Κατάργηση του δικαιώματος σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του N . 3220/2004. (Αρ.Πρ. 1001883)Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του v. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α) ορίζεται, ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του v. 2601/1998 , ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν και τον τόπο εγκατάστασής τους, δικαιούνται να σχηματίζουν, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό, από τα κέρδη των χρήσεων 2004 έως και 2008 (οικονομικά. έτη 2005 έως και 2009), ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των συνολικών αδιανέμητων κερδών τους που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους.

2. Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του v. 2238/1994, υποβλήθηκαν για τη χρήση 2004 μέχρι τέλος Μαΐου 2005 και επομένως, οι επιχειρήσεις που έκαναν χρήση του ως άνω κινήτρου στη χρήση 2004, σχημάτισαν το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του v. 3220/2004 από τα κέρδη της χρήσης αυτής και δήλωσαν αυτό με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, που υπέβαλαν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ..

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προβούν οι επιχειρήσεις σε σχηματισμό για τη χρήση 2004 αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων μετά τη λήξη (Μάιος 2005) της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, καθόσον ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου η δυνατότητα σχηματισμού αυτού μέχρι το χρόνο υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Μάιος 2005).

Συνεπώς οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται κατά την παραλαβή εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος διαχειριστικής χρήσης 2004, να προβαίνουν στη διαγραφή του ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού που εμφανίζεται στη δήλωση και στη φορολόγηση αυτού.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του v. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α) ορίζεται, ότι τα άρθρα 2 και 3 του v. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄), που προβλέπουν το σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, καταργούνται για εισοδήματα που προκύπτουν από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και μετά, καθώς και για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν από την ίδια ημερομηνία και μετά.

Επομένως, οι επιχειρήσεις δεν δικαιούνται να σχηματίζουν, ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του ν. 3220/2004 από τα κέρδη της χρήσης 2004 για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, αλλά ούτε και από τα κέρδη των χρήσεων 2005 και επομένων (οικονομικά. έτη 2006 και επομένων).

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ