Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 3 του Ν. 3399/2005 – Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών.(Αρ.Πρ. 1012999/55/Β0013)Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 9 περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 3 του Ν. 3399/2005 (Φ.Ε.Κ. 255 τ. Α΄/17-10-2005), σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 634/1977 (Φ.Ε.Κ. 186 Α΄/1977), για την υποβολή δήλωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.Δ. 3958/1959, παρατείνεται από τότε που έληξε και για 1 (ένα) ακόμη έτος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι 17-10-2006. Εφόσον η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο οικείος φόρος καταβάλλεται σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες άτοκες δόσεις.

Σας επισημαίνουμε ότι στη φορολογία δωρεών το θέμα της επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών (δωρεών) ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001, και δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του κοινοποιούμενου νόμου.