ΙΑ΄ του εντύπου του προηγούμενου οικον.έτους (2006), στο τρέχον οικον. έτος 2007 συμπτήχθηκαν σε πίνακα Ι΄.

Στον πίνακα Ι του εντύπου προστέθηκαν νέοι κωδικοί 641, 642, 643, 644 και 645 για να συμπληρωθούν με τα ΑΦΜ τυχόν άλλων νομικών προσώπων από τα οποία οι εταίροι – μέλη, εισέπραξαν επιχειρηματική αμοιβή.

6. Για την ορθή συμπλήρωση των παραπάνω κωδικών παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:
Έστω ότι ομόρρυθμη εταιρεία «Ζ» (Ο.Ε Ζ) με τέσσερα (4) μέλη, τους Α, Β και Γ φυσικά πρόσωπα και Δ ένα νομικό πρόσωπο.

Έστω ότι μόνο οι εταίροι Α και Β δικαιούνται επιχειρηματικής αμοιβής, καθόσον ο εταίρος Γ εισέπραξε επιχειρηματική αμοιβή από άλλο νομικό πρόσωπο, ενώ ο Δ ως νομικό πρόσωπο δεν δικαιούται επιχειρηματικής αμοιβής.

Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης (Ε5) της Ο.Ε Ζ ο πίνακας Η΄ θα είναι συμπληρωμένος ως προς τους κωδικούς 621, 505 και 622, 506 (Α/Α 1, 2) με τα ποσά της επιχειρηματικής αμοιβής που εισέπραξαν οι εταίροι Α και Β αντίστοιχα.

Στον πίνακα Ι΄ αναγράφονται αντίστοιχα, τα ονοματεπώνυμα των εταίρων – μελών Α΄ και Β΄, συμπληρώνονται οι κωδικοί 621, 631 και 622, 632 καθώς και τα λοιπά στοιχεία των γραμμών με Α/Α 1 και 2 του πίνακα αυτού. Στα πεδία αυτά αναγράφονται τα κέρδη που αναλογούν στους εταίρους Α΄ και Β΄ αλλά φορολογούνται στο όνομα της Ο.Ε Ζ΄.
Οι κωδικοί 623 και 507 του πίνακα Η΄ και 623 και 633 του πίνακα Ι΄, με τις αντίστοιχες γραμμές (Α/Α 3), παραμένουν κενοί, καθόσον δεν υπάρχει εν προκειμένω τρίτος δικαιούχος επιχειρηματικής αμοιβής.

Περαιτέρω, στον πίνακα Ι΄, στη γραμμή με Α/Α 4 αναγράφονται τα στοιχεία και συμπληρώνονται ανάλογα οι κωδικοί 624, 634 και 641 που αφορούν τον εταίρο Γ΄ που εισέπραξε μεν επιχειρηματική αμοιβή από άλλο νομικό πρόσωπο, αλλά του αναλογούν κέρδη που φορολογούνται στο όνομα της Ο.Ε Ζ΄.

Στον ίδιο πίνακα Ι στη γραμμή με Α/Α 5 αναγράφονται τα στοιχεία και συμπληρώνονται ανάλογα οι κωδικοί 625 και 635 που αφορούν τον εταίρο Δ (νομικό πρόσωπο) με τα αναλογούντα κέρδη του από την Ο.Ε Ζ΄. Ο κωδικός 642 δεν συμπληρώνεται καθόσον ως νομικό πρόσωπο δεν δικαιούται επιχειρηματικής αμοιβής.

Τέλος, το άθροισμα των ποσών των κωδικών 631, 632, 633, 634 έως 639 (κέρδη φορολογούμενα στο όνομα της εταιρίας), πρέπει να ισούται με το ποσό του κωδικού 510 (Συνολικά φορολογητέα κέρδη).

7. Στο τέλος του Πίνακα Θ΄ (προκαταβολή φόρου) προστέθηκαν δυο νέοι κωδικοί, ο κωδ.610 «Εισόδημα για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή, και ο κωδ.620 «Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή». Ο φόρος που αποδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από την εταιρεία κλπ για το εισόδημα που προέκυψε σ΄αυτή και υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα, εκπίπτει από το συνολικό ποσό του φόρου. Ο φόρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.
8. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 3522/22.12.2006 (ΦΕΚ Α 276) το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα από εκμίσθωση κατοικιών γενικά που αποκτώνται από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007 περιορίζεται στο 1,50% (πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%).

Για το σωστό υπολογισμό του τέλους χαρτοσήμου των περιπτώσεων εταιρειών κλπ που θα κάνουν διακοπή εργασιών εντός του 2007 και θα υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με διαχειριστική περίοδο μετά την 1.1.2007, χρησιμοποιώντας το έντυπο του οικον. έτους 2007, απαιτείται στον πίνακα Ε΄ να προστεθούν χειρόγραφα δύο νέοι κωδικοί 406 και 407. Οι κωδικοί αυτοί, ακαθάριστο (406) και καθαρό (407) εισόδημα αντίστοιχα από εκμίσθωση κατοικιών, θα αναγράφονται στη διάστικτη γραμμή…………… αριστερά του κωδικού 400 και μετά το λεκτικό αυτού, και θα περιλαμβάνουν (έτσι ώστε να διαχωρίζεται) το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα για το οποίο προβλέπεται μειωμένο χαρτόσημο με βάση τις νέες διατάξεις. Τα ποσά των κωδικών 406 και 407 θα αθροίζονται στα σύνολα των κωδικών 420 και 425 αντίστοιχα. Επομένως, στους κωδικούς 400 και 405 θα αναγράφονται τα λοιπά εισοδήματα από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση, στα οποία το χαρτόσημο παραμένει 3% (πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%).

9. Με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του Ν. 3522/22.12.2006 (ΦΕΚ Α 276), καταργήθηκε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ΚΦΕ με την οποία προβλεπόταν έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών εντός της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. Η κατάργηση της έκπτωσης αυτής ισχύει από το οικον. έτος 2007.
10. Τέλος, οι προηγούμενες εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας αναφορικά με οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ε5 εξακολουθούν να ισχύουν κατά περίπτωση.