ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.

(Α.Υ.Ο. 1007532/292/Δ.Μ./ΠΟΛ. 1009/26.1.2005)1. Στα πλαίσια της παρακoλoύθησης και αξιοποίησης δεδομένων από την εφαρμογή διασταυρωτικών επαληθεύσεων που εμπίπτουν στις αρμoδιότητες της Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων είναι ο έλεγχος και η επαλήθευση στοιχείων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου (τεκμαρτή δαπάνη από την κατοχή ή κυριότητα και της δαπάνης του καταβλήθηκε για τη απόκτηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων), καθώς και ο έλεγχος και επαλήθευση στοιχείων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών.

Ειδικότερα. με τα αριθμ. 1040531/ 2033/Α009/3.4.1996, 1040110/1890/ Δ.Μ.Γ/2.4.1997, 1048576/1690/Δ.Μ.Γ/ 15.4.1998, 1025510/611/Δ.Μ.Γ/5.3. 1999, 1004711/130/Δ.Μ.Γ/17.1.2003, 1019096/401/Δ.Μ.Γ/25.2.2003, 1019054/402/Δ.Μ.Γ/25.2.2003 και 1025155/894/Δ.Μ.Γ/22.3.2004 έγγραφα της Δ/νσης Μητρώου Τμήμα Γ΄ σας έχουν δοθεί αρμοδίως καταστάσεις επεξεργασίας διαφορών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την διασταύρωση από την Γενική Γραμματεία, Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ. Π.Σ.) δεδομένων στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από την νηολόγηση και μεταβίβαση σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, που αφορούν τα οικονομικά έτη 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 και 2003 (εισοδήματα έτους 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000,2001 και 2002), αντίστοιχα.

Επίσης, με τα αριθμ. 1029881/1368/ Α009/5.3.1996, 1074888/4653/Δ.Μ.Γ/11.7.1997, 1073000/2837/Δ.Μ.Γ/ 2.6.1998, 0206/Γ.Δ./Δ30/Γ.Γ.Π.Σ./22.4. 2003 και 1082278/3032/Δ.Μ.Γ/15. 10.2004 έγγραφα της ως άνω Υπηρεσίας και της Γ.Γ.Π.Σ., επίσης σας έχουν δοθεί αρμοδίως καταστάσεις επεξεργασίας διαφορών όπως αυτές προέκυψαν μετά την διασταύρωση από τη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλωθέντων στην φορολογία του εισοδήματος φυσικών προσώπων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών (Α΄ πηγής), που αφορούν τα οικονομικά έτη 1994, 1996, 1997, 2002 και 2003 (εισοδήματα έτους 1993, 1995, 1996, 2001 και 2002), αντίστοιχα.

2. Με τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα έχουν δοθεί και οι αναγκαίες oδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, την καταγραφή και την αποστολή των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών σας ενεργειών στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων Δ/νση Μητρώου Τμήμα Γ΄ (επαληθεύσεων). Προς το σκοπό αυτό αλλά και την εποπτεία του ελεγκτικού έργου των Δ.Ο.Υ. από τις Περιφερειακές Οικονομικές Eπιθεωρήσεις, η Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών, με το αριθμ. 1079491/4004/ΔEY A΄ 3567/5.9.2003 έγγραφο της, έδωσε πρόσθετες οδηγίες.

Περαιτέρω, αναφορικά με την καταγραφή και απεικόνιση του ελεγκτικού ανά Δ.Ο.Υ. Έργου, από τη Δ/νση Μητρώου Τμήμα Γ΄, σας έχει αποσταλεί ιδιαίτερο προς τούτο έγγραφο, με το οποίο ορίστηκε ως χρόνος ολοκλήρωσης των ελεγκτικών σας διαδικασιών για τις πιο πάνω δαπάνες και εισοδήματα που αφορούν μέχρι και το οικον. έτος 2002, η 20η.2.2004.

3. Εξάλλου, από τα απολoγιστικά στοιχεία ελέγχου που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου (ανύπαρκτο ή ελάχιστο αποτέλεσμα ελέγχου, σε πλήθος Δ.Ο.Υ.). Επίσης, ότι, λόγω της μακρόχρονης εξέλιξης του ελέγχoυ, καταγράφεται ότι, δεν προκύπτει συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ελέγχου των Υπηρεσιών σας, όπως και η μη καταγραφή του πρόσθετου εισοδήματος, σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, μετά τη νέα εκκαθάριση των ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή επεξεργασία διασταύρωση δεδομένων στη φορoλoγία εισoδήματος φυσικών προσώπων από τη νηολόγηση και μεταβίβαση σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όπως και των δηλουμένων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών (Α΄ πηγής), για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των υπόχρεων φυσικών προσώπων, εντάσσεται στα πλαίσια του προγραμματισμού των αναγκαίων διασταυρώσεων που έχουν αποφασισθεί από την Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία, να ενεργήσετε άμεσα με το σκοπό όπως ολοκληρωθεί τελικώς ο έλεγχος και ο καταλογισμός οφειλομένων φόρων και προστίμων.

Προς το σκοπό αυτό επισημαίνουμε τα ακόλoυθα:

α. Την διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελεγκτικού Έργου των καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ., αναθέσετε σε ορισθέντα υπάλληλο ή υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας.

β. Καταληκτική προθεσμία περαίωσης του ελεγκτικού Έργου των υπόψη στοιχείων μέχρι και του οικον. έτους 2003, ορίζεται η 30η.6.2005.

γ. Σε συνέχεια των ήδη υποβληθέντων μέχρι σήμερα από τις Υπηρεσίες σας στην αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου Τμήμα Γ΄ στοιχείων αποτελεσμάτων ελέγχoυ, θα συνεχίσετε την υποβολή αποτελεσμάτων ελέγχου, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου μέχρι την άνω οριζόμενη νεότερη προθεσμία.

Τονίζεται ότι, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των ενεργειών σας (ελέγχου), είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της λειτουργικής εφαρμογής των υπόψη διασταυρώσεων, όπως και τον προγραμματισμό εφαρμογής άλλων διασταυρώσεων.

5. Οι αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις στις οποίες κοινοποιείται η εντολή αυτή, παρακαλούνται να επιβλέψουν την ορθή και έγγραφη εφαρμογή της.