Οδηγίες για την τήρηση των προθεσμιών επιστροφής Φ.Π.Α. της Α.Υ.Ο.Ο.Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2009
Αρ.Πρωτ : 1016688/790/173/Α0014

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ : Α΄

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. :106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. : 210 3647202-5
FAX : 210 3645413
E-mail : fpa-a1@ky.ypoik.gr

ΠΟΛ. 1011

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την τήρηση των προθεσμιών επιστροφής Φ.Π.Α. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1073/2004»

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση και την ανάγκη στήριξης στρατηγικών τομέων όπως ο τουριστικός κλάδος, ο οποίος έχει ειδικό και ουσιαστικό βάρος για την εθνική οικονομία, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Με την αριθμ. 1060481/4643/810/ ΠΟΛ.1073/21.7.2004 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1164Β΄/30.7.2004), ορίζεται η διαδικασία επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Επιπλέον, οδηγίες εφαρμογής της απόφασης αυτής παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο 1068229/4728/834/Α0014/ΠΟΛ.1092/24.8.2004.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 3 και 5 της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1073/21.7.2004 προκύπτει ότι το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται κατά 90% χωρίς έλεγχο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 10% , εφόσον δεν πρόκειται για την πρώτη επιστροφή, κατόπιν προσωρινού ελέγχου εντός της διαχειριστικής περιόδου υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης. Επιπλέον, μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνονται συγκεκριμένες παραβάσεις η επιστροφή διενεργείται κατόπιν τακτικού ελέγχου, ο οποίος πρέπει να ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 της παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο., ορίζεται ότι η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την εκτέλεση των επιστροφών ελέγχεται από τους αρμόδιους επιθεωρητές, που μεταβαίνουν σε τακτά διαστήματα στις Δ.Ο.Υ. και ελέγχουν την τήρηση των χρονικών ορίων επιστροφής από το βιβλίο «ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ», καθώς και την σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης των αιτημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να τηρούνται απαρέγκλιτα οι ανωτέρω προθεσμίες, ειδικά για επιστροφές πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., που προέρχεται από δαπάνες κατασκευής παγίων, από αγορά επενδυτικού εξοπλισμού και από διαφορά συντελεστών, οι οποίες αφορούν γενικότερα τον τουριστικό κλάδο, όπως τα Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Γραφεία τουρισμού κ.λπ..

Ο Γενικός Γραμματέας
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
Α. Σκορδάς
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας